Relotax

העברת פעילות לחו"ל בעקבות רילוקיישן ויצירת רווח הון חייב במס

ישראלים רבים (עצמאיים או בעלי חברות בישראל) העושים רילוקיישן או הגירה לחו"ל בוחרים לסגור את העסק או הפעילות שלהם בישראל ולהעבירם לחו"ל (לאחר סגירת התיק במס הכנסה ומע"מ בישראל). בדרך כלל פעולה זו חשובה מאד ומומלצת להשגת מספר מטרות:

1. ביצוע ניתוק תושבות מלא ונכון מישראל, חיזוק מרכז החיים בחו"ל וקטיעת זיקות לישראל.

2. הימנעות מהמשך הגשת דוחות מס בישראל.

3. הימנעות מתשלום מס הכנסה, ביטוח לאומי ומס בריאות בישראל בקשר להכנסות העסק (לרבות מתן שירותים) לאחר הרילוקיישן,

4.תחילת דיווחים ותשלום מס במדינה המארחת בלבד.

5.מניעת תשלום מס כפול בשתי המדינות (מדינת ישראל ומדינת היעד) ומניעת תשלומי ביטוח לאומי ומס בריאות.

ואולם צעד חשוב זה, לעיתים מעלה חשיפה למס רווחי הון בישראל שחובה לתת עליו את הדעת בזהירות ומומבעוד מועד ולמצוא לו את הפתרונות ההולמים.

ולהלן נסביר באמצעות הדוגמא להלן:

נניח כי פלוני מפעיל עסק למתן שירותים (כעצמאי או במסגרת חברה) לפני רילוקיישן המתוכנן שלו לקפריסין (או לכל מדינה אחרת וקפריסין היא רק להדגמה בלבד). נניח כי המחזור של העסק לפני ההגירה מסתכם בסך של  1,000,000 ₪. בתום שנת 2021 יורד פלוני מישראל, מהגר לקפריסין ובוחר לסגור את העסק בישראל ולהתחיל להפעילו במסגרת חברה שהוא רשם בקפריסין.

פלוני גם דאג לבצע ניתוק תושבות מלא ונכון מישראל (הן ניתוק תושבות מהותי והן הגיש דוח ניתוק תושבות) במטרה להימנע מתשלום מס הכנסה , מס בריאות וביטוח לאומי בישראל לאחר הגירתו בגין הרווחים לאחר ההגירה ואף להימנע מכפל מס בין ישראל לקפריסין.

אך האם "עצם העברת הפעילות לחו"ל" עלולה לייצר אירוע מס בישראל?

והתשובה היא שהפעולה לעיל עלולה לייצר לפלוני חובת תשלום מס רווחי הון רגיל או מס יציאה לפי סעיף 100א לפקודה (שגם הוא סוג של מס רווחי הון). רשות המס עלולה לטעון כי הפעילות/העסק של פלוני "נמכר" לצד ג' (החברה החדשה למשל) ואירוע זה יוצר אירוע מס חייב במס (כרווח הון).

החשיפה נובעת מהעובדה שעל פי הפסיקה הישראלית, פעילות עסקית, שם מסחרי, מוניטין וקשרי לקוחות וספקים מהווים נכס לצרכי מס וכי לנכס זה קיים שווי לצרכי מס. כך למשל אדם יכול למכור את הפעילות שלו ולהפיק רווח הון ולשלם מס.

על כן, הפסקת הפעילות בישראל והעברתה לחברה זרה למשל  עלולה להצמיח חבות תשלום מס רווחי הון לאור ההעברה (שמהווה מכירה לצרכי מס לכל דבר ועניין) או מס רווחי רעיוני כמו מס יציאה לפי סעיף 100א לפקודה.

נציין כי מס רווחי הון עומד על סך השווה ל 25%-28% מוכפל בשווי הפעילות בעת ההגירה והרילוקיישן (בניכוי עלות ההשקעה בנכס). שווי הפעילות לצורך "עסקה זו" הוא נושא לוויכוח בפני עצמו לאור הקושי הכרוך בהערכת שווי נכסים לא סחירים כגון פעילות, קשרי לקוחות וספקים ומוניטין – דבר שמגביר את רמת הסיכון שמחייבת טיפול.

בדוגמא לעיל רשות המס עלולה למשל להעריך את שווי הפעילות של פלוני בסך של 800,000 ₪ למשל ולחייב אותו בתשלום מס רווח הון בסך של 200,000 ₪ (25%).

סכום זה עלול להיות משמעותי ביותר המתברר כמלכודת מס ועל כן מומלץ לשים לב אליו מראש ולתת לא מענה הולם בעת ביצוע הרילוקיישן וההגירה לחו"ל – ומומלץ לפנות אלינו בהקדם להיוועצות עם צוות העורכי דיו ורואי חשבון שלנו.

ספר חדש – מיסוי בינלאומי ליחידים

טארק בשיר, עורך דין ורואה חשבון שותף

"מיסוי בינלאומי ליחידים"

טארק בשיר -עו"ד ורו"ח (שותף)

הספר יצא לאור בחודש יוני 2021 על ידי חברת רילוטקס בע"מ (RELOTAX LTD) והוא מתפרס על פני  715 עמודים. הספר כולל ניתוח מעמיק של כלל הסוגיות הקשורות למיסוי בינלאומי ליחידים המהגרים או עושים רילוקיישן לחו"ל, לתושבים חוזרים, לישראלים המפיקים הכנסות בחו"ל, לחוקרים וסטודנטים, לנוודים דיגטליים, למיסוי מניות/אופציות בידי עובדי רילוקיישן, למס יציאה ועוד .