Relotax

חוק חדש בקפריסין -הרחבת הפטור ממס לאנשים העושים רילוקיישין / הגירה לקפריסין

קפריסין ידועה בהקלות במיסוי הנוח שחל על אנשים העושים הגירה או רילוקיישן לקפריסין. בימים אלה אושר חוק נוסף בקפריסין אשר מגדיל את הטבות המס המוענקות לאנשים אשר עוברים לקפריסין (מנגון פטור ממס הידוע כ 50% exemption scheme- כפי שנפרט להלן) – להרחבה לגבי המיסוי בקפריסין לחץ כאן.

אך קודם, נסקור את הטבת המס הזו לפי הדין הקודם בקפריסין:

חוקי המס בקפריסין העניקו עד כה פטור ממס בגובה 50% מההכנסות שנובעות מעבודה/פעילות בקפריסין  וזאת במשך תקופה של 10 שנים מיום ההגירה לקפריסין ובתנאי שההכנסה של העובד עולה ל 100,000 יורו לשנה. משמעות הטבה זו היא שהמס המכסימלי שחל על עובדים העושים הגירה או רילוקיישן לקפריסין לא עלה על 17.5% (בשים לב כי מדרגת המס הגבוה ביותר בקפריסין עומדת על 35%).

הפטור הזה לא חל על אדם שהיה תושב קפריסין בשנת המס הקודמת לשנה בה התחיל את עבודתו בקפריסין או במשך 3 שנים מתוך החמש שנים שקדמו לכך.

הדין החדש בקפריסין (הטבות המס החדשות):

החוק החדש בקפריסין משמר אומנם את הפטור ממס בשיעור של 50% מההכנסות אך עושה שני שינויים מהותיים:

1.    החוק החדש מחיל את הפטור הזה על אנשים שהכנסתם עולה על 55 אלף יורו בשנה (במקום 100,000 יורו בשנה לפי החוק הקודם). כלומר גם אנשים שהכנסתם מעבודה אינו עולה על מ 100,000 יורו יהיו זכאיים לפטור ממס (ובלבד שהיא עולה על 55,000 יורו).

2.    כמו כן, מאריך החוק החדש את תקופת הפטור מ 10 שנים ל 17 שנים.

החוק החדש יחול על עובד שלא היה תושב קפריסין ב 10 שנים האחרונות ושהעסקתו בקפריסין התחילה אחרי ינואר 2022 (בתנאים מסויימים החוק יחול גם על עובדים שהתחילו לעבודה לפני שנת 2022).

על עובדים שהתחילו קודם לכן ימשיך לחול החוק הקודם וההטבות שקיבלו לא יפגעו.

כמה הערות:

1.    חשיבות ניתוק התושבות מישראל : בכדי לשמר בפועל את הקלות המס המהותיות בקפריסין, כל ישראלי העושה רילוקיישן לקפריסין חייב לבצע ניתוק תושבות מלא ונכון מישראל לצרכי מס ולצרכי ביטוח לאומי. אחרת, הוא יצטרך לשלם הפרשי המס המלאים בישראל (דבר שמאפס את ההטבה למעשה) ולשלם 12% ביטוח לאומי ומס בריאות בגיו שכרו מקפריסין (בהיעדר אמנת ביטוח לאומי עם קפריסין).

2.    יש לזכור כי גם מס חברות בקפריסין הוא נמוך ועומד על 12.5% בלבד (שלא לדבר על חברות קפריסאיות שנהנות ממנגנון ה IP BOX  לפיו שיעור מס חברות עשוי לעמוד על 2.5% בלבד). גם הכנסות מדיבידנד פטורות ממס בקפריסין (לרוב האנשים שעושים רילוקיישן או הגירה לקפריסין מאחר ואינם נחשבים כתושבים דמוסיילד החייבים במס על הדיבידנד).

כלל המקובץ לעיל מביא למסקנה כי תכנון מס נכון בקפריסין יכול להביא לתוצאות מס מאד נמוכות בקפריסין בגין הכנסות משכר ודיבידנד.

3.    החוק החדש אינו מבטל את הטבת המס האחרת הפוטרת ממס בקפריסין  20% מהכנסות של הנישום  עד תקרה של 8,550 יורו בשנה (אם כי בחוק החדש הוכנסו כמה שינויים למנגנון זה). לא נרחיב לגבי מסלול פטור זה במאמרנו זה.

ספר חדש – מיסוי בינלאומי ליחידים

טארק בשיר, עורך דין ורואה חשבון שותף

"מיסוי בינלאומי ליחידים"

טארק בשיר -עו"ד ורו"ח (שותף)

הספר יצא לאור בחודש יוני 2021 על ידי חברת רילוטקס בע"מ (RELOTAX LTD) והוא מתפרס על פני  715 עמודים. הספר כולל ניתוח מעמיק של כלל הסוגיות הקשורות למיסוי בינלאומי ליחידים המהגרים או עושים רילוקיישן לחו"ל, לתושבים חוזרים, לישראלים המפיקים הכנסות בחו"ל, לחוקרים וסטודנטים, לנוודים דיגטליים, למיסוי מניות/אופציות בידי עובדי רילוקיישן, למס יציאה ועוד .