Relotax

מיסוי רילוקיישן לפורטוגל

פורטוגל נחשבת ליעד פופולרי  אליו בוחרים ישראלים להגר, להשתקע ואף להשקיע וזאת מסיבות כמו תנאי האקלים הדומים, מחירי הנדל”ן הנמוכים ובכלל פורטוגל השכילה לייסד מערכת מיסוי שמעודדת הגירה והשקעות במסגרת מסלול הפטור ממס הידוע תחת השם NHR -לחץ כן להרחבה.
כמו כן, נציין כי אמנת מס עם פורטוגל נחתמה אך אין אמנת ביטוח לאומי עם פורטוגל.
התוכן להלן מתייחס בעיקר למיסוי בפורטוגל ואינו מיועד לכלול התייחסות מקיפה למס הישראלי עצמו שחל לגבי השקעות בפורטוגל או לגבי ישראלים שעושים הגירה או רילוקיישן לפורטוגל. 

מיסוי בפורטוגל -מיסוי יחידים  לאחר רילוקיישן והגירה לפורטוגל

האם קיימת אמנת מס ואמנת ביטוח לאומי עם פורטוגל?

 מדינת ישראל חתמה על אמנת מס עם פורטוגל. בנוגע לביטוח לאומי, לא קיימת אמנה בין המדינות.

עשיתי רילוקיישן לפורטוגל. האם אני חייב לשלם מס ולדווח בישראל לגבי הכנסותיי מפורטוגל וחו"ל? 

כל עוד אתה נחשב  כתושב לצרכי מס ו/או כתושב לצרכי ביטוח לאומי בישראל הינך חייב לדווח על כלל הכנסותיך מחו"ל (לרבות בפורטוגל) לרשויות בישראל ולשלם מס הכנסה בישראל, וביטוח לאומי ומס בריאות בשיעור מלא (12%-17% מההכנסות) בגין כלל בחו"ל – לרבות מפורטוגל.  במקרה שאתה נחשב כתושב מס בישראל וקיבלת את ההקלה במס לפי מסלול ה NHR בפורטוגל אז יש להשלים את המס בישראל. לאחר ביצוע ניתוק תושבות מלא ונכון מישראל ניתן לקבוע כי אינך חייב יותר למדינת ישראל. במקרה כזה החיסכון מס הופך לחסכון אמיתי.

מתי נחשב אדם כתושב לצרכי מיסוי בפורטוגל ( Tax Resident) ?

על פי סעיף 16 לחוק המס בפורטוגל  Personal Income Tax Code (CIRS) יחיד יחשב כתושב מס במדינה באם הוא עונה, בין היתר, על אחד מאלה:
1.הוא נכח בפורטוגל יותר מ 183 ימים במצטבר בתקופה של 12 חודשים שמתחילה או מסתיימת בשנת המס.
2.הוא נכח בפורטוגל תקופה קצרה מהאמור לעיל בשנת המס (אפילו יום אחד) אך הוא מחזיק בדירה (בבעלותו או מושכרת על ידו) ומשתמע שאותה דירה היא ביתו הקבוע.

אדם שהפך להיות תושב מס בפורטוגל חייב להודיע על דך לרשויות המס תוך 60 ימים, אחרת יהיה חשוף לקנסות ועונשים בחוק.

כמו כן, כעקרון ולמעט חריגים, יחיד יחשב כתושב מס החל מהיום שבו החל לגור בפורטוגל בפועל (ולא מתחילת השנה בה עבר לפורטוגל) ועד היום שבו עזב את פורטוגל  ולא עד תום שנת העזיבה שלו (למעט במקרים מיוחדים כגון ביקור מהותי בפורטוגל בשנה העוקבת).
שים לב, ישראלי שעושה רילוקיישן  לפורטוגל וגר שם תקופה העולה על 183 ימים במהלך תקופה של 12 חודשים רצופים יחשב כתושב מס בפורטוגל  (כפוף לאמנת המס בין לפורטוגל לישראל) ויתחייב במס שם על כלל רווחיו ברחבי העולם, לרבות מישראל – כפוף לפטור מיוחד שמעניק החוק הפורטוגזי לגבי מהגרים חדשים לפורטוגל (מסלול פטור ממס הידוע כ NHR- ראה בהמשך).

האם הכנסותיי מחוץ לפורטוגל חייבות במס בפורטוגל?

