Relotax

מיסוי רילוקיישן ליוון – הטבות מס חדשות למהגרים 

לאחרונה אימצה יוון מספר הטבות מס למהגרים ליוון שנועדו לעודד אנשים (בעלי נכסים והשקעות, שכירים, בעלי עסקים ופנסיונרים) להגר ולעשות רילוקיישן ליוון – דבר שעשוי להפוך את יוון ליעד אטרקטיבי גם משיקולי מס (במקרים רבים אך לא תמיד). שילוב ההטבות האלו ביחד עם הטבות מס אחרות הקיימות בדין (כגון מס של 5%-10% בלבד על הכנסות מדיבידנד) עשוי לשנות את התדמית הקודמת של מדינה עתירת מס ולהפוך במקרים רבים את יוון כיעד אטרקטיבי להפחתת מס.

 להלן נתייחס בקצרה להטבות המס החדשות שהוענקו בחוק היווני לאחרונה -אם כי חשוב להדגיש כי ללא ניתוק תושבות מס מישראל יורדות אותן הטבות מס לטמיון למעשה וזאת לאור העובדה שהנישום יהיה חייב לדווח על כלל הכנסותיו ולשלם הפרשי המס בישראל (ולעיתים המס כולו – כפל מס).

Non-Dom regime for investors 

מנגנון זה חל בעיקר על בעלי נכסים אשר מהגרים ליוון (החל מדצמבר 2019) והופכים להיות תושבי מס חדשים ביוון (אך לא תושבים שהם דמסויילד ביוון). מגנון זה מאפשר לנישומים כאלה להימנע מדיווח על הכנסותיהם, נכסיהם ורווחיהם מחוץ ליוון ומתשלום מס יווני לפי הדין הרגיל במשך תקופה של 15 שנים ובמקום זה לשלם מס בסכום קבוע של 100 אלף יורו לשנת מס (LUMP SUM TAX) (לכל שנה) במקום כל מס אחר ובכך להימנע מתשלום מס על נכסים מחוץ ליוון למרות שהוא הופך להיות תושב יוון.

בכדי להנות ממנגנון זה יש לקיים מספר תנאים בדין לרבות:

1.המהגר לא היה תושב ביוון לצרכי מס במשך השבע שנים מתוך שמונה השנים שקדמו להגירתו ליוון.

2.הוא השקיע לבד או ביחד עם קרובו (במישרין או דרך חברה בשליטתו) מעל ל 500,000 יורו בנכסי נדל"ן או עסקים ביוון או במניות וניירות בחברה יוונית.

המנגנון הזה חל על כל סכום הכנסה מחו"ל ואינו מוגבל בתקרה. כמו כן, תחת מנגנון זה ניתן להימנע מתחולת מס ירושות ביוון. כמו כן, ניתן בכל שנה לבקש אי תחולת המנגנון הזה ולבקש תשלום מס רגיל במשך כל שנה משנות ההטבה.

בכדי להחיל את המנגנון יש להגיש דוחות בהתאם לו עד 31/3 של כל שנה.

חשוב לציין כי מנגנון זה אינו חל לגבי הכנסות שצמחו מיוון- לגביהן הנישום ימשיך לשלם מס לפי הכללים הרגילים המפורטים לעיל.

  Alternative taxation regime for foreign employees:

מנגנון זה חל החל משנת 2021 לגבי שכירים ונותני שירותים. לפי מנגנון זה ככל שיחיד עשה רילוקיישן ליוון והעתיק את מרכז חייו ליוון (נחשב כתושב מס ביוון) אז הוא לא ישלם מס הכנסה ומס סולידריות במשך שבע שנים (ההטבות יחדלו לחול אחרי שבע שנים)  בגין 50% מהכנסותיו מעבודה, משלח יד ו/או עסק שמבוצעים על אדמת יוון.
בכדי ליהנות מהטבות מס אלו יש לקיים את התנאים שלהלן:

1. היחיד לא היה תושב מס ביוון במשך חמש השנים מתוך שש השנים שקדמו להגירתו ליוון.

2. היחיד עבר ממדינה שיש ליוון איתה אמנת מס (ישראל היא אחת ממדינות אלו) או ממדינה אחרת באיחוד האירופי

3.הוא עובד אצל חברה יוונית או אצל סניף של חברה זרה ביוון. וכאמור לעיל, בתנאים מסוימים מנגנון זה חל גם לגבי עצמאיים ובעלי עסקים (ולא רק שכירים).

4. הוא הצהיר כי הוא יגור ביוון במשך תקופה שאינה קצרה משנתיים.

נציין כי גם מנגנון זה מותנה בקבלת אישור מהרשויות והגשת דוחות עד מרץ-יולי של שנת המס.

Non-dom regime for pensioners:

מנגנון זה מיועד ליחידים אשר מקבלים פנסיה מחוץ ליוון. לפי מנגנון זה יחיד אשר מקבל פנסיה מחוץ ליוון יהיה זכאי לתשלום מס הכנסה החל מיולי 2020 על הפנסיה מחוץ ליוון בשיעור של 7% בלבד.

בכדי להיות זכאי להטה זו יש לקיים מספר תנאים שנקבעו ובעיקר:

1. היחיד לא היה תושב מס ביוון במשך חמש השנים מתוך שש השנים שקדמו להגירתו ליוון.

2. היחיד עבר ממדינה שיש ליוון איתה אמנת מס (ישראל היא אחת ממדינות אלו) או ממדינה אחרת באיחוד האירופי

נציין כי גם מנגנון זה מותנה בקבלת אישור מהרשויות והגשת דוחות עד מרץ של שנת המס. כמו כן, היחיד נדרש לדווח על כלל הכנסותיו ואין פטור מדיווח על הכנסות (בניגוד למנגנון הראשון לגבי משקיעים).

"מיסוי בינלאומי ליחידים"

טארק בשיר -עו"ד ורו"ח (שותף)

הספר יצא לאור בחודש יוני 2021 על ידי חברת רילוטקס בע"מ (RELOTAX LTD) והוא מתפרס על פני  715 עמודים. הספר כולל ניתוח מעמיק של כלל הסוגיות הקשורות למיסוי בינלאומי ליחידים המהגרים או עושים רילוקיישן לחו"ל, לתושבים חוזרים, לישראלים המפיקים הכנסות בחו"ל, לחוקרים וסטודנטים, לנוודים דיגטליים, למיסוי מניות/אופציות בידי עובדי רילוקיישן, למס יציאה ועוד .