Relotax

הגשת דוח שנתי למס הכנסה על הכנסות מחו"ל או נכסים בחו"ל

במאמר זה נתייחס לשאלה חובת הגשת דוח שנתי למס הכנסה על הכנסות מחו"ל או נכסים בחו"ל, לרבות חובת תשלום מקדמות. חשוב להדגיש תחילה כי לפי סעיף 131 לפקודה מס הכנסה הכלל הוא שכל אדם חייב בהגשת דוח שנתי למס הכנסה אלא אם קיים פטור מהגשת דוח מס שנתי בחוק או תקנות מס הכנסה (פטור מהגשת דין וחשבון), תשמ"ח-1988. כלומר ככל שבחוק לא נקבע פטור מהגשת דוח מס שנתי אז יש להגיש את הדוח השנתי למס הכנסה עד המועד החוקי שנקבע לכך (סוף אפריל/מאי של כל שנה, לפי הנסיבות). בשל משבר הקורונה נדחה המועד ל הגשת דוח שנתי למס הכנסה על הכנסות מחו"ל לשנת 2019 עד סוף יוני/יולי 2020).

נושאים

חובת תשלום מקדמות בגין הכנסות מחו"ל
חובת הגשת דוח מס שנתי
חובת הגשת דוח מס רווח הון תוך 30 ימים מהמכירה
תושבים חוזרים ועולים חדשים
שאלות נפוצות

חובת תשלום מקדמות בגין הכנסות מחו"ל

כל יחיד שיש לו הכנסות מחו"ל מאחד המקורות להלן חייב לשלם מקדמות למס הכנסה עד ליום ה 30.4.2020. חובה זו לא חלה על תושבים חוזרים ועולים חדשים שכלל הכנסותיהם מחו"ל פטורות ממס לפי סעיף 14 לפקודה.

חובת תשלום המקדמות נעשה באמצעות הגשת דוח הידוע דוח מקוצר (או דיווח מקוצר) והוא נעשה לפי תקנות מס הכנסה (מקדמות בשל הכנסת חוץ), התשס"ד – 2004.  והיא חלה לגבי ההכנסות שלהלן :

  • הכנסות מהשכרת נדל"ן בחו"ל, שאינן הכנסות מעסק, ששיעור המס שנבחר לגביהן הינו 15%,

  • רווחי הון ממכירת ניירות ערך זרים בבורסה,

  • פרסים ורווחים מהימורים בחו"ל,

  • דיבידנד מחו"ל (שאינו מחברת חנ"ז)

  • ריבית שעומדת בתנאים מסויימים –  אז אומנם יש לדווח על ההכנסה למס הכנסה

אופן תשלום המקדמות:

תשלום המקדמות מס נעשה באמצעות מילוי טופס 5329ב – "פרטים על הכנסות ונכסים מחו"ל בלבד" ותשלום המס באמצעות שובר 352 (על הכנסות מהשכרת מקרקעין בחו"ל) או בשובר 351 לגבי יתר ההכנסות.

חישוב המקדמות:

במסגרת הדיווח המקוצר יש לשלם מקדמות לפי שיעור המס שחל כשהוא מוכל בסכום ההכנסות ברוטו ללא ניכוי הוצאות. יחד עם זאת, לגבי הכנסות מהשכרת נכסי נדל"ן בחו"ל ניתן לנכות הוצאות פחת בלבד.

ניתן אף לדרוש זיכוי של המס הזר ששולם בחו"ל, למעט לגבי הכנסות מהשכרת נכסי נדל"ן בחו"ל שנדרש לגביהן מס מוגבלת בשיעור של 15%.

חשוב לזכור כי במסגרת תשלום המקדמות (הדיווח המקוצר) ניכוי הוצאות ששולמו בקשר להכנסות וקיזוז הפסדים מוגבלים מאד כך שלעיתים עדיף להגיש דוח מס שנתי מלא בכדי לאפשר ניכוי הוצאות וקיזוז הפסדים .

הגשת דוח שנתי למס הכנסה על הכנסות מחו"ל – מי חייב?

חובת הגשת דוח שנתי למס הכנסה בקשר להכנסות ונכסים בחו"ל תחול כתוצאה מכל אחת מהעילות/הסיבות המנויות להלן. היינו, די בהתקיימות אחת מהעילות להלן בכדי להטיל חובת הגשת דוח שנתי למס הכנסה גם אם לא מתקיימות שאר העילות:

החזקה בנכסים בחו"ל

1.החזקה בחברה זרה:

כל אדם אשר החזיק במועד כלשהו בשנת המס במניות בחברה או שותפות זרה (היינו – חברה או שותפות שנרשמו בחו"ל) חלה עליו חובת הגשת דוח שנתי למס הכנסה על הכנסות מחו"ל לאותה שנה, וזאת גם אם אין לו שום הכנסה אחרת, גם אם החברה הזרה אינה פעילה וגם אם הוא מחזיק באחוזים בודדים מהמניות של החברה. היינו, עצם האחזקה במניות בחברה זרה כלשהי מחייב הגשת דוח מס שנתי בישראל.

