Relotax

אמנת מס חדשה בין בריטניה וישראל

טארק בשיר, עורך דין ורואה חשבון, שותף

נחתמה אמנת מס חדשה עם בריטניה. אומנם מדובר בפרוטוקול מיסוי חדש עם אנגליה (בריטניה) המתקן לכאורה את האמנה הקיימת אך לאור השינויים המקיפים בו לאמנת המס הקודמת עם אנגליה מהווה בפועל הפרוטוקול אמנת מס חדשה בין ישראל ואנגליה. על כן,  נקרא לפרוטוקול להלן כאמנת המס החדשה בין ישראל לבריטניה. הפרוטוקול (האמנה החדשה) נכנס לתוקף ביום ה 1.1.2020.

לאמנה החדשה ישנן השלכות מהותיות לגבי ישראלים שמשקיעים באנגליה ולגבי יחידים אשר מהגרים או עושים רילוקיישן לאנגליה או תושבים חוזרים מאנגליה. יחידים ומשקיעים כאלה חייבים לשים לב  לשינויים החדשים ולהיערך אליהם בהתאם ולבחון אותם לגבי השקעות קיימות.
להלן נתייחס לשינויים העיקריים באמנה החדשה עם בריטניה:
1.האמנה החדשה שוללת תחולת ההטבות במס שנקבעו באמנה עם הממלכה המאוחדת  מישראלים שהיגרו או עשו רילוקיישן לאנגליה ובחרו להיות מסווגים באנגליה בסטטוס של  Resident Non Domicile  שמשלמים מס על בסיס ה Remittance base.
הסבר: הדין האנגלי מעניק הטבת מס ייחודית למי שעושה הגירה או רילוקיישן לאנגליה ומאפשר לו לבחור להיות פטור ממס בבריטניה על הכנסות שהופקו מחוץ לבריטניה, כל עוד ההכנסות אינן מועברות לאנגליה (Remittance base). היינו, מסלול זה מאפשר למהגרים לאנגליה להימנע מתשלום מס לגבי הכנסותיהם בעולם מחוץ לאנגליה, לרבות בישראל. ככלל, תושב בעל מעמד שכזה יחוב בבריטניה במס על הכנסות ורווחים שמקורם בבריטניה בלבד. באשר לרווחים והכנסות שנצמחו מחוץ לבריטניה, תקום חבות מס בריטית אך לגבי סכומים שהתקבלו בבריטניה. כלומר, ככלל, יחול מס רק על כספים שהובאו אל תחומי בריטניה בשנה בה התקבלו בבריטניה (remittance basis).
·נציין כי, לקבלת מעמד של RSIDENT NON DIMOCILIED  באנגליה יצטרך היחיד לשלם מס קבוע שנתי בסך 50,000 ליש”ט.
האמנה החדשה שוללות מפורשות את תחולת ההטבות במס שנקבעו באמנה מאותם יחידים שבחרו במסלול המיוחד לגבי ההכנסות שאינן מועברות לאנגליה- כך שאותם יחידים שבוחרים בהקלה שנקבעה בדין הפנימי האנגלי יצטרכו לוותר על הקלות במס לפי האמנה החדשה לגבי אותן הכנסות.
למשל, ישראלי שהיגר לאנגליה והוא מחזיק בחברה ישראלית ובוחר להימנע מתשלום מס באנגליה לפי הדין הפנימי שלה על הכנסותיו מדיבידנד מהחברה הישראלית ישלם בישראל מס דיבידנד בשיעורים הרגילים לפי הדין הישראלי ללא תחולת כל הקלה שנקבעה באמנה.
2.תחולת הקלות המס שנקבעו באמנה לגבי עולה חדש, תושב חוזר או תושב חוזר ותיק שעלו או היגרו לישראל מאנגליה :
האמנה החדשה מתייחסת גם למצב ההפוך שבו תושב אנגליה עולה או חוזר לישראל והופך להיות תושב ישראל לצרכי מס. לדעתנו לפי האמנה החדשה מתבקשת המסקנה כי הטבות המס שנקבעו בה למשקיעים ישראלים שמפיקים הכנסה באנגליה יחולו לגבי יחידים שהיגרו לישראל מאנגליה למרות שהם פטורים ממס בישראל כתושבים חוזרים ועולים חדשים לפי סעיף 14 או 97 לפקודת מס הכנסה. היינו, אותם יחידים ייהנו לאחר העליה או החזרה לישראל הן מהפטור ממס לפי סעיף 14 ו 97 לפקודת מס הכנסה הישראלית והן מההקלות במס שנקבעו באמנת המס החדשה עם אנגליה.