ככל שהיחיד מסווג כתושב מס בפורטוגל (ראה לעיל)  הוא יהא חייב במס במדינה על כלל הכנסותיו, הן בפורטוגל והן מחוץ לפורטוגל – הכל למעט אם חל פטור ממס במסגרת הפטור שמוענק למהגרים חדשים לפורטוגל הידוע כמסלול NHR -ראה בהמשך.

ככל שהיחיד מסווג כתושב חוץ (ולא כתושב פורטוגל) הוא יהיה חייב במס רק בגין רווחיו שהופקו בפורטוגל.

שיעורי המס בפורטוגל שחלים על יחידים בגין הכנסותיהם מעבודה, מתן שירותים ועסק עצמאי:

הכנסות שנתיות עד סכום של  7112 יורו לשנה חייבות במס בשיעור של 14.5% . הכנסות העולות על סכום זה יהיו חייבות במס לפי שיעורי מס פרוגרסיביים המתחילים ב 23% ועולים עד  48% – כפי שמתואר בטבלה זו:  

שיעורים אלה חלים כעקרון על כלל סוגי ההכנסות של יחידים (מעבודה, עסק עצמאי, מתן שירותים) למעט אם חלה הקלה בדין.

יחד עם זאת, מהגרים לפורטוגל עשויים ליהנות מפטור ממס והקלות מס משמעותיות במשך עשר שנים מהגירתם לפי מסלול ה NHR לגבי הכנסותיהם מחוץ לפורטוגל והכנסות מעבודה והכנסות מעסק עצמאי במקצועות מועדפים ומאושרים (אז יחול מס בשיעור 20% לגבי עבודה ומתן שירותים בפורטוגל) – להרחבה לגבי מסלול ה NHR לחץ כאן.23

שיעורי המס בפורטוגל שחלים על יחידים בגין הכנסותיהם מהשכרת נכסים:

 דמי שכירות מהשכרת נכסי נדל"ן כפופות כעקרון למס בשיעור של 28%. יחד עם זאת, לגבי הכנסות מהשכרת נדל"ן לטווח ארוך ניתן לקבל הקלה במס אשר מעמידה את המס על שיעורים נמוכים יותר. השוכר אמור לנכות מס במקור משכירות בשיעור של 25%.

למרות האמור לעיל, המשכיר רשאי לבקש לנכות את ההוצאות שלו (למעט הוצאות שאין לנכות אותן) ואז יחולו מחד שיעורי המס הרגילים (ראה לעיל) ומנגד ניתן לנכות ההוצאות המוכרות.

יחד עם זאת, מהגרים לפורטוגל עשויים ליהנות מפטור ממס  במשך עשר שנים מהגירתם לפי מסלול ה NHR לגבי הכנסותיהם מהשכרת נכסים מחוץ לפורטוגל  – להרחבה לגבי מסלול ה NHR לחץ כאן.

שיעורי המס בפורטוגל שחלים על יחידים בגין רווחי הון ממכירת נכסים:

 רווחי הון חייבים במס לפי שיעורי המס הרגילים שחלים והמוזכרים לעיל (מ 0%- 48% לפי סכום ההכנסה).

יחד עם זאת, מכירת דירת המגורים של היחיד עשויה ליהנות מפטור ממס בתנאים מסוימים.

כמו כן, מכירת נכסי נדל"ן (שאינם משמשים למטרה עסקית) מזכה בפטור של 50% מהרווח (היינו, רק מחצית מהרווח הון תהיה חייבת במס -על חלק זה יחולו שיעורי המס הרגילים המתוארים לעיל).

רווחים ממכירת ניירות ערך ומניות חייבים בדרך כלל במס של 28% ולא בשיעורי המס הרגילים. פטור של 50% עשוי לחול גם על מכירת מניות בחברות קטנות שאינן נסחרות.

תושבי ישראל (שלא עשו ניתוק תושבות מישראל) עשויים להיות פטורים ממס בגין מכירת נכסים בפורטוגל (שאינם נכסי נדל"ן)  לפי אמנת המס או הדין הפנימי שחל בפורטוגל.

מהגרים לפורטוגל עשויים ליהנות מפטור ממס  במשך עשר שנים מהגירתם לפי מסלול ה NHR לגבי רווחי הון מסוימים ממכירת נכסים מחוץ לפורטוגל  – להרחבה לגבי מסלול ה NHR לחץ כאן.