2. החזקה בנכסים בחו"ל, לרבות נכסי נדל"ן וחשבונות בבנק, שוויים הכולל עולה על 1,883,000 ₪: כל אדם אשר החזיק במועד כלשהו בשנת המס  בנכסים בחו"ל (לרבות נדל"ן, דירות, חשבונות בנק) ששוויים הכולל עולה על 1,883,000 ₪ (סכום מעודכן לשנת 2019) חייב להגיש דוח מס שנתי בישראל, וזאת גם אם אין לו הכנסות מאותן נכסים.

 כך למשל אדם שמחזיק בחשבון עו"ש ו/או בדירות בחו"ל ששוויים עולה על 1.883 מיליון ₪ חייב להגיש דוח מס שנתי גם אם אין לו הכנסות מאותם נכסים.

הערה – שים לב כי אדם שמחזיק אפילו דירה אחת ששוויה נמוך אך מפיק הכנסות בחו"ל משכירות גם בסכומים נמוכים חייב להגיש דוח מס שנתי לאור "עילת ההכנסות" ולא עילת הנכסים בחו"ל (ראה בהמשך).

3. החזקה במניותיה של חברת חמי"ז או חנ"ז: אדם שמחזיק מעל 10% בחברת משלח יד זרה, כהגדרתה בסעיף 5, או בחברה נשלטת זרה, כהגדרתה בסעיף 75ב, חייב בהגשת דוח שנתי למס הכנסה, גם אם הוא לא קיבל דיבידנד או הכנסה אחרת מהחברה.

4. החזקה במניות הנסחרות בבורסה בחו"ל: כל אדם אשר מחזיק ביותר מ 10% במניותיה של חברה זרה הנסחרת בבורסה בחו"ל חייב להגיש דוח מס שנתי למס הכנסה, ללא כל קשר לקיומן של הכנסות או רווחים מאותן מניות. אך נזכיר שוב כי אדם שמחזיק בנכסים בחו"ל ששוויין עולה על סך של 1,883,000 ש"ח חייב להגיש דוח מס שנתי גם אם הוא מחזיק בפחות מ 10% מהחברה.

חובת דיווח בשל קבלת הכנסות בחו"ל

1. כל יחיד תושב ישראל שיש לו הכנסות מחו"ל חייב לדווח על הכנסותיו מחו"ל אף אם סכום ההכנסות נמוך, אף אם שולם מס גבוהה בחו"ל ואף אם נגרם הפסד. 

 יחד עם זאת, לא תחול חובת הגשת דוח שנתי למס הכנסה במקרה שבו ההכנסה פטורה ממס ולא עלתה על סך של 339,000 ש"ח. הפטורים בחוק הישראלי לגבי הכנסות לחו"ל מצומצמים מאד אך ניתן להזכיר למשל פטור לתושבים חוזרים (ראה בהמשך) או פטור לאנשים עם נכות צמיתה לפי סעיף 9(5) לפקודה.

ושוב נזכיר, כי ככל שההכנסות מחו"ל (הכנסה ברוטו לפני ניכוי הוצאות) חייבות במס וסכומן לא עולה על סך של 339,000 ₪ לשנה ושולמה המקדמה עד תום חודש אפריל (כאמור לעיל) אז ניתן שלא להגיש דוח מס שנתי ולהסתפק בדוח המקוצר שהוגש לתשלום המקדמה. יושם אל לב כי במסגרת תשלום המקדמות (הדיווח המקוצר) ניכוי הוצאות ששולמו בקשר להכנסות בחו"ל וקיזוז הפסדים מוגבלים מאד כך שלעתים עדיף להגיש דוח מס שנתי מלא בכדי לאפשר ניכוי הוצאות ו/או לאפשר קיזוז הפסדים בחו"ל.

לעניין זה חשוב להדגיש כי גם אם אין רווח (למשל בשל הוצאות המותרות בניכוי העולות על ההכנסות) עדיין יש להגיש דוח מס שנתי לרשויות המס בישראל.

2. דיווח בשל מכירת ניירות ערך נסחרים בבורסה:

אמרנו לעיל כי כל אדם ששווי ההחזקות שלו במניות זרות עולה על סך של 1,883,000 ש"ח וכל אשם שמחזיק מעל ל 10% במניותיה של חברה הנסחרת בבורסה בחו"ל חייב להגיש דוח שנתי למס הכנסה ללא כל קשר לרווחים שהפיקו מהמניות.

