מסוי בדרום אפריקה  – מסוי ישראלים שמהגרים לדרום אפריקה ומסוי השקעות בדרום אפריקה

 

TAXES IN SOUTH AFRICA

מסוי יחידים שעשו הגירה או רילוקיישן לדרום אפריקה

הכלל:

יחיד אשר עושה הגירה או רילוקיישן לדרום אפריקה והחל להיחשב כתושב מס שם לפי דיניה ישלם מס על כלל הכנסותיו הן בדרום אפריקה והן מחוצה לה, למעט מספר פטורים שנקבעו בחוק.

ומתי אדם יחיד נחשב כתושב מס בדרום אפריקה?

יחיד יחשב כתושב מס בשנת מס מסויימת אם הוא עונה על אחד משני התנאים:

1.     הוא נחשב כ “ordinarily resident  במדינה – היינו, הוא גר ומתכוון להמשיך לגור או לחזור  לגור בדרום אפריקה.

2.     הוא מקיים את כלל התנאים להלן:

א.  הוא שהה במדינה יותר מ 91 ימים בשנה במצטבר

ב. הוא שהה במדינה יותר מ 91 ימים בכל שנה בחמש השנים הקודמות

ג. הוא שהה במדינה במצטבר יותר מ 915 ימים בחמש השנים הקודמות.

במקרה כזה יתחיל היחיד שעשה הגירה או רילוקיישן להיחשב כתושב מס בדרום אפריקה החל מהשנה הששית.

מהם שיעורי המס שחלים על היחיד שעושה הגירה או רילוקיישן לדרום אפריקה?

המס בדרום אפריקה שמוטל על יחיד שמפיק הכנסות חייבת במס מדרום אפריקה הינו מס פרוגרסיבי אשר עולה מ 0% ועד 45% לפי הטבלה המפורטת בהמשך.

יחד עם זאת, 40% מסכום רווח הון ממכירת נכס נדל"ן בדרום אפריקה או ממכירת נכסים השייכים למוסד קבע במדינה חייבים במס ו 60% מסכום הרווח פטור ממס בידי יחידים. הסכום החייב במס יחשב כהכנסה רגילה שחייבת במס רגיל (על כן, שיעור המס המכסימלי על רווחי הון חייבים במס עומד על 18%).

יחד עם זאת קיימים מספר פטורים ממס:

1.     פטור ממס על רווח של עד 2 מיליון ראנד ממכירת דירת המגורים של היחיד

2.     מכירת נכסים אישיים

3.     תוכניות פנסיה וביטוחי חיים

4.     רווח הון של עד 40,000 רנד לשנה

5.     רווח הון של עד 1.8 מיליון רנד ממכירת עסק קטן (שווי של עד 10 מיליון רנד) על ידי מי שמלאו לו 55 שנים.

מס יציאה : במקרים מסויימים אדם שהפסיק להיות תושב מס של דר"א נחשב כמי שמכר את נכסיו ויחוייב במס רווחי הון כאמור לעיל. יחיד ששוקל לשוב לישראל אחרי מגורים קבועים בדרום אפריקה חייב להביא מס זה בחשבון לאור הסיכונים הכרוכים בו.

הכנסות מדיבידנד מחברה מקומית ומחברה זרה חייב במס בשיעור של 20%.

פטור ממס בגין הכנסות עבודה בחו"ל -החוק המקומי מעניק פטור ממס להכנסות עבודה בידי תושב דרום אפריקה אם מתקיימים כלל התנאים להלן (רשימה חלקית):

1.     העבודה בוצעה בחו"ל,

2.     השהות בחו"ל עלתה על 183 ימים   במהלך 12 חודשים  כשמתוכם 60 ימים היו ברצף בחו"ל.

יצויין כי החל ממרץ 2020 יוגבל פטור זה לסכום של 1000,000 ראנד.

פטור זה עשוי להיות הזדמנות למי שעושה הגירה או רילוקיישן שלא לשלם מס בשום מדינה הן בדרום אפריקה (לפי הפטור הזה) והן בישראל לחר ניתוק התושבות שלו מישראל.

כללי CFC – ככל שחברה זרה מוחזקת בשיעור של יותר מ 50% על ידי תושבי דר"א אז רווחיה (לפי חלקם של התושבים בדרום אפריקה)  ימוסה בידי בעלי המניות בהתקיים תנאים מסויימים ובכפוף למספר פטורים.

