מסוי בפורטוגל – מסוי השקעות, חברות ויחידים שעשו רילוקיישין או הגירה 

Taxes on companies, investments and individuals in Portugal

 

לחץ להורדת אמנת המס עם פורטוגל

פורטוגל נחשבת ליעד פופולרי  אליו בוחרים ישראלים להגר, להשתקע ואף להשקיע וזאת מסיבות כמו תנאי האקלים הדומים, מחירי הנדל”ן הנמוכים ובכלל פורטוגל השכילה לייסד מערכת מסוי שמעודדת הגירה והשקעות.

כמו כן, נציין כי בין ישראל  לפורטוגל קיימת אמנת מס אך אין אמנת ביטוח לאומי.

רשימה זו תתייחס בעיקר למסוי שחל בפורטוגל ואינה מיועדת לכלול התייחסות מקיפה למס הישראלי עצמו שחל לגבי השקעות בפורטוגל או לגבי ישראלים שעושים הגירה או רילוקיישן לפורטוגל

מיסוי יחידים שהיגרו או עשו רילוקיישן לפורטוגל

מי חייב במס בפורטוגל:

יחיד תושב ישראל יהיה חייב במס בפורטגל על רווחיו מפורטוגל בלבד.

יחיד שהיגר לפורטוגל ונחשב כתושב פורטוגל לצרכי מס יהיה חייב כעקרון במס בה על הכנסותיו מכל מקום בעולם (worldwide Base) – לרבות מישראל (כגון רווח ממכירת דירה ומשיכת פנסיה והשתלמות בישראל!) (למניעת מצבים של כפל מס או למניעת הטלת מס על רווחים וחברות בישראל ניתן לפנות אלינו לשיחה לא מחייבת).יחד עם זאת, הדין הפורטוגזי מעניק הקלות מס למי שהיגר לפורטוגל ולא היה תושב ישראל בשנים לפני ההגירה וזאת לגבי הכנסותיו ורווחיו מחו”ל (לרבות מישראל) -ראה בהמשך.

יחיד שגר בפורטוגל חלק משנה אך אינו נחשב כתושב מס בפורטוגל באותה שנה או יחיד שמשקיע בפורטוגל יהיה חייב במס בה רק אם ההכנסה נצמחה בפורטוגל. נדגיש כי תושב מס בישראל חייב לדווח על הכנסותיו בפורטוגל גם בישראל וזאת כל עוד הוא נחשב כתושב ישראל לצרכי מס (לניתוק תושבות -ראה מאמר נפרד).

מי יחשב לתושב לצרכי מס פורטוגל?

על פי סעיף 16 לחוק המס בפורטוגל  Personal Income Tax Code (CIRS) יחיד יחשב כתושב מס במדינה באם הוא עונה על אחד מאלה:

1.     הוא נכח בפורטוגל יותר מ 183 ימים במצטבר בתקופה של 12 חודשים שמתחילה או מסתיימת בשנת המס.

2.     הוא נכח בפורטוגל תקופה קצרה מהאמור לעיל בשנת המס (אפילו יום אחד) אך הוא מחזיקה בדירה (בבעלותו או מושכרת על ידו) ומשתמע שאותה דירה היא ביתו הקבוע.

היינו, ישראלי שעובר לפורטוגל וגר שם תקופה העולה על 183 ימים יחשב כתושב מס בפורטוגל  (כפוף לאמנת המס בין לפורטוגל לישראל) ולהתחייב במס שם על כלל רווחיו ברחבי העולם לרבות מישראל – כפוף לפטור מיוחד שמעניק החוק הפורטוגזי לגבי מהגרים חדשים לפורטוגל..

יש להיזהר ממצבים בהם הכנסה שהופקה בעבר אך משולמת או מופקת בפועל לאחר הסיווג כתושב לצרכי מס בפורטוגל.

מסוי בפורטגל

מסוי בפורטוגל

יתרה מכך, אותו אדם  שמהגר לפורטוגל עלול להמשיך להיחשב כתושב ישראל לצרכי מס לפי הדין של ישראל – מצב שיש לבדוק השלכותיו ממקרה למקרה וניתן לפנות אלינו בנושא.