מי שאינו מקיים אחד מתנאים לעיל יהיה חייב להגיש דוח מס שנתי רק בשנה שבה הוא מכר מניות וניירות ערך בחו"ל. החוק קובע כי כל אדם אשר מוכר ניירות ערך הנסחרים בבורסה בחו"ל (גם אם נגרם לו הפסד) יהיה חייב בהגשת דוח שנתי למס הכנסה אלא אם (אם אחד התקיים אחד מהתנאים להלן- אז יחול פטור מדיווח):

א.    הרווח פטור ממס בישראל (ראה בהמשך התייחסות לפטור לתושבים חוזרים) או

ב.     נוכה מלוא המס בישראל על ידי הברוקר (או הבנק) וסכום כלל העסקאות בשנה אינו עולה על 2,538,000.₪

מסקנה: מאחר ורוב הרווחים ממכרית מניות בחו"ל חייבים במס ומאחר ובדרך כלל לא מנוכה מס על ידי הבנק/הברוקר הזר תחול כעקרון חובת הגשת דוח מס שנתי בישראל על כלל העסקאות שביצע הנישום. יחד עם זאת, אם ההשקעה במניות הזרות נעשית על ידי בנק או ברוקר ישראלי והם מנכים מס מלא כחוק וסכום העסקאות אינו עולה סך של 2,538,000 אז לא תחול חובת הגשת דוח מס שנתי כלל.

ושוב נזכיר, כי ניתן להגיש דיווח מקוצר על רווחי ניירות ערך זרים במקום הדוח השנתי המלא אם סכום המכירות של ניירות הערך (מחזור מכירות) אינו עולה על סך של 339,000 ₪ לשנה. מנגד יש לזכור כי לעיתים כדאי להגיש דוח שנתי למס הכנסה לצורך ניכוי הוצאות או קיזוז הפסדים.

חובת דיווח בשל העברת כספים בחו"ל

כל  יחיד תושב ישראל שהעביר ,במהלך תקופה של 12 חודשים, כספים אל מחוץ לישראל בסכום כולל של 500,000 שקלים חדשים או יותר חייב להגיש דוח שנתי למס הכנסה לשנתיים: הן לשנה שבה הועבר אותו סכום לדיווח, כולו או חלקו, לראשונה אל מחוץ לישראל והן לשנה שלאחריה.

לדוגמא, אדם שהעביר סך של 600,000 בשנת 2018 לרכישת דירות ביוון יהיה חייב לדווח לרשות המס לשנתיים גם אם אין לו הכנסות מאותה דירה וגם אם שווי הדירות אינו עולה על התקרה האמורה לעיל.

חובת דיווח בשל סיווג כתושב חוץ

כל תושב חוץ (לרבות תושב ישראלי שביצע ניתוק תושבות מס) שקיבל הכנסה חייבת מס בישראל שלא נוכה ממנה מלוא המס בישראל חייב תמיד בהגשת דוח מס שנתי בישראל (למשל, השכרת נכסים בישראל, מכירת נכס בישראל, מכירת נכס בחו"ל שחל עליו מס יציאה וכדו…).

כך למשל תושב חוץ (לרבות ישראלי שניתק תושבות) שקיבל הכנסות ממתן שירותים לתושב ישראל והכנסתו זו חייבת במס לפי הפקודה ולא נוכה מס מאותה הכנסה יהיה חייב להגיש דוח מס שנתי בישראל.

כנ"ל תושב ישראלי שביצע ניתוק תושבות (לאחר שביצע הגירה או רילוקיישן לחו"ל) ומכר נכס בחו"ל שחל עליו מס יציאה (היינו- נכס שנרכש על ידו לפני ההגירה) חייב להגיש דוח מס שנתי לשנה בה נמכר הנכס.

לעומת זאת, תושב חוץ שיש לו הכנסה חייבת מס בישראל שנוכה ממנה מלוא המס בישראל פטור בדרך כלל מהגשת דוח מס שנתי בישראל אם הכנסתו החייבת בישראל אינה עולה על תקרת ההכנסה החייבת במס יסף על פי סעיף 121ב לפקודה (649,560 ₪ נכון לשנת 2019) והכנסתו החייבת נבעה מעסק או משלח יד (מתן שירותים) שלא נמשכו מעל ל 180 ימים בשנת המס, הכנסות מעבודה, הכנסות מקצבה או אנונה, הכנסות מריבית, מדיבידנד או השכרת נכסים בישראל.