רווחים מאופציות ומניות לעובדים Taxation of employer-provided stock options and other incentive plansL

הרווח שמפיק עובד מקבלת אופציות או מניות ממעסיקו ימוסה ביום ההבשלה (VESTING ) כהכנסת עבודה וזאת  לפי שווי ההטבה שמחושבת באותו יום. לגבי תושבים זרים הם ימוסה לגבי הווח שמיוחס לעבודה בדרום אפריקה בלבד. על רווח הון שצומח מיום ההבשלה ועד המכירה לא יוטל כל מס בידי תושב זר.

ביטוח לאומי – על המעסיק לשלם ביטוח לאומי של 1% מהשכר ברוטו כשעל העובד חלה חובה מקבילה באותו שיעור.

שנת המס  – שנת מס ליחידים מסתיימת ב 28.2 של כל שנה

מסוי חברות ו/או השקעות בדרום אפריקה

כללי המס -מי חייב במס בדרום אפריקה?:

הכלל הוא שחברה אשר נחשבת כתושבת מס בדרום אפריקה משלמת מס על כלל הכנסותיה בדרום אפריקה ומחוצה לה, למעט מספר פטורים שנקבעו בחוק. מנגד, חברה זרה משלמת מס רק על הכנסותיה שנחשבות כאלה שצמחו בדרום אפריקה (אם כי קביעת הפקת ההכנסה אינה מלאכה פשוטה וכל מקרה יבחן לגופו) ועל רווחי הון ממכירת נכסי נדל"ן או נכסים שהם נכס מנכסי מוסד קבע שיש לה במוסד קבע.

על פי אמנת המס בין ישראל לדרום אפריקה חברה ישראלית שמפיקה הכנסה עסקית בדרום אפריקה תחוייב במס בדרום אפריקה רק במידה ויש לה בסיס קבע בישראל (אם כי הקביעה האם  פעילות מסויימת מהווה מוסד קבע אינה מלאכה פשוטה וכל מקרה יבחן לגופו).

ומתי חברה נחשבת כחברת תושבת דרום אפריקה?

חברה נחשבת כחברה תושבת דרום אפריקה אם נרשמה בדרום אפריקה או באם הניהול האפקטיבי שלה מתקיים מדרום אפריקה. היינו, חברה שנרשמת בישראל או בכל מדינה אחרת אך מנוהלת מדרום אפריקה היא תיחשב כחברה תושבת דרום אפריקה לצרכי מס ותהיה מחויבת במס חברות דרום אפריקאי לגבי כלל הכנסותיה – לרבות מחוץ לדרום אפריקה.

יושם אל לב, כי ישראלי אשר מהגר לדרום אפריקה וממשיך להחזיק בחברה ישראלית צריך להיזהר ממצב שבו החברה תיחשב כדרום אפריקה ולהתחיל לשלם מס דבר שעלול ליצור כפל מס בין ישראל לדרום אפריקה. כנ"ל לגבי אדם ששב לישראל לאחר שהקים חברה בדרום אפריקה.

 ומהם שיעורי המס שחלים בדרום אפריקה על חברות:

חברה משלמת ככלל מס חברות בשיעור של 28% על הכנסותיה החייבות הדרום אפריקה-ראה לעיל.

יחד עם זאת, חלים שיעורי מס מטיבים יותר לעסקים קטנים, עסקים שמוקמים באזורי עדיפות וכדו.

הכנסות מדיבידנד שמקבלת חברת מקומית מחברה זרה חייבות במס חברות רגיל בדרום אפריקה למעט הכנסות מדיבידנד שחילקה חברה זרה לחברה מקומית בה היא מחזיקה מעל ל 10% ממניותיה במסגרת פטור הנקרא "פטור השתתפות" participation exemption

רווחי הון ממכירת נכסי מקרקעין (לרבות מניות בחברה שמחזיקה בעיקר בנכסי נדל"ן בדרום אפריקה) או ממכירת נכסים השייכים למוסד קבע בדרום אפריקה חייבים במס בדרום אפריקה. אם כי רק 80% מרווח ההון יהיה חייב במס  ו 20% פטורים. פטור חלקי זה מביא לשיעור מס אפקטיבי של 22.4% שמוטל על רווחי הון. יחד עם זאת, מכירת מניות בחברה זרה שעומדת בתנאי הפטור השתתפות פטורה ממס בתנאי שהמוכרת מחזיקה לפחות 10% ממניות החברה במשך תקופה שאינה קצרה מ 18 חודשים לפני המכירה.

