מיסוי אופציות לאחר חזרה לישראל

מיסוי הכנסה מאופציות בידי יחיד אגב שינוי תושבות  החלטת מיסוי 989/18

 הקדמה:

לפני ימים אחדים (ב 1.12.2018) פירסמה רשות המס החלטת מסוי חדשה 989/18 שעניינה במסוי אופציות ומניות בעקבות שינוי בתושבות לצרכי מס.

המדובר בהחלטה חדשה שמתייחסת  בעיקר לישראלים שחוזרים לישראל כשהם מחזיקים במניות ו/או באופציות בחברות זרות אשר הוקצו כחלק מתוכנית הטבה לעובדים לפני החזרה לישראל.

המדובר בהחלטה קשה במיוחד שקובעת מספר תוצאות קשות:

(1)    אם הזכויות (המניות או האופציות) נמכרו בפועל אחרי החזרה לישראל  – ישולם מס וביטוח לאומי בישראל גם על זכויות שהבשילו (vested) במלואן בחו"ל בגין עבודה בחו"ל ולפני החזרה לישראל.

(2)    לתשלום מס כפל (הן בישראל והן במדינה בה העובד שהה לפני החזרה לישראל)  ללא שהמס הזר מקטין את המס הישראלי על חלק הרווח שמיוחס לתקופת הבשלה שהייתה בישראל.

(3) הרווח ממכירת המניות/הזכויות יסווג כהכנסה רגילה שחייבת במס בשיעורים גבוהים (עד 53% – כולל מס יסף) ובביטוח לאומי מלא.

לדעתנו זו אחת ההחלטות הבעייתיות שיצאו בשנה האחרונה ויש להיוועץ בהקדם במומחים בשל השלכותיה- ניתן לפנות אלינו בשיחה לא מחייבת בנדון.

יודגש כי לדעתנו החלטה זו בטעות יסודה, אינה נכונה על פי החוק הקיים וניתן להתמודד עם קביעותיה לפי החוק. לדעתנו (מבלי שהדבר יהווה יעוץ משפטי) יש לטעון כי רווח שצמח ממכירת הזכויות שהבשילו לפני החזרה אינן חייבות במס בישראל גם אם המימוש או המכירה לצד ג היו לאחר החזרה לישראל. מומלץ לכל עובד שהחלטה זו רלוונטית וליצור קשר לבדיקת הדרך הנכונה להתמודד עם החלטה זו והשלכותיה.

 הקביעות העיקריות של ההחלטה:

הקביעה העיקרית של ההחלטה לעיל ואשר יוצרת את התוצאות הקשות לעיל היא קביעת רשויות המס כי אם אדם חוזר לישראל כשבידיו מניות או אופציות (מכל סוג) למניות בחברה זרה שהוקצו לפני החזרה (לא לפי סעיף 102 עם נאמן ישראלי) ושלא נמכרו לפני החזרה לישראל יהיה הרווח המכירה כפוף למס וביטוח לאומי בישראל כלהלן:

1.     הרווח יחשב כרווח חייב במס ביום מכירת המניות (לרבות המניות שמקורן באופציות).

2.     הרווח יחשב כהכנסת עבודה רגילה שכפוף לשיעור מס גבוה שמגיע ל 53% (תלוי ברמת ההכנסה) ולביטוח לאומי.

3.     הרווח יחשב כרווח חייב במס בישראל ביום המכירה.

4.     הרווח יהיה חייב במס בישראל גם אם המניות / האופציות הבשילו (VESTED) לפני החזרה ובמהלך העבודה בחו"ל.

5.     אם ההבשלה הסתיימה בחו"ל – יהיה הרווח חייב במס בישראל אך המס הזר ששולם בשל המכירה יקוזז מהמס הישראלי.

6.     אם ההבשלה התחילה אחרי החזרה  – – יהיה הרווח חייב במס בישראל ומס הזר לא יקוזז מהמס הישראלי.

7.     אם ההבשלה התחילה לפני החזרה והסתיימה אחרי החזרה – אז הרווח יחולק לשני חלקים כלהלן:

o  הרווח שהופק מחוץ לישראל יחושב בהתאם לנוסחה המשקללת את הרווח בהתאם למשך תקופת ההבשלה או מועד החזרה (לפי המוקדם) ביחס למלוא תקופת ההבשלה ("הרווח שהופק מחוץ לישראל"). רווח זה חייב במס בישראל ויהיה כפוף לשיעורי מס שולי בישראל (אך ניתן לדרוש זיכוי בגין מיסים ששולמו מחוץ לישראל).

o    הרווח שהופק בישראל יחושב בהתאם לנוסחה המשקללת את הרווח בין מועד החזרה עד תום תקופה ההבשלה ביחס למלוא תקופת ההבשלה ("הרווח שהופק בישראל").
רווח זה יהיה חייב במס בישראל וכפוף לשיעורי מס שולי (ללא האפשרות לדרוש זיכוי בגין מיסים ששולמו מחוץ לישראל).

8.     "יום תחילת תקופת ההבשלה" יחשב כיום בו התחילה תקופת ההבשלה של האופציה, כפי שנקבע במסגרת הסכם ההקצאה עם היחיד, וזאת לרבות בהקצאה של אופציות המחולקת למנות עם מועדי סיום הבשלה שונים. כלומר, אם ההקצאה של כל המנות הייתה באותו יום אזי יהיה יום הקצאה זהה לכל האופציות עם מועדי סיום הבשלה שונים;

9.  הרווח ממכירת המניות/הזכויות יסווג כהכנסה רגילה שחייבת במס בשיעורים גבוהים (עד 53% – כולל מס יסף) ובביטוח לאומי מלא.הרווח ממכירת המניות/הזכויות יסווג כהכנסה רגילה שחייבת במס בשיעורים גבוהים (עד 53% – כולל מס יסף) ובביטוח לאומי מלא.

לעיון בהחלטה המלאה לחץ כאל: החלטת מסוי חדשה 989-18 מסוי אופציות ומניות לאחר חזרה לישראל.

על כן, ככל שהינך מחזיק במניות או אופציות שקיבלת מהמעסיק שלך בחו"ל יש לפנות בהקדם אלינו לשיחה לא מחייבת בכדי להיערך להחלטה זו ולבדוק אפשרויות התמודדות עמה וזאת גם אם עוד לא חזרת לישראל.

 

 

טארק בשיר- שותף, עורך דין ורואה חשבון – מומחה למסוי בינלאומי, הגירה ורילוקיישן.

 

 Non-Qualified Stock Options
Incentive Stock Options (ISO)
Non-Qualified Stock Options
 RSU
[contact-form-7 id="2183" title="טופס קשר 2"]