הערה: ככל שההכנסה אינה חייבת במס בישראל אין חובת הגשת דוח מס כלל על ידי תושב החוץ. אך חשוב להדגיש כי הכרעה בשאלה האם ההכנסה /תקבול חייב במס בישראל הינה שאלה מורכבת ותלויה בנסיבות ואין זה המקום למצות דיון בשאלה מורכבת זו ויהיה מומלץ לפנות אלינו בנושא.

הערה נוספת: תושב חוץ שיש לו הכנסה חייבת מס בישראל העולה על הכנסות החייבות במס יסף  (ראה לעיל) תחייב תמיד בהגשת דוח מס בישראל גם אם נוכה ממנו מלוא המס בישראל.

חובת דיווח בשל התקיימות חזקת תושבות לאחר ניתוק תושבות

אדם שהתקיימה לגביו חזקת תושבות כמותית בשנת המס והוא טוען שאינו תושב מס בישראל באותה שנה, כולה או חלקה, חייב להגיש דוח מס שנתי מיוחד (לדוח  1301 יש לצרף טופס 1348 ודוח מילולי (דוח ניתוק תושבות)).

חזקת התושבות מתקיימת אם אדם נכח בישראל מעל ל 183 ימים בשנת המס או מעל ל 30 ימים בשנה ומעל ל 425 באותה שנה ובשנתיים שקדמו לה.

כך למשל פלוני אשר עזב את המדינה במאי 2019 וטוען שאינו תושב אחרי ההגירה (החל ממאי 2019) וכי אינו חייב במס לגבי הכנסותיו מחו"ל יהיה חייב בהגשת דוח זה. כנ"ל אלמוני שחזר לישראל באפריל 2019 והוא טוען שאינו תושב מס בישראל עד אפריל 2019 יהיה חייב להגיש דוח מס שנתי לשנת 2019 (מאחר ובשנת 2019 הוא שהה מעל ל 183 ימים)

הגשת דוח מס שנתי לצורך  קיזוז הפסד שנגרם לנישום בשנת המס

אדם שנגרם לו הפסד בשנת מס ומעוניין לקבע את ההפסד לצורך קיזוזו בעתיד כנגד רווחים עתידיים חייב להגיש דוח מס שנתי.

חובת דיווח בשל נאמנות

לגבי נאמנויות נקבע כי אלה חייבים בהגשת דוח מס שנתי:

1. נאמן בנאמנות תושבי ישראל או נאמן בנאמנות לפי צוואה שנחשבת כתושבת ישראל לפי סעיף 75יב(ג)(1), ובלבד שהיוצר לא בחר להיות בר השומה ובר החיוב.

2.  נאמן שהיו לו בישראל הכנסה או נכס, בין אם הוא תושב ישראל ובין אם לאו;

3. יוצר או נהנה, לפי העניין, שבחר להיות בר השומה ובר החיוב לפי הוראות סעיף 75ז(ז) או (ח), או סעיף 75יב(ה) או (ו);

4.יוצר מייצג או נהנה מייצג, לפי העניין, שבחר להיות בר השומה ובר החיוב לפי הוראות סעיף 75ו1;

5. נהנה שקיבל חלוקה מנאמן, גם אם אינה חייבת במס בישראל; הוראות פסקה זו לא יחולו על חלוקה של נכס שמקורו אינו בישראל לנהנה בנאמנות תושבי חוץ, לנהנה בנאמנות נהנה תושב חוץ או לנהנה בנאמנות לפי צוואה שכל הנהנים בה הם תושבי חוץ

6.נאמן בנאמנות נהנה תושב ישראל שסעיף 75ח1(ד)(3) חל עליה;

7. נהנה תושב ישראל שמלאו לו 25 שנים, בדבר היותו נהנה, אלא אם כן הוא לא ידע שהוא נהנה, ובלבד ששווי נכסי הנאמנות בסוף שנת המס אינו פחות מ-500,000 שקלים חדשים; לעניין זה, "נכסי הנאמנות" – לרבות מזומן, פיקדונות, ניירות ערך ומקרקעין, בישראל או מחוץ לישראל; אין בהוראות פסקת משנה זו כדי לגרוע מחובת דיווח אחרת החלה על נהנה כאמור לפי סעיף קטן (א);

הגשת דוח על פי דרישת רשות המסים

בנוסף לכלל המקרים לעיל, חשוב לזכור כי פקיד שומה רשאי לבקש מכל אדם להגיש דוח מס שנתי גם אם הוא פטור מהגשת דוח כאמור לעיל. אין להתעלם מדרישה כזו.

 ואולם לגבי סמכותו של פקיד השומה לדרוש מתושב חוץ (לרבות תושב ישראל שניתק תושבות המס שלו לאחר הגירה או רילוקיישן) או מתושב חוזר ותיק להגיש דוחות מס עולות שאלות רבות שלעתים ניתן לטעון כי אין לפקיד השומה סמכות כזו. כל מקרה לגופו ויש להיוועץ עם מומחים בדבר.