ומהם שיעורי המס שחלים בדרום אפריקה על משקיעים יחידים בשר ודם?

המס בדרום אפריקה שמוטל על יחיד שמפיק הכנסות חייבת במס מדרום אפריקה הינו מס פרוגרסיבי אשר עולה מ 0% ועד 45% לפי הטבלה המפורטת בהמשך.

יחד עם זאת, 40% מסכום רווח הון ממכירת נכס נדל"ן בדרום אפריקה או ממכירת נכסים השייכים למוסד קבע במדינה חייבים במס ו 60% מסכום הרווח פטור ממס בידי יחידים. הסכום החייב במס יחשב כהכנסה רגילה שחייבת במס רגיל (על כן, שיעור המס המכסימלי על רווחי הון חייבים במס עומד על 18%).

הכנסות מדיבידנד שמחלקת חברה מקומית לתושב זר (לרבות תושב ישראלי) חייבת במס בשיעור של 20% למעט אם נקבע שיעור נמוך יותר באמנת מס רלוונטית (יצויין כי באמנת המס עם ישראל נקבע שיעור ניכוי מס במקור גבוה יותר כך שיחול שיעור המס שנקבע בדין הפנימי -20%).

חובת ניכוי מס במקור בדרום אפריקה:

מדיבידנד: 20%. במקרים מסויימים חל פטור מניכוי מס במקור לחלוקת דיבידנד לחברת אם.

מס סניף – אין . היינו הוצאת הרווח מסניף מקומי לחברה הזרה אינה מחוייבת במס.

תשלומי ריבית (לרבות בקשר להלוואה משתתפת ברווחים): חברת מקומית אשר משלמת ריבית לתושב זר חייבת לנכות מס במקור בשיעור של 15% למעט אם נקבע שיעור נמוך יותר באמנת מס רלוונטית (באמנת המס עם ישראל נקבע שיעור ניכוי מס במקור גבוה יותר שעומד על 25% כך שיחול שיעור המס שנקבע בדין הפנימי הנמוך יותר שעומד על 15% כאמור).

תשלומי תמלוגים: חלה כעקרון חובת ניכוי מס במקור בשיעור של 15% מתמלוגים למעט אם נקבע שיעור נמוך יותר באמנת מס רלוונטית. באמנת המס עם ישראל נקבע שיעור ניכוי מס במקור העומד על אפס למעט אם התמלוגים קשורים ליצירת סרט. היינו, תמלוגים שמשלמת חברה דרום אפריקאיית לתושב ישראלי אינם חייבים ככלל בניכוי מס במקור בדרום אפריקה.

ניכוי מס במקור מתשלומים עבור שירותים – ניכוי מס במקור עומד כעקרון על אפס בדרום אפריקה.

מס ערך מוסף:

שיעור המס ערך מוסף הרגיל עומד על 15% בקשר למכירת מוצרים, מתן שירותים ויבוא נכסים ושירותים. במקרים מסויימים חל מע"מ בשיעור אפס.

מס ירושות (inheritance tax) ומס מתנות

בדרום אפריקה חל מס עזבון בשיעור של 20% על שווים של הנכסים, הן במדינה והן מחוצה לה, שמוריש אדם שבעת פטירתו היה תושב מס במדינה בכפוף למספר פטורים מיוחדים להורשת נכסים לבני זוג וכדו.

מס עזבון חל גם על הורשת נכסים שנמצאים במדינה בידי מי שאינו תושב מקומי לצרכי מס.

את שתי העובדות האלו יש להביא בחשבון בעת ההחלטה לבצע הגירה או רילוקיישן לדרום אפריקה או להשקיע בשטחה.

מס מתנות בשיעור של 20%-25% חל על תושב מס במדינה שמעניק מתנה לאחרים בשווי שעולה על 100,000ZAR בכפוף למספר פטורים כגון מתנות לבני זוג- בתנאים מסויימים.

South African Individual Taxpayers
Income exceeding: Not Exceeding: Rates of tax (R)
R 0 R195 850 18% of taxable income
R195 851 R305 850 R35 253 + 26% of taxable income above R195 850
R305 851 R423 300 R63 853 + 31% of taxable income above R305 850
R423 301 R555 600 R100 263 + 36% of taxable income above R423 300
R555 601 R708 310 R147 891 + 39% of taxable income above R555 600
R708 311 R1 500 000 R207 448 + 41% of taxable income above R708 310
R1 500 001 and above R532 041 + 45% of taxable income above R1 500 000