Relotax

מיסוי בתאילנד -שינוי שיטת המס בתאילנד לגבי הכנסות מחו"ל

מיסוי רילוקיישן לתאילנד

שינוי חשוב נכנס לתוקף ב 1.1.2024 בתאילנד לגבי הכנסות מחוץ לתאילנד. ולהלן נסביר את עיקריו.

המצב הנוכחי -מיסוי הכנסות חו"ל בתאילנד  (עד תום שנת 2023):

כיום, אדם יחיד (בשר ודם) שנחשב כתושב מס בתאילנד, חייב לשלם מס הכנסה תאילנדי על הכנסה מחוץ לתאילנד אם הוא מביא את ההכנסה הזו לתאילנד באותה שנת מס בה היא צמחה. ועד היום רשות המס בתאילנד קבעה כי הכנסה ממקורות מעבר לים שהובאה לתאילנד לאחר שנת הכספים בה התקבלה, אינה חייבת במס הכנסה אישי.

עובדה זו הביאה לתכנון מס מאד נפוץ בקרב אנשים העושים רילוקיישן לתאילנד כך שהם משאירים את הרווח מחוץ לתאילנד ומביאים בשנת המס את הסכומים הנדרשים למחייתם בלבד בשנת המס או אפילו לדחות את העברת הכסף רק לאחר תום שנת המס בה צמחה ההכנסה – ובכך להימנע ממס בכלל.

שינוי שיטת המיסוי בתאילנד – מה חדש?

רשות המס בתאילנד הוציאה החלטה חדשה אשר קובעת כי תושבי תאילנד המעבירים הכנסה מעסקים או נכסים מחוץ לתאילנד חייבים במס מלא בתאילנד  ללא קשר למועד העברת ההכנסה לתאילנד  -היינו ללא קשר לשאלה האם הכנסה זו הועברה לתאילנד באותה שנת כספים שבה התקבלה או בשנים מאוחרות יותר.

הצו החדש יחול החל מ-1 בינואר 2024 ואילך.

שימו לב כי גם לפי ההוראה החדשה – הכנסה שלא תועבר לתאילנד כלל לא תחויב במס בתאילנד.   עדיין החיוב במס יצמח לגבי העברת ההכנסה לתאילנד – אך לא לגבי הכנסה שלא תועבר לתאילנד.

מי נחשב כתושב מס בתאילנד לעניין זה?

יש לשים לב כי כל אדם ששהה בתאילנד לפחות 180 ימים בכל שנת מס נחשב כתושב מס בתאילנד (ללא קשר לסוג הויזה מכוחה הוא שוהה בתאילנד).

 חשוב לנו להדגיש את הנקודות להלן ל:

1.כאמור לעיל, גם לפי ההוראה החדשה – הכנסה שלא תועבר לתאילנד כלל לא תחוייב במס בתאילנד.   גם לפי ההוראות החדשות, החיוב במס בתאילנד יצמח עם העברת ההכנסה לתאילנד – אך לא יחול מס לגבי הכנסה שלא תועבר לתאילנד כללי.

היינו עדיין תאילנד תהווה דרך אפקטיבית להפחתת המס על הכנסות ברחבי העולם.אך תאילנד לא תהווה יותר מקלט מס לאנשים העושים רילוקיישן לתאילנד במטרה לגור במדינה תקופה ארוכה מאד ולהעביר רווחיהם מחו"ל לתאילנד (בשלב מסויים), וזאת מאחר ודחיית ההעברה של ההכנסה לתאילנד לא תמנע תשלום המס בתאילנד כאמור (בניגוד למצב החוקי כיום).

2.אם הכספים המועברים לתאילנד נובעים מסכומים או הכנסות שאינן חייבות במס בתאילנד לפי החוק אז גם העברתם לתאילנד לא תהיה חייבת במס. כך למשל, תמורה ממכירת נכסים בחו"ל (ללא רווח) או כספים שנצברו לפני ההגירה או הרילוקיישן לתאילנד אינם חייבים במס בתאילנד.

3. ללא ניתוק תושבות מלא ונכון ממס הכנסה וביטוח לאומי בישראל לאחר רילוקיישן לתאילנד, הפטור בתאילנד ממס לגבי הכנסות שלא מועברות למדינה יורד לטמיון וזאת מאחר וככל שהאדם נחשב כתושב בישראל צריך הוא לדווח על הכנסותיו מתאילנד ומחו"ל  ולשלם  המס הישראלי (שעלול להגיע עד 50%), מס בריאות וביטוח לאומי מלא (12%-17%) 

"מיסוי בינלאומי ליחידים"

טארק בשיר -עו"ד ורו"ח (שותף)

הספר יצא לאור בחודש יוני 2021 על ידי חברת רילוטקס בע"מ (RELOTAX LTD) והוא מתפרס על פני  715 עמודים. הספר כולל ניתוח מעמיק של כלל הסוגיות הקשורות למיסוי בינלאומי ליחידים המהגרים או עושים רילוקיישן לחו"ל, לתושבים חוזרים, לישראלים המפיקים הכנסות בחו"ל, לחוקרים וסטודנטים, לנוודים דיגטליים, למיסוי מניות/אופציות בידי עובדי רילוקיישן, למס יציאה ועוד .