להיוועצות בכלל הסוגיות והבעיות לעיל ו/או לביטול התושבות הישראלית לצרכי מס ניתן לפנות אלינו.

שיעורי המס הרגילים בפורטוגל (שים לב שמהגרים לפורטוגל נהנים משיעורי מס מטיבים יותר- ראה בהמשך):

הכנסות מעבודה, ממתן שירותים ומעסק – שיעורי המס השולי על הכנסות מעסק, מתן שירותים והכנסות מעבודה ממוסים בשיעורי המס ל שנע בין 14.5%  -48% (שדי קרוב למס הישראלי במדרגה הגבוה ביותר).

הכנסות מהשקעות ונדל”ן-  חל שיעור מס של 28%.

שים לב, הכנסות מדיבידנד בידי יחיד בישראל חייבות במס ככל בשיעור של 30% (או ב 25% באם היחיד מחזיק בפחות מ 10%). תמלוגים חייבים במס בישראל בשיעור שעלול להגיע ל 50%.  על כן, אם היחיד נחשב עדיין כתושב ישראל אז יצטרך להשלים את הפרש המס העולה על המס היווני. בכדי להימנע מתשלום כל הפרש מס בישראל יש לוודא ניתוק תושבות וביטול התושבות לצרכי מס בישראל- וניתן לפנות אלינו בעניין זה.

מס רווחי הון ממכירת נכסים  –

מכירת דירת המגורים פטורה ממס בפורטוגל באם התמורה שימשה לרכישת דירה אחרת בפורטוגל או באיחוד האירופי.

מכירת נדל”ן אחר חייבת במס רק לגבי 50% מהרווח. יתרת הרווח תחוייב במס רגיל.

מכירת מניות חייבות במס בשיעור של 28%.

מכירת זכויות בעסקים קטנים מחייבת במס רק לגבי מחצית מהרווח.

שים לב  – מס זה יחול גם על נכסים שמחזיק המוכר מחוץ לפורטוגל, לרבות בישראל, בכפוף לפטור ממס שחל על מהגרים חדשים לפורטוגל בתנאים מסויימים. טיפול בסוגיה זו הינו חשוב מאד במקרים בהם הרווח פטור ממס במדינה בה הנכס ממוקם וזאת מאחר והגירה לפורטוגל עלולה פתאום לחייב אותו רווח במס פורטוגזי – לטיפול בסוגיה זו ניתן לפנות אלינו.

הטבות מס למהגרים חדשים לפורטוגל (Non habitual residents scheme):

הדין הפורטוגזי מעניק הטבות מס במשך 10 שנים לאנשים שעוברים לגור דרך קבע בפורטוגל ולא נחשבו כתושבי פורטוגל במשך חמשת השנים האחרונות כלהלן.

יודגש כי הזכאות להטבות במס מחייבת רישום וקבלת אישור פוזיטיבי לכך כשיש לפנות לקבלת מעמד זה עד ה 31 למרץ של השנה העוקבת לשנה בה עברת לגור בפורטוגל.

הערה חשובה: כל עוד המהגר לפורטוגל נחשב כתושב לצרכי מס וביטוח לאומי בישראל אין משמעות להקלות ופטורים ממס בפורטוגל וזאת מאחר והוא יצטרך לשלם מס וביטוח לאומי מלאים בישראל בהיותו תושב ישראלי. על כן, חשוב מאד לבצע ניתוק תושבות לצרכי מס וביטוח לאומי בצורה נכונה עם ההגירה לפורטוגל – ניתן לפנות אלינו בנושא.

הטבות מס לשכר עבודה והכנסות ממתן שירותים בפורטוגל : הכנסותיהם של שכירים ועצמאיים מעבודה או משירותים בפורטוגל בתחומים שהוגדרו בחוק זכאיות לתשלום מס סופי בשיעור של 20% במקום שיעורי המס הפרוגרסיביים הגבוהים שחלים בדרך כלל בפורטוגל.

התחומים שהוגדרו בחוק כזכאיים להטבות במס רבים ורחבים וכוללים: רופאים, מרצים, מעצבים, אנשי טכנולוגיה, מהנדסים, חוקרים משקיעים ומנהלים.