הגשת דוח מס בעקבות מכירת נכס

סעיף 91(ד) לפקודת מס הכנסה קובע כי אם נמכר נכס, יגיש המוכר לפקיד השומה, בתוך 30 ימים מיום המכירה, דוח בטופס שקבע המנהל, שיפרט את חישוב רווח ההון או הפסד ההון שהיה לו וחישוב המס החל במכירה כאמור, וישלם מקדמה בסכום המס החל על הרווח לפי סעיף זה. 

חובת הגשת הדוח לא תחול לגבי רווח הון במכירת נייר ערך הרשום למסחר בבורסה אם נוכה מס מרווח ההון על ידי הבנק או הברוקר.

היינו כל אדם, לרבות תושב חוזר, אשר מוכר נכס בישראל או בחו"ל חייב להגיש דוח למס הכנסה תוך 30 ימים מיום המכירה.

הוראה זו תחול גם על מכירת נכס שחל עליו מס יציאה. היינו אדם שהחזיק בנכס לפני ההגירה או הרילוקיישן והוא מכר את הנכס אחרי שביצע ניתוק תושבות יהיה חייב להגיש דוח למס הכנסה לגבי המכירה בכדי לשלם את המס יציאה וזאת תוך 30 ימים מהמכירה של הנכס.

נציין כי תושב חוזר ותיק (ולא תושב חוזר) נהנה מפטור מדיווח זה במקרה שהוא מכר נכס בחו"ל שנרכש על ידו לאחר ההגירה אם הנכס נמכר על ידו תוך 10 שנים מיום החזרה לישראל. כנ"ל לגבי עולה חדש.

הגשת דוח שנתי למס הכנסה על ידי תושבים חוזרים

תושב חוזר ותיק הוא אדם שהיה מסווג כתושב חוץ (ניתק תושבות המס שלו) במשך תקופה של 10 שנים רצופות ומלאות. בפקודת מס הכנסה נקבע כי תושב חוזר ותיק ועולה חדש פטורים מהגשת דוח מס שנתי או הגשת הצהרת הון במשך 10 שנים מיום חזרתם/עלייתם לישראל לגבי הכנסותיהם או נכסיהם מחו"ל – וזאת על אף כל מה שנאמר לעיל- להרחבה נושא זה לחץ כאן.
יחד עם זאת, תושב חוזר ותיק ועולה חדש אינם פטורים מהגשת דוח שנתי מס בישראל לגבי הכנסותיהם שהופקו בישראל, לגבי נכיסהם בישראל או לגבי הכנסה מעורבת (הינה שחלקה נבע מישראל וחלקה בחו"ל). קביעת מקום הפקת ההכנסה אינה משימה קלה לעיתים כגון, הכנסות מעבודה, עסקים, חברות זרות, משלח יד ומתן שירותים.

תושב חוזר לעומת זאת הוא אדם שניתק תושבות לצרכי מס באופן מלא במשך תקופה העולה על שש שנים רצופות לפחות (ופחות מעשר שנים). לתושב חוזר, להבדיל מתושב חוזר ותיק, לא נקבע פטור כללי מדיווח על הכנסותיו ונכסיו בחו"ל. היינו, לגבי תושב חוזר חלים כלל הכללים שנסקרו לעיל והוא יהיה חייב בדיווח כעקרון ככל תושב אחר למעט באחד המקרים להלן:

1. תושב חוזר יהיה פטור מהגשת דוח מס שנתי אם יש לו הכנסות פטורות ממס לפי סעיף 14 או סעיף 97 לפקודה והכנסתו (ברוטו ולפני ניכוי הוצאות) לא עלתה על סך כולל של 339,000 ש”ח. הכנסה פטורה ממס לפי סעיף 14 היא הכנסה פסיבית מריבית, דיבידנד, שכר דירה שהתושב חוזר קיבל מנכסים שנרכשו בחו"ל בתקופה בה הוא היה תושב חוץ וזאת במשך חמש שנים מיום חזרתו לישראל. רווח הון ממכירת נכסים שנרכשו בחו"ל במשך 10 שנים.

מנגד אם יש לתושב החוזר הכנסות חייבות במס או שסכום ההכנסות הפטורות של התושב החוזר עלה על הסכום לעיל יצטרך להגיש דוח מס שנתי. כמו כן, אחרי חמש שני מיום החזרה יהיה התושב החוזר חייב בהגשת דוח מס שנתי לגבי כלל הכנסותיו מחו"ל לפי הכללים לעיל.