שיעורי המס בפורטוגל שחלים על יחידים בגין הכנסות מדיבידנד והכנסות מהשקעות (ריבית, תמלוגים וכדו):

על הכנסות מהשקעות בידי יחידים חל שיעור מס קבוע העומד על 28%, אם כי יחיד תושב פורטוגל רשאי לבקש לשלם מס בשיעורים רגילים כשמנגד הוא הוא מנכה הוצאות מוכרות בניכוי. הכנסות מתמלוגים על קניין רוחני עשויות להתחייב במס בשיעור של 16.5%.

מהגרים לפורטוגל עשויים ליהנות מפטור ממס  במשך עשר שנים מהגירתם לפי מסלול ה NHR הכנסות מדיבידנד מחברות זרות בבעלותם ועל השקעות ומלוגים מחו"ל  – להרחבה לגבי מסלול ה NHR לחץ כאן.

שים לב, כי ככל שהאדם לא ביצע ניתוק תושבות מלא ונכון מישראל אז הוא יצטרך לשלם דווקא שיעורי המס שחלים בישלרא. הכנסות מדיבידנד בידי יחיד בישראל חייבות במס ככל בשיעור של 30% (או ב 25% באם היחיד מחזיק בפחות מ 10%). תמלוגים חייבים במס בישראל בשיעור שעלול להגיע ל 50%.  על כן, אם היחיד נחשב עדיין כתושב ישראל יצטרך לשלם את המס בישראל (וככל שההכנסה נובעת מפורטוגל -לשלם הפרש המס), ובכך הוא יאבד גם את הפטור ממס שחל במסלול ה NHR. בכדי להימנע מתשלום כל  מס בישראל יש לוודא ניתוק תושבות וביטול התושבות לצרכי מס בישראל- וניתן לפנות אלינו בעניין זה.

הכנסות בידי תושב חוץ (שאינו נחשב כתושב מס בפורטוגל- ראה לעיל):

למרות האמור לעיל, תושב חוץ (כלומר יחיד שאינו נחשב כתושב מס בפורטוגל לפי הדין המקומי או לפי אמנת המס עם פורטוגל)המקבל הכנסה מפורטוגל יהיה כפוף לחבות מס סופית דרך ניכוי מס במקור בשיעור של 25% לגבי כלל ההכנסות למעט הכנסות מהשקעות (כגון דיבידנד) עליהן יחול מס של 28%.  מס זה ינוכה במקור על ידי המשלם בעת התשלום – והוא יהיה מס סופי ללא חבות להגיש דוחות בפורטוגל – אלא אם מתקיים עסק ממש בפורטוגל אז יש להגיש דוחות. כמובן, אמנת המס בין ישראל לפורטוגל עשויה להפחית את שיעור המס מתחת לשיעורים אלה.

הכנסות ממדינה שנמנה על הרשימה השחורה של פורטוגל והכנסות שמשולמות לתושב מדינה כזו

הדין בפורטוגל מחמיר את המס שחל על השקעות במדינות הנמנות על הרשימה השחורה של פורטוגל (כמו גברלטר) ועל הכנסות שמשולמות לתושב מדינה כזו. במקרה כזה שיעור המס עולה ל 35% (על הכנסות מהשקעות) והפטור שחל מכוח NHR עלול להישלל. על כן, יש לשים לס לסוגיה זו באופן משמעותי.

תשלום ביטוח לאומי בפורטוגל (social security) – 

לגבי שכירים חל תשלום בסך השווה לכ 34.75% מהשכר (המורכב מחלק עובד של 11% והשאר מוטל על המעביד).

גם עצמאי תושב פורטוגל חייב בתשלום ביטוח לאומי בפורטוגל העומד על שיעור שנע בין 21.4%-25.2% (עד תקרה חודשית). 
שים לב! היות ואין אמנת ביטוח לאומי בין ישראל לפורטוגל אז ישראלי שמהגר לפורטוגל חשוף לחובת תשלום כפל ביטוח לאומי כך שהוא ידרש לשלם ביטוח לאומי בישראל בגין הכנסותיו מפורטוגל וזאת כל עוד הוא נחשב כתושב ישראל לצרכי ביטוח לאומי. על כן, אם אתה עדיין נחשב כתושב ישראל לצרכי ביטוח לאומי, תהיה מחוייב לדווח ולשלם ביטוח לאומי מלא בישראל (12%) (ולא הסכום המינימלי כפי שישראלים רבים סבורים בטעות) על הכנסותיך מחו”ל- ניתן לפנות אלינו ביעוץ ופתרונות לסוגיה זו.