הכנסות עבודה מחוץ לפורטוגל  :

הכנסות עבודה מחוץ לפורטוגל (לרבות מישראל) עשויות להיות פטורות ממס הכנסה בפורטוגל באם מתקיימים תנאים שנקבעו בחוק.

הכנסות אחרות מחוץ לפורטוגל הפטורות ממס:

הכנסות מדיבידנד, ריבית, רווחי הון ושכירות זכאיות לפטור ממס בפורטוגל באם הן הופקו מחוץ לפורטוגל ומחוץ למדינה שנחשבת כמקלט מס.

תשלום לביטוח לאומי (social security) – לגבי שכירים חל תשלום בסך השווה לכ 34.75% מהשכר (המורכב מחלק עובד של 11% והשאר מוטל על המעביד).

שים לב! היות ואין אמנת ביטוח לאומי בין ישראל לפורטוגל אז ישראלי שמהגר לפורטוגל חשוף לחובת תשלום כפל ביטוח לאומי כך שהוא ידרש לשלם ביטוח לאומי בישראל בגין הכנסותיו מפורטוגל וזאת כל עוד הוא נחשב כתושב ישראל לצרכי ביטוח לאומי. על כן, אם אתה עדיין נחשב כתושב ישראל לצרכי ביטוח לאומי, תהיה מחוייב לדווח ולשלם ביטוח לאומי מלא בישראל (12%) (ולא הסכום המינימלי כפי שישראלים רבים סבורים בטעות) על הכנסותיך מחו”ל- ניתן לפנות אלינו ביעוץ ופתרונות לסוגיה זו.

מס עזבון/ירושה ומס מתנות –  בפורטוגל חל מס ירושות  ומתנות על נכסים בפורטוגל בשיעור של 10% בכפוף לפטור שהחוק מעניק במקרה שמקבל המתנה או היורש הינו בן זוג או צאצא של המוריש או נותן המתנה..

דיווח:

שנת המס אצל יחיד היא שנה קלנדרית, הדוחות יוגשו עד חודש מאי בשנה העוקבת.

שימו לב שאי דיווח, איחור בדיווח או דיווח כוזב יגרור קנסות המנהליים המפורטים בחוק.

שיטת הגשת דוחות:

 בני זוג נשואים יגישו דוח בנפרד ככלל, אך בני זוג רשאיים להגיש דוחות מאוחדים אלא אם אחד מבני הזוג גר מחוץ לפורטוגל.

18:2318:23

מיסוי פנסיות בפורטוגל – הטלת מס של 10% על פנסיות מחוץ לפורטוגל במסגרת מסלול ה NHR

יולי 4th, 2020|סגור לתגובות על מיסוי פנסיות בפורטוגל – הטלת מס של 10% על פנסיות מחוץ לפורטוגל במסגרת מסלול ה NHR

לאחר לחץ מסיבי על פורטוגל הפרלמנט הפורטוגזי אישר הטלת מס של 10% על תשלומי פנסיה מחוץ לפורטוגל במסגרת מסלול ה NHR הידוע.

17:5917:59

החזר מס על סך של 2,400,000 ש”ח לישראלי שעשה רילוקיישן

מאי 2nd, 2020|0 Comments

הצלחה כבירה לצוות הפירמה שלנו שהצליח לקבל החזר מס הכנסה על סך של 2,400,000  לישראלי שעשה הגירה לחו"ל ונוכה ממנו מס בישראל בסכום לעיל.

12:2812:28

ניתוק תושבות מס , הגירה ורילוקיישן – היערכות לתום שנת המס 2019

דצמבר 7th, 2019|0 Comments

לקראת תום שנת המס 2019 ריכזנו עבורך את עיקר השיקולים שיש להביא בחשבון לפני תום השנה. כללים אלה רלוונטיים לישראלים שגרים בחו"ל, למעט לתושבים חוזרים (ששוקלים לשוב לישראל) לגביהם עשויים לחו"ל כללים שונים/אחרים.