2.  בתקנה 3 (ד) לתקנות מס הכנסה (פטור מהגשת דין וחשבון), תשמ"ח-1988  נקבע כי "האמור בתקנת משנה (א)(6) או (7) לא יחול על יחיד, אם הוא, בן זוגו וילדו שטרם מלאו לו 18 שנים, זכאים כולם בשנת המס לפטור ממס לפי סעיף 14(א) או (ג) לפקודה …"
היינו, אם פלוני, הוא ואשתו וילדיו שטרם מלאו להם 18 שנים כולם פטורים ממס לפי סעיף 14 בהיותם "תושב חוזר" אז לא תחול עליהם חובת הגשת דוח מס שנתי רק מפאת היותם :
א. מחזיקים בפחות מ 10% ממניות בחברה זרה (אם מחזיקים ביותר מ 10% – תחול חובת דיווח)
ב. שהם מחזיקים בנכסים בחו"ל (לרבות בחשבון בנקאי) ששוויים ביום כלשהו בשנת המס הוא 1,833,000 שקלים חדשים, או יותר;

אלא אם חלה חובת דיווח מכוח הוראה אחרת המוזכרת לעיל.  כך למשל :

1. תושב חוזר שמחזיק מעל ל 10% ממניות בחברה זרה חייב בדיווח.

2. תושב חוזר אשר מחזיק בנכסים בחו"ל (נכסים מקרקעין למשל) ששווים עולה של 1,833,000 ₪.

3. תושב חוזר שמפיק הכנסות פטורות בחו"ל בסכום העולה על 339,000 ש"ח חייב בהגשת דוח מס שנתי.

4. תושב חוזר שמפיק הכנסות חייבות במס בחו"ל חייב להגיש דוח מס שנתי – גם אם סכום ההכנסה נמוך מהאמור לעיל.

5. תושב חוזר אשר מעביר מעל ל 500,000 ש"ח חייב להגיש דוח.

שאלות נפוצות

1.בשנת 2018 מכרתי דירה בחו"ל. האם חלה עלי חובת הגשת דוח שנתי למס הכנסה על הכנסות מחו"ל?

תשובה: כן. הפקת תמורה ממכירת נכס בחו"ל מחייבת הגשת דוח מס שנתי למעט אם ההכנסה פטורה ממס או שולם המס (בתנאים מסויימים). מאחר ולפי נתונים השאלה לא שולם או נוכה כל מס בישראל אז יש להגיש דוח מס שנתי לשנת 2018. יצויין, כי חובת הגשת הדוח תחול גם אם המכירה הפיקה בפועל הפסד.

2.בחודש אוגוסט  2019 רכשתי דירה בארה"ב בסך של 100 אלף $ שלא הושכרה עדיין. האם אני חייב להגיש דוח מס בגלל רכישת הדירה?

תשובה: לא. בהיעדר הכנסות מהדירה בשנת 2019 ובשים לב לשוויה אין חובת הגשת דוח מס שנתי לשנת 2019.
הערה: ככל שמתקיימת עילת דיווח אחרת יש להגיש דוח מס. כך למשל ככל שהינך מחזיק בנכסים נוספים בחו"ל ששוויים עולה על סך  של 1,883,000 ₪ או ככל שהעברת כספים לחו"ל מעל ל 500,000 שנה בתקופה של 12 חודשים אז תחול חובת דיווח למס הכנסה לשנת 2019 גם אם שווי הדירה נמוך ואף ללא כל הכנסה.

3. בחודש יולי  2019 רכשתי שתי דירות באירופה בסך של 130 אלף יורו. הדירות מפיקות אומנם הכנסות ברוטו אך אני מפסיד בשורה התחתונה לאור קיומן של הוצאות. האם חלה עלי חובת הגשת דוח שנתי למס הכנסה על הכנסות מחו"ל

תשובה: כן. עצם קיום הכנסות ברוטו מהנכסים מחייב הגשת דוחות מס בישראל גם אם בסופו של דבר אין רווח לאחר ניכוי ההוצאות. שים לב כי הגשת דוח שנתי למס הכנסה על הכנסות מחו"ל חלה במקרה הזה לא בגלל עצם רכישת הדירה אלא בגלל קבלת דמי שכירות גם אם נגרם הפסד.

4.     בשנת 2017 רכשתי מספר נכסים בארה"ב בשווי כולל של 2 מיליון ₪. אין לי בינתיים הכנסות. האם אני חייב להגיש דוח מס בגלל רכישת הדירה?

תשובה: כן. עצם ההחזקה בנכסים בחו"ל  בשווי העולה על 1.8 מיליון ₪ יחייב הגשת דוח מס שנתי. כמו כן, אם קיימים הפסדים בגלל ניכוי  הוצאות עדיין יש להגיש דוח בגלל קיומן של הכנסות ברוטו גם אם שווי הנכסים היה נמוך.