3.כפל תושבות של חברה : בניגוד לאמנה הקודמת, באמנה החדשה נקבע כי במקרה שבו חברה הינה תושבת מס בשתי המדינות, המדינות יקבעו ביניהן בהסכמה הדדית את התושבות מס של החברה. הרשויות המוסמכות של ישראל ובריטניה ישתדלו, אך אינן מחויבות, לקבוע לתושבת של איזו מדינה מתקשרת תיחשב החברה כתושבת מס -תוך התייחסות למקום הניהול הממשי שלו. בהיעדר הסכמה בין המדינות לא רק שעלול להתעורר מצב של כפל מס אלא גם שהחברה לא תהיה זכאית לדרוש כל הקלה או פטור ממס לפי הוראות האמנה.
לדוגמא- ישראלי שעושה רילוקיישן או הגירה לאנגליה והוא מחזיק בחברה ישראלית יתקל מעתה בבעיה לגבי תושבות החברה- האם החברה תיחשב כתושבת מס בישראל או באנגליה. לפי האמנה הקודמת החברה תיחשב כחברה תושבת במדינה בה היא מנוהלת בפועל והיא תהיה זכאית לכלל ההקלות במס שנקבעו באמנה. לפי האמנה החדשה, החברה תיחשב כתושבת של שתי המדינות כל עוד שתי המדינות לא הסכימו לאיזה מדינה היא “תשוייך” היא לא תהיה זכאי לשום הקלה במס שנקבעה באמנה.
4.ישויות שקופות: נקבע במפורש שהאמנה תחול גם על הכנסות בידי ישויות שקופות, אולם רק במידה ואותה מדינה גומלת תראה בהכנסות אלו כהכנסה חייבת בידי תושב של אותה מדינה גומלת. על כן, הוראות האמנה יחולו על חברה משפחתית ישראלית.
5.שירותים אישיים של עצמאי: בוטל הסעיף באמנה שדן בשירותים של עצמאיים והוא אוחד עם סעיף אשר דן במוסד הקבע. על כן, מבחן המוסד קבע לחיוב במס יחול גם לגבי עסק של עצמאי.
6. הכנסות דיבידנד: יחול ניכוי מס במקור בשיעור של 5%  על דיבידנד שמשלמת חברה תושבת אנגליה לחברה ישראלית בעלת שליטה מהותית, וההיפך נכון. במקרה של חלוקת דיבנדנד לבעל מניות יחיד או חברה שאינה בעל שליטה מהותית בחברה מחלקת הדיבידנד יחול ניכוי מס במקור של 15% . לגבי ישראלים שמחזיקים בחברות בריטיות אין להוראה זו משמעות ניכרת מאחר וממילא לפי הדין הבריטי חלוקת דיבידנד לתושב חוץ אינה חייבת במס כלל
7. תשלומי ריבית : נקבע ניכוי מס במקור בשיעור של 10% בלבד על ריבית המשולמת לתושב המדינה האחרת (ו 5% אם הריבית משוללמת לבנק תושב במדינה השניה), לעומת 15% באמנה קודם לתיקון. כמו כן, ההקלה בשיעור הניכוי מס במקור מריבית תחול גם על הלוואה משתתפת ברווחים של הלווה (הלוואה כזו מזכה את הנושה הן בריבית קבועה והן באחוז מהרווחים).
8. רווח הון ממכירת מניות בחברת מקרקעין: האמנה החדשה קובע כי למרות הפטור הכללי לרווחי הון במדינה בה נמצא הנכס, עדיין כל מדינה יכולה למסות מכירת מניות בחברה אשר עיקר נכסיה הם נכסי מקרקעין בתחומה. על כן,  לישראל זכות למסות תושב בריטניה המוכר מניות בחברה שיותר מחמישים אחוז מערכה נובעים ממקרקעין הנמצאים בישראל, וכך גם במקרה ההפוך לגבי בריטניה.
9.הכנסה אחרת:  גם באמנה החדשה מוענקת  זכות מיסוי בלעדית למדינת בה תושב מפיק ההכנסה ולא למדינה ממנה נובעת ההכנסה
10.החלפת מידע לגבי נישומים בין המדינות : הורחבה אפשרות החלפת מידע בין המדינות.

נושא הפניה- סמן את הנושא הרלוונטי או "אחר":

"מיסוי בינלאומי ליחידים"

טארק בשיר -עו"ד ורו"ח (שותף)

הספר יצא לאור בחודש יוני 2021 על ידי חברת רילוטקס בע"מ (RELOTAX LTD) והוא מתפרס על פני  715 עמודים. הספר כולל ניתוח מעמיק של כלל הסוגיות הקשורות למיסוי בינלאומי ליחידים המהגרים או עושים רילוקיישן לחו"ל, לתושבים חוזרים, לישראלים המפיקים הכנסות בחו"ל, לחוקרים וסטודנטים, לנוודים דיגטליים, למיסוי מניות/אופציות בידי עובדי רילוקיישן, למס יציאה ועוד .