Relotax

מיסוי רילוקיישן ליוון

הקדמה לגבי המיסוי ביוון:

המיסוי ביוון מעניין ישראלים רבים העושים רילוקיישן ליוון או משקיעים בנדל”ן ביוון.

יוון נחשבת ליעד הגירה/רילוקיישן פופולרי  אליו עוברים ישראלים דרך קבע או ליעד פופולרי בקרב נוודים דיגיטליים ישראלים, שלא לדבר על מספר הישראלים הרב המשקיעים בנדל"ן ביוון. עובדה זו נובעות ממספר סיבות כגון היופי של האיים היוונים, קרבתה לישראל, תנאי האקלים הדומים, מחירי הנדל”ן הנמוכים ובכלל יוון נחשבת למדינה מלאת חן ועתירת תרבות והיסטוריה.

יתרה מכך, לאחרונה אימצה יוון מספר הטבות והקלות מס שנועדו לעודד אנשים (בעלי נכסים והשקעות, שכירים, בעלי עסקים ופנסיונרים) להגר ולעשות רילוקיישן ליוון – דבר שעשוי להפוך את יוון ליעד אטרקטיבי גם משיקולי מס (במקרים רבים אך לא תמיד)  – ראה הרחבה בהמשך. להלן נתייחס בקצרה להטבות המס שהוענקו בחוק היווני לאחרונה -אם כי חשוב להדגיש כי ללא ניתוק תושבות מס מישראל יורדות אותן הטבות מס לטמיון למעשה וזאת