 

5.בשנת 2017 הקמתי חברה זרה שאין לה פעילות כלל אפילו עד עכשיו. האם אני חייב להגיש דוח מס כתוצאה מהחזקת החברה? מה יקרה אם לא אגיש דוח בזמן?
תשובה: כן. החזקה במניות בחברה זרה מחייבת הגשת דוח שנתי למס הכנסה על לשנים 2017-2020, גם אם החברה אינה פעילה. אי הגשת דוח מס מהווה עבירה פלילית וחושפת אותך בנוסף לקנסות גבוהים.

6. בשנת 2018 רכשתי דירה בגרמניה בסכום של 90 אלף יורו והשכרתי אותה מייד ושילמתי מס גבוה בגרמניה. האם אני חייב לדווח למס הכנסה?
תשובה: כן. מאחר וקיימת הכנסה בחו"ל אז חלה חובת הגשת דוח שנתי למס הכנסה על הכנסות מחו"ל לשנים 2018 ו 2019. אפשר במקרה הזה להגיש דוח במתכונת מקוצרת (דיווח מקוצר) אך בכל מקרה יש לדווח. תשלום מס בגרמניה אינו מייתר את חובת הדיווח. כעקרון ניתן לקבל המס הגרמני בזיכוי אלא אם תדווח במסגרת מסלול מקוצר בשיעור של 15% מההכנסות שכירות  -אז לא יתקבל זיכוי של המס הגרמני – על כן יש לבדוק כדאיות דרישת המס בשיעור של 15%.

7.  אני מחזיק מזה מספר שנים בחשבון עו"ש בבנק בחו"ל. בשנת 2019 לא היו בחשבון שום הכנסה והיתרה עומדת על סך של 200,000 יורו. האם אני חייב להגיש דוח מס בגלל ההחזקה בחשבון.

תשובה: לא. כל עוד שווי הנכסים בחו"ל אינו עולה על התקרה שצויינה לעיל וכל עוד אין הכנסות מחשבון הבנק אין להגיש כל דוח מס שנתי- אלא אם קיימת עילה אחרת המוזכרת לעיל להגשת הדוח. עצם ההחזקה בתיק בשווי של עד כ 1.8 מיליון ₪ כשאין התיק מפיק הכנסות כלל אינו מחייב ב הגשת דוח שנתי למס הכנסה על הכנסות מחו"ל.

8.אני מחזיק בתיק ני"ע אצל ברוקר בחו"ל בסך  200,000 יורו. התיק הפסיד בשנת 2019. האם אני חייב להגיש דוח מס בגלל האחזקה בחשבון זה?.

תשובה: אין חובה במקרה כזה להגיש דוח אם היקף העסקאות (מכירות ניירות ערך זרים במהלך השנה) לא עלה על  2,538,000 ₪. ככל שמחזור המכירות עלה על סכום זה יש להגיש דוח. יחד עם זאת, יש לשקול בחיוב להגיש דוח מס לשנת 2019 כדי "לקבע" את ההפסד בתיק ולדרוש את ההפסדים בקיזוז בעתיד.

9.     אני מחזיק בתיק ני"ע קטן בחו"ל בסך  80,000$  נכון לתום שנת 2019. הרווח שנצבר בתיק עוד על 500 $ בלבד. האם אני חייב להגיש דוח מס בגלל האחזקה בחשבון זה?.
תשובה: כן. יש לדווח לרשות המס  לגבי ההכנסות בתיק.

10.  אני מחזיק בתיק ני"ע זרים אצל ברוקר ישראלי בסך  140,000$. הרווח שנצבר בתיק עמד על 15,000$. סכום העסקאות לא עלה על 250,000$ במצטבר. האם אני חייב להגיש דוח מס בגלל ההחזקה בחשבון זה?.
תשובה: לא. ככל שהמס נוכה על ידי הברוקר הישראלי (כפי שמקובל) לא תחול חובת דיווח ובלבד שסכום העסקאות (המכירות) לא עלה על התקרה לעיל.

 

11.  עברת לחו"ל במהלך שנת 2017 וניתקת תושבות מס מישראל מייד. בשנת 2017 הייתי 250 ימים בישראל. בשנת 2018 הייתי 40 ימים ובשנת 2019 הייתי 20 ימים. אין לי שום הכנסה מישראל לאחר ההגירה. האם אני חייב להגיש דוח מס בישראל?
תשובה: ככל שהינך טוען כי אינך תושב ישראל כבר ב 2017 אז לפי הנתונים לעיל יש להגיש דוח מס מיוחד (דוח ניתוק תושבות) לשנת 2017 ו 2018 (ולצרף טופס 1348 ודוח מילולי מתאים).
לגבי שנת 2019 מאחר והיית פחות מ 30 ימים לא תחול עליך חובת הגשת דוח מס שנתי בשל חזקת תושבות – אלא אם הפקת הכנסות חייבות במס בישראל (שכר, שירותים, רווח הון, שכר דירה וכדו).