13:4813:48

החזר מס על סך של 176,000 ש”ח לישראלי שעובד בחו”ל עבור חברה ישראלית וחשיפה לכפל מס

דצמבר 4th, 2019|0 Comments

תושב ישראלי אשר עשה בשנת 2015 רילוקיישן להולנד שילם מס וביטוח לאומי בישראל במשך השנים 2015-2017 כשמס זה נוכה במקור בישראל על ידי חברה ישראלית אשר המשיך לספק לה שירותיו לאחר הרילוקיישן. לאחר בדיקה שביצענו עבור הלקוח עלה כי ניתן יהיה להחזיר סך של 360,000 ש”ח מהמסים שנוכו בישראל. ואכן, סכום זה התקבל בחזרה בשבוע שעבר.

מיסוי תאגידים וחברות בפורטוגל

להלן תקציר שיעורי המס בפורטוגל לגבי חברות:

 

סוג המס שיעור המס
שיעור מס חברות

 

 

 21%

לחברות קטנות –17%

5% לחברות שהוקמו ופעילות באזור עדיפות לאומית.

מס יסף מדינתי ועירוני שחלים על חברות מוטל מס נוסף על רווחי חברות בפורטוגל שמשולם למדינה ולעירייה – שיעורם משתנה לפי היקף הרווח וביחד עם המס חברות עלול להביא למס חברות אפקטיבי של כ 31%.

 

מס רווח הון  

שיעורי המס הרגילים

 

מיסוי מוסד קבע של חברה זרה  

שיעורי המס הרגילים

 

מס העברת רווחים מסניף   לחו”ל  

אין

 

ניכוי מס במקור (למעט מקרים מסויימים בהם עומד הניכוי מס במקור על שיעורי נמוכים יותר ואף על אפס)

מס במקור על דיבידנד

 

25% (35% לתשלום לחברה שנרשמה במדינה ברשימה השחורה)*

 

 מס במקור על ריבית (כולל ריבית בנקאית, מק”ם, אג”ח קונצרניות, עסקאות רכש/מכר חוזר) 25% (35% לתשלום לחברה שנרשמה במדינה ברשימה השחורה)*

 

תמלוגים מפטנטים, ידע ותשלומים דומים – 25% (35% לתשלום לחברה שנרשמה במדינה ברשימה השחורה)*

 

ניכוי מס במקור מתשלומים על שירותים 25% (35% לתשלום לחברה שנרשמה במדינה ברשימה השחורה)*

 

העברת הפסדים לצרכי מס  
העברה אחורה  

בלתי אפשרי

 

העברה קדימה  

5/ 12 שנים

 

 

(*) באמנת המס בין ישראל לפורטוגל עשויים לחול שיעורי ניכוי מס במקור בפורטוגל נמוכים יותר.

מתי תאגיד נחשב כתושב לצרכי מס בפורטוגל:

תאגיד יחשב לתושב פורטוגל לצרכי מס באחד המקרים הבאים:

א.      הוא התאגד או הוקם תחת החוק הפורטוגזי.

ב.        מקום הניהול האפקטיבי  של עסקיו נמצא  בפורטוגל.

תאגיד תושב בפורטוגל חייב במס על הכנסותיו מכל מקום בעולם (worldwide base). יחד עם זאת, לגבי פעילות קבע מחוץ לפורטוגל ניתן לבקש פטור ממס- עובדה זו ביחד עם הפטור ממס על הכנסות מדיבידנד ורווחי הון שמקורם בחברות זרות ומקומיות הופכים את פורטוגל בתנאים מתאימים כמקום אידאלי לניהול פעילות והשקעות רב לאומיות.

שים לב- כי ישראלי שעובר לגור, אף חלקית, בפורטוגל עלול לסכן חברות בבעלותו (לרבות חברות ישראליות וחברות זרות אחרות) ולגרום להטלת מס בפורטוגל בנוסף למס שחל בישראל מאחר וחברה ישראלית בבעלות המהגר עלולה להיחשב כחברה תושבת פורטוגל וכתושבת ישראל במקביל. בכדי להימנע מכך ניתן לפנות אלינו.

תאגיד שאינו תושב פורטוגל חייב במס רק על הכנסה שנצמחה בפורטוגל. שים לב, כי קביעה של מקום הפקת ההכנסה הינה שאלה מאד מורכבת ומחייבת בדיקה לפי נסיבות העניין- ניתן לפנות אלינו בנדון.