מס עזבון/ירושה ומס מתנות –  

בפורטוגל אין פורמלית מס ירושות  ומתנות. ואולם חל מס דומה (STAMP DUTY) על הורשת או מתן מתנה לגבי נכסים בפורטוגל בשיעור של 10% מחוץ למשפחה (פטור מוענק במקרה שמקבל המתנה או היורש הינו בן זוג או צאצא של המוריש או נותן המתנה).

מס יציאה -EXIT TAX:

בפורטוגל לא מוטל מס על יחידים. כלומר כשיחיד מפסיק להיות תושב מס בפורטוגל לא יוטל עליו מס בפורטוגל כתוצאה משינוי המעמד (בישראל- מוטל מס יציאה אגב).

ואולם, על חברות מוטל מס יציאה. על כן, אם חברה בבעלות היחיד שהיגר ועזב את פורטוגל תתחיל להיחשב כחברה זרה בעקבות הגירת בעל המניות בה (אף לפי אמנת המס בין ישראל לפורטוגל) אז יחול מס יציאה על החברה והיא תחויב לשלם מס לפי שווי נכסיה ביום ההגירה. לפתרון בעיה זו ניתן לפנות אלינו.

מיסוי רווחים בידי עובדים מהענקת מניות או אופציות בחברה המעסיקה 

ESOP / STOCK-BASED INCENTIVE PLAN

הרווח מאופציות שמנפיק מעביד לעובד יחוב במס ביום ההבשלה של הזכויות (ככל שהעבודה מבוצעת בפורטוגל או העובד הוא תושב מס בפורטוגל) והוא נחשב כהכנסה רגילה החייבת במס ככל שכר אחר. 

הגשת דוחות מס בפורטוגל

שנת המס ליחיד היא שנה קלנדרית, הדוחות יוגשו עד חודש מאי בשנה העוקבת.
שימו לב שאי דיווח, איחור בדיווח או דיווח כוזב יגרור קנסות המנהליים המפורטים בחוק. בני זוג נשואים יגישו דוח בנפרד ככלל, אך בני זוג רשאים להגיש דוחות מאוחדים אלא אם אחד מבני הזוג גר מחוץ לפורטוגל.

(non-habitual residentׁׁׂ) NHR tax regime

ניתוק תושבות לצרכי מס

הטבות מס למהגרים לפורטוגל:

פורטוגל מעניקה הטבות מס במשך 10 שנים לאנשים שעוברים לגור דרך קבע בפורטוגל ואשר לא נחשבו כתושבי מס בפורטוגל במשך חמש השנים האחרונות כלהלן.

יודגש כי הזכאות להטבות במס מחייבת רישום וקבלת אישור פוזיטיבי לכך כשיש לפנות לקבלת מעמד זה עד ה 31 למרץ של השנה העוקבת לשנה בה עברת לגור בפורטוגל. כמו כן, תנאי לקבלת ההטבות במס לפי מסלול ה NHR הוא שהיחיד מחזיק בבית קבע בפורטוגל למגוריו (דירה בבעלות היחיד או שכורה על ידו) בתום שנת המס בה נדרת הזכאות לפטור.

הערה חשובה: כל עוד המהגר לפורטוגל נחשב כתושב לצרכי מס וביטוח לאומי בישראל אין משמעות להקלות ופטורים ממס בפורטוגל וזאת מאחר והוא יצטרך לשלם מס וביטוח לאומי מלאים בישראל בהיותו תושב ישראלי. על כן, חשוב מאד לבצע ניתוק תושבות לצרכי מס וביטוח לאומי בצורה נכונה עם ההגירה לפורטוגל – ניתן לפנות אלינו בנושא.

להלן נתייחס לסוגי ההכנסות השונים:

1. הכנסות מדיבידנד, תמלוגים, ריבית, דמי שכירות מהשכרת נדל"ן  – הכנסות אלו יהיו פטורות ממס בפורטוגל במשך תקופה של 10 שנים ובלבד שמתקיימים, בין היתר, התנאים להלן:

א.     מקור ההכנסה הוא בחו"ל ולא מפורטוגל.

ב.     ההכנסה אינה נובעת ממדינה שנכללה ברשימה השחורה של פורטוגל.

ג. ההכנסה ניתנת למיסוי במדינה ממנה שולמה לפי אמנות המס של פורטוגל או אמנת המודל של ארגון ה OECD   (יצוין, כי תנאי זו נכנס לחוק בשנת 2020 ושינה מהותית את המצב החוקי ששרר עד אז שהיה הרבה יותר רחב מהמצב היום).

2.הכנסות משכר עבודה או הכנסות של עצמאי (FREELANCER) הנובעות מעבודה או מביצוע שירותים מחוץ לפורטוגל:

הכנסות כאלו פטורות ממס למשך תקופה של 10 שנים, בהתקיים התאים לעיל.

3. הטבות מס לשכר עבודה והכנסות ממתן שירותים בפורטוגל : 

הכנסותיהם של שכירים ועצמאיים מעבודה או משירותים בפורטוגל בתחומים שנקבעו בחוק (שיש בהן ערך מיוחד לפורטוגל) זכאיות לתשלום מס סופי בשיעור של 20% במקום שיעורי המס הפרוגרסיביים הגבוהים שחלים בדרך כלל בפורטוגל (הנישום יכול לבחור את המסלול העדיף לו). התחומים שהוגדרו בחוק כזכאיים להטבות במס רבים ורחבים וכוללים, בין היתר: רופאים, מרצים, מעצבים, אנשי טכנולוגיה, מהנדסים, חוקרים משקיעים ומנהלים.

יצוין, כי ככל שהעבודה מבוצעת או השירותים ניתנים בפורטוגל אז לא תחול ההטבה של 20% ויחולו שיעורי המס הרגילים (שעלולים להגיע ל 48%).

4.הכנסות מפנסיה מחו"ל  -חל מס של 10%.

5. רווחי הון  – רווחי הון ממכירת נדל"ן מחוץ לפורטוגל פטור ממס. בתנאים מסוימים, אך לא תמיד, רווח הון ממכירת מניות בחו"ל יהיה זכאי לפטור ממס.

יצוין כי הפטור לעיל לא יחול על דמי ביטוח לאומי בפורטוגל

עדכון – כוונה לבטל NHR בפורטוגל!

מס ערך מוסף בפורטוגל

מע"מ מוטל בפורטוגל על מכירת סחורות מפורטוגל, אספקת שירותים מפורטוגל ועל יבוא סחורות לפורטוגל. שיעור המע”מ הסטנדרטי ב MAINLAND בפורטוגל עומד על  23%. שיעורי מע”מ מופחתים של 6% או 13% חלים במקרים מסוימים. יצוא סחורות ושירות תחבורה בינלאומיים עשויים ליהנות ממע"מ אפס.

מיסוי בפורטוגל – מיסוי חברות והשקעות בפורטוגל

מתי חברה תסווג כתושבת לצרכי מיסוי בפורטוגל? ואיזה הכנסות יתחייבו במס בידי החברה?

תאגיד יחשב כתושב פורטוגל לצרכי מס באחד המקרים הבאים:
א.      הוא התאגד או הוקם תחת החוק הפורטוגזי.
ב.        מקום הניהול האפקטיבי  של עסקיו נמצא  בפורטוגל.
תאגיד שמסווג כתושב בפורטוגל חייב במס על הכנסותיו מכל מקום בעולם (worldwide base). לעומת זאת, תאגיד שאינו נחשב כתושב פורטוגל חייב במס רק על הכנסה שנצמחה בפורטוגל. שים לב, כי קביעה של מקום הפקת ההכנסה הינה שאלה מאד מורכבת ומחייבת בדיקה לפי נסיבות העניין- ניתן לפנות אלינו בנדון.

 יחד עם זאת, לגבי פעילות קבע מחוץ לפורטוגל ניתן לבקש פטור ממס- עובדה זו ביחד עם הפטור ממס על הכנסות מדיבידנד ורווחי הון שמקורם בחברות זרות ומקומיות הופכים את פורטוגל בתנאים מתאימים כמקום אידאלי לניהול פעילות והשקעות רב לאומיות.

שים לב- כי ישראלי שעובר לגור, אף חלקית, בפורטוגל עלול לסכן חברות בבעלותו (לרבות חברות ישראליות וחברות זרות אחרות) ולגרום להטלת מס בפורטוגל בנוסף למס שחל בישראל מאחר וחברה ישראלית בבעלות המהגר עלולה להיחשב כחברה תושבת פורטוגל וכתושבת ישראל במקביל. בכדי להימנע מכך ניתן לפנות אלינו.

שים לב בנוסף כי על פי אמנת המס בין פורטוגל לישראל, חברה אשר מנוהלת ונשלטת מישראל על פי מבחן הניהול ושליטה תיחשב כחברה תושבות ישראל דווקא ותהיה חייבת במס ובדיווח בישראל.

שיעורי המס החלים על חברות בפורטוגל:

שיעור מס חברות הרגיל אשר חל על חברות בפורטוגל עומד ככלל על 21% מהרווח השנתי של החברה. יחד עם זאת, על עסקים קטנים חל מס של 17% על רווחים של עד 25 אלף יורו.

ככל שרווחי החברה עולים על 1.5 מיליון יורו אז חל מס נוסף שנע בין 3% -9%, העולה ככל שרווחי החברה עולים. 

מס נוסף מוטל בעיריות מסוימות בשיעור של 1.5%.

כלומר, מס חברות בפורטוגל נע בין 21%- 31.5%, תלוי בהיקף הרווחים של החברה.

מנגד הדין המקומי מעניק כי הטבות והקלות מס לפעילות הקשורה לפיתוח וחדשנות ולחברות אשר מוקמות באזורי עדיפות לאומית (כגון במדירה). כמו כן, ניתן לדרוש בתנאים מסוימים פטור מס בשווי של 50% מהכנסות ותמלוגים בגין מתן זכויות שימוש בתוכנות ופטנטים (המשמעות שהמס יעמוד על 50% מהמס הרגיל).

מיסוי רווחי הון ממכירת נכסים בידי חברה:

רווחי הון מפורטוגל ומחוץ לפורטוגל שמפיקה חברה תושבת פורטוגל (ראה לעיל להגדרה חברה תושבת פורטוגל) חייבים במס חברות רגיל (ראה לעיל) כמו כל הכנסה רגילה- למעט מספר פטורים שנקבעו בחוק.

תושב זר (לרבות חברה זרה) חייב במס בפורטוגל בגין רווח הון ממכירת נכסים בפורטוגל בלבד ויחולו אותם שיעורי מס שחלים על הכנסה רגילה. מס זה יחול גם על מכירת מניות בחברה זרה אשר מחזיקה בעיקר בנכסי נדל"ן בפורטוגל.

יחד עם זאת, מכירת מניות בחברה אחרת שהוחזקו מעל לשנה עשויה להיות פטורה ממס תחת מנגנון פטור הידוע בשם PARTICIPATION EXEMPTION – ראה להלן.

כמו כן, 50% מהרווח הון ממכירת נכסים עשוי להיות פטור ממס ככל שנרכש נכס חדש במקומם, בתנאים שנקבעו בחוק.

שים לב, כי לפי אמנת המס בין ישראל בפורטוגל, תושבי ישראל  (שלא ביצעו ניתוק תושבות מישראל ולא נחשבים כתושבי מס בפורטוגל) ישלמו מס בפורטוגל רק בגין מכירת נכסי מקרקעין בפורטוגל, בגין מכירת מניות בחברה שעיקר נכסיה הם מקרקעין בפורטוגל ובגין מכירת נכסים וציוד השייכים למוסד קבע במדינה. בשאר המקרים ישולם מס רק בישראל.

 PARTICIPATION EXEMPTION והכנסות מדיבידנד ומכירת מניות בחברה אחרת

מנגנון זה מאפשר לקבל דיבידנד מחברות מקומיות או זרות אחרות ללא מס חברות בפורטוגל. כמו כן מאפשר מנגנון זה לקבל הכנסות מדיבידנד מחברה מקומית או זרה אחרת ללא מס חברות בידי החברה מקבל את ההכנסות מדיבידנד.

אך בכדי ליהנות מפטורים אלה יש לקיים את התנאים שנקבעו בחוק, לרבות אחזקה במניות החברה הנמכרת או מחלקת הדיבידנד, לפי העניין, לתקופה שאינה קצרה מ 12 חודשים. כמו כן, על החברה הנמכרת או מחלקת הדיבידנד להיות תושבת במדינה אירופית שחלה עליה הדירקטיבה האירופית או משלמת מס חברות בשיעור שאינו נמוך מ 60% מהמס חברות שחל בפורטוגל ואינה רשומה במדינה שנחשבת כמקלט מס בפורטוגל.

ניכוי מס במקור מריבית שמשלמת חברה תושבת פורטוגל:

כעקרון תושב פורטוגל המשלם ריבית לחברה תושבת חוץ או תושבת פורטוגל אז ינכה ממנה 25% מהריבית. ככל שהריבית משולמת ליחיד תושב חוץ או תושב פורטוגל אז ינוכה מהריבית מס במקור בשיעור של 28%. ככל שמקבל הריבית הוא תושב מדינת מקלט מס ינוכה מס בשיעור של 35%. ככל שמקבל הריבית הוא חברה אירופית עשוי לחול פטור מניכוי מס במקור לפי הדירקטיבה האירופית.

ואולם, אמנת המס בין ישראל לפורטוגל מפחיתה שיעור הניכוי מס במקור מריבית שמשולמת לישראלים ל 10% בלבד – ובלבד שמקבל הריבית הוא תושב ישראל (חברה תושבת ישראל או יחיד שלא ניתק תושבות מישראל).

ניכוי מס במקור מהוצאת הרווח מפורטוגל – ניכוי מס במקור מדיבידנד שמשלמת חברה תושבת פורטוגל ומס סניף  BRANCH TAX:

כעקרון חברה תושבת פורטוגל המחלקת רווחים לחברה תושבת חוץ, לרבות תושב ישראל, או תושבת פורטוגל ינכה מס בשיעור של 25%. ככל שהדיבידנד מחולק ליחיד תושב חוץ או תושב פורטוגל אז ינוכה מס במקור בשיעור של 28%. ככל שמקבל הדיבידנד  הוא תושב מדינת מקלט מס ינוכה מס בשיעור של 35%. ככל שמקבל הדיבידנד הוא חברה אירופית עשוי לחול פטור מניכוי מס במקור לפי הדירקטיבה האירופית. ככל שמקבל הדיבידנד הוא חברה תושבת פורטוגל אחרת אז הדיבידנד עשוי להיות פטור ממס לפי מנגנון הפטור השתתפות PARTICIPATION EXEMPTION  המוזכר לעיל.

ואולם, אמנת המס בין ישראל לפורטוגל מפחיתה שיעור הניכוי מס במקור מדיבידנד כלהלן:

1. ככל שמקבל הדיבידנד הוא חברה ישראל המחזיקה לפחות 25% ממניות החברה מחלקת הדיבידנד  – יחול מס של 5%.

2. ככל שמקבל הדיבידנד הוא חברה ישראלית אחרת –  יחול מס של 10% בלבד .

3. ככל שמקבל הדיבידנד הוא יחיד תושב ישראל לצרכי מס – יחול מס של 15% בפורטוגל. 

לגבי מס סניף – אין מס סניף בפורטוגל. כלומר אם מחלק הרווח הוא חברה זרה אשר מחזיקה בסניף או מוסד קבע בפורטוגל לא יחול מס בפורטוגל בעת הוצאת הרווח מהסניף והעברתו לחו"ל (וישולם רק מס חברות בפורטוגל בגין רווחי הסניף/מוסד קבע- ראה שיעורים לעיל).

ניכוי מס במקור מתשלומי תמלוגים:

כעקרון חברה תושבת פורטוגל המשלמת תמלוגים לתושב חוץ (חברה או יחיד) תנכה מס במקור בשיעור של 25%. ככל שמקבל הדיבידנד  הוא תושב מדינת מקלט מס ינוכה מס בשיעור של 35%. ככל שמקבל הדיבידנד הוא חברה אירופית עשוי לחול פטור מניכוי מס במקור לפי הדירקטיבה האירופית.

ככל שמקבל התמלוגים הוא חברה מקומית או אירופית עשוי לחול פטור מניכוי מס במקור. ככל שמקבל התמלוגים הוא יחיד תושב פורטוגל יחול ניכוי מס במקור בשיעור של 16.5%.

ואולם, אמנת המס בין ישראל לפורטוגל מפחיתה שיעור הניכוי מס במקור מתשלומי תמלוגים מסוימים (תעשיה, פטנטים, תוכנה ועוד) ל 10% בלבד – בישראל יש להשלים את הפרש המס.

ניכוי מס במקור מתשלומים עבור שירותים:

כעקרון חברה תושבת פורטוגל המשלמת תשלומים עבור שירותים מנכה מס במקור של 25%.

ואולם, אמנת המס בין ישראל לפורטוגל קובעת כי אם נותן השירותים אינו מחזיק בבסיס או מוסד קבע בפורטוגל והשירותים ניתנו בחו"ל או לזמן מוגבל בפורטוגל אז לא אמור לחול מס בפורטוגל בגין מתן השירותים.

מחירי העברה והגבלה על ניכוי ריבית מההכנסות של הלווה:

בפורטוגל קיימים כללים לגבי מחירי העברה בעסקאות בין תאגידים קשורים. גם ריבית חייבת להיות לפי מחירי העברה נכונה בכדי להכיר בניכוי ההוצאה. יתרה מכך, לווה תושב פורטוגל מוגבל בניכוי ריבית מהכנסותיו עד 30% מרווחיו (EBIDTA) או מיליון יורו. עודף ניכוי, יועבר לשנים הבאות.

מס יציאה על חברות -EXIT TAX:

להבדיל מיחידים, לגבי חברות חל מס יציאה. חברה אשר משנה את את מקום התושבות שלה יחול עליה מס בגין הנכסים שהיא מחזיקה בהם בעת שינוי התושבות.

 עובדה זו מחייבת ישראלים אשר עוזבים את פורטוגל כשהם מחזיקים בחברה תושבת מס בפורטוגל לנקוט משנה זהירות כתוצאה מכך שהתושבות של החברה שלו עלולה לשנות את מקום מושבה לצרכי מס.

האם חברת הרשומה בפורטוגל עלולה לשלם מס בישראל

 אם הניהול ושליטה על החברה  מתקיימים בפועל מישראל או באם חלק מהפעילות של החברה מתבצע בפועל בישראל אז החברה חשופה לדרישת תשלום מס בישראל. 

מבחן הניהול ושליטה בנוגע לחברות שנרשמו בפורטוגל

tax rates in cyprus –  individual and corporate

relocation to cyprus

שים לב כי חברה אשר נרשמה בפורטוגל אך מנוהלת ונשלטת מישראל או מקיימת פעילות עסקית בישראל תהיה חשופה לתשלום מס חברות ישראלי מלא על כלל רווחיה (העומד על 23%) והדיבידנד יהיה חייב במס של 30%. 

צריך עזרה לגבי מיסוי רילוקיישן לפורטוגל

צור קשר רילוטקס

פוסטים רלוונטיים

החלטת מיסוי 5237/14
אוסטרליה
טארק בשיר עו"ד ורו"ח, שותף

החזר מס בסך 134,700 ש"ח לתושב ישראלי העובד אצל מעסיק ישראלי לאחר רילוקויישן לחו"ל

החזר מס לישראלי שעשה רילוקיישן לחו"ל בסך של 134,700 ש"ח צור קשר לקוח שלנו עשה רילוקיישן לחו"ל. צוות רואי החשבון ועורכי הדין פנה לביטול התושבות שלו ולהחזר מס ששולם על ידו בעבר והצליח ולהחזיר מס בסך של 134,700 ש"ח ממס הכנסה. בדיקת זכאות להחזר מס ללא עלות דוגמאות נוספות: לדומאות נוספות מגדל בסר 4 קומה

Read More »

"מיסוי בינלאומי ליחידים"

טארק בשיר -עו"ד ורו"ח (שותף)

הספר יצא לאור בחודש יוני 2021 על ידי חברת רילוטקס בע"מ (RELOTAX LTD) והוא מתפרס על פני  715 עמודים. הספר כולל ניתוח מעמיק של כלל הסוגיות הקשורות למיסוי בינלאומי ליחידים המהגרים או עושים רילוקיישן לחו"ל, לתושבים חוזרים, לישראלים המפיקים הכנסות בחו"ל, לחוקרים וסטודנטים, לנוודים דיגטליים, למיסוי מניות/אופציות בידי עובדי רילוקיישן, למס יציאה ועוד .