12.עברתי לחו"ל במהלך שנת 2017 וניתקת תושבות מס מישראל. בשנת 2018 ובשנת 2019 לא נכחתי אפילו יום אחד בישראל ולא היו לי שום הכנסות בישראל או החייבות מס בישראל . האם אני חייב להגיש דוח מס בישראל?

תשובה: לא. רק תבדוק שאין חובת הגשת דוח ניתוק לשנת 2017 שלא נתת לגבי שום מידע.

13.עברתי לחו"ל במהלך שנת 2016 וניתקת תושבות מס מישראל. בשנת 2018 לא נכחתי אפילו יום אחד בישראל אך מכרתי בשנה זו נכס בחו"ל שרכשתי לפני הרילוקיישן לחו"ל. האם אני חייב להגיש דוח מס בישראל?

תשובה: כן. במקרה כזה על מכירת הנכס חל מס יציאה בישראל ועל כן קיימת הכנסה החייבת במס בישראל וכתושב חוץ הינך חייב בהגשת דוח מס שנתי לשנת 2018.
הערה: בתנאים מסוימים אפשר לטעון כי מס יציאה אינו חל -וניתן לפנות אלינו לבדיקה מעמיקה יותר.

 

14.  עברתי לחו"ל במהלך שנת 2017 וניתקת תושבות מס מישראל בשנת 2018. מאז ועד תום שנת 2019 לא נכחתי בישראל יותר מ 10 ימים לשנה ולא היתה לי כל הכנסה בישראל. האם אני חייב להגיש דוח מס שנתי בישראל לשנת 2018 או שנת 2019?.
תשובה: ככל שהניתוק תושבות שלך מישראל מלא ונכון ובנסיבות שהזכרת לעיל אין חובת הגשת דוח מס שנתי לשנת 2018 או 2019, אלא אם מתקיימת נסיבה אחרת המחייבת בדוח. למשל אם בשנת 2017 העברת מעל 500,000 לחו"ל תהיה חייב להגיש דוח מס שנתי לשנת 2017 ושנת 2018. ניתן להגיש הדוח לשנת 2018 כתושב חוץ כפוף לקבלת בטחון שהניתוק תושבות שלך מלא.

 

15.  עברתי לחו"ל כפוסט-דוקטור. בשנים 2017 -2019 קיבלתי מלגה לצרכי לימודים ומחקר בחו"ל. האם אני חייב להגיש דוח מס שנתי בישראל בשים לב שלא ניתקתי תושבות המס שלי.

תשובה: בשים לב כי הינך תושב ישראל ולא ביצעת ניתוק תושבות (כפי שציינת) אז הינך כפוף לחובות דיווח ומס לפי החוק הישראלי. רשות המס טוענת כי מלגה היא הכנסה שמחייבת בדיווח ובמס – כפוף לתנאי הפטור שנקבעו בסעיף 9(29). עמדה זו אינה קלה ושנויה במחלוקת. ככל שהמלגה חייבת במס בהיותה הכנסה עם מקור אז יש לדווח ולהגיש דוח מס כנדרש. ככל שניתן לטעון כי המלגה אינה הכנסה כלל אז לא תחול חובת דיווח.
במקרה שלך אין די נתונים להכרעה בשאלה קשה זו. ניתן לפנות אלינו לבדיקה מעמיקה יותר של תנאי המלגה ומהותה.

צור קשר רילוטקס

ניתן להתקשר אלינו למספר 036121919 או להשאיר פרטים ונשוב בהקדם.

[contact-form-7 id="2183" title="טופס קשר 2"]

"מיסוי בינלאומי ליחידים"

טארק בשיר -עו"ד ורו"ח (שותף)

הספר יצא לאור בחודש יוני 2021 על ידי חברת רילוטקס בע"מ (RELOTAX LTD) והוא מתפרס על פני  715 עמודים. הספר כולל ניתוח מעמיק של כלל הסוגיות הקשורות למיסוי בינלאומי ליחידים המהגרים או עושים רילוקיישן לחו"ל, לתושבים חוזרים, לישראלים המפיקים הכנסות בחו"ל, לחוקרים וסטודנטים, לנוודים דיגטליים, למיסוי מניות/אופציות בידי עובדי רילוקיישן, למס יציאה ועוד .