רווחי הון:

רווח הון ממימוש נכסים ונדל”ן ממוסה ככלל כמו כל הכנסה רגילה. מכירת מניות בחברות עשויה להיות פטורה ממס תחת תנאי הפטור השתתפות. במקרים מסויימים, שחלוף נכס (מכירה ורכישת נכס נדל”ן חלופי) מזכה בפטור ממס בקשר ל 50% מהרווח (כך ששיעור המס האפקטיבי הוא כ 10% בלבד). מכירת מניות בחברות זרות שמחזיקות בעיקר נדל”ן בפורטוגל חייבת במס בפורטוגל החל משנת 2018.

קבלת דיבידנד – דיבידנד המתקבל בידי חברה תושבת פורטוגל עשוי להיות פטור ממס בהתאם לתנאי “פטור השתתפות” (Participation Exemption) בתנאים המפורטים בחוק או לפי הדירקטיבה האירופית. דיבידנד אחר יהיה חייב במס.

חלוקת דיבידנד על ידי חברה תושבת פורטוגל – ניכוי מס במקור בשיעור 25% מוטל על דיבידנד המחולק לתושבי פורטוגל או זרים – למעט אם מוענקת הקלה בשיעור המס לפי אמנת המס (עם ישראל קיימת אמנת מס), אם יש פטור לפי תנאי “פטור השתתפות” או לפי הדירקטיבה האירופית. תשלום דיבידנד לחברה שנרשמה במדינה ברשימה השחורה כפוף למס במקור גבוה יותר של 35%.

ניכוי מס במקור מריבית ותמלוגים – ניכוי מס במקור בשיעור 25% מוטל על ריבית המשולמת לתושבי פורטוגל או זרים – למעט אם מוענקת הקלה בשיעור המס לפי אמנת המס (עם ישראל קיימת אמנת מס) או לפי הדירקטיבה האירופית (חל פטור ממס בכפוף לתנאים). תשלום ריבית לחברה שנרשמה במדינה ברשימה השחורה כפוף למס במקור גבוה יותר של 35%.

תשלום עבור שירותים  – ניכוי מס במקור בשיעור 25% מוטל – למעט אם מוענקת הקלה בשיעור המס לפי אמנת המס (עם ישראל קיימת אמנת מס).

מס סניף – אין מס על העברת כספים מסניף בפורטוגל לחו”ל.

הכרה בהפסדים– ההפסד ניתן להעברה ולניצול כנגד הכנסה חייבת שנוצרה ב- 5 /12 שנות מס הבאות וכפוף למגבלת תקרה מההכנסה החייבת.

ההפסד לא ניתן לניצול כנד רווחי העבר אלא רק בשנים הבאות להיווצרות ההפסד.

זיכוי ממס זר – מס ששולם בחו”ל עבור הכנסות שהופקו בחו”ל ניתן לזיכוי כנגד אותה סוג ההכנסה בפורטוגל. גובה הזיכוי הוא עד גובה המס שהיה משולם בפורטוגל עבור אותה ההכנסה.

תמריצים ושיעורי מס מיוחדים – החוק בפורטוגל מאפשר לייסד את החברה באזור עדיפות לאומית ואז חל שיעור מס חברות נמוך של 5% בלבד על רווחי החברה בתנאי שהרווח אינו מופק משאר שטחי פורטוגל. כמו כן, לא יחול על חברה כזו ניכוי מס במקור כלל מדיבידנד שמחולק למשקיעים. (היינו – מס אפקטיבי סופי של 5% בלבד).

דיווח והגשת דוחות:

שנת המס – שנת ההתחשבנות מסתיימת ב-31 לדצמבר.

מס ערך מוסף (מע”מ)

מס זה מוטל על מכירת סחורות, אספקת שירותים ועל יבוא. שיעור המע”מ הסטנדרטי הינו 23%, שיעורי מע”מ מופחתים חלים במקרים מסויימים ועשויים להגיע עד 4% (לפי אזור הפעילות).

מועד הדיווח על ניתוק התושבות מישראל לצרכי מס לשנת 2016 עבר. האם הגשת אותו?

 

פנה אלינו עוד היום לשיחה לא מחייבת ב 03-6121919

צור קשר

יש לך שאלה ? רוצה לתאם שיחת התייעצות?

צור קשר במספר 03-6121919 או מלא פרטיך בטופס זה ונשוב אליך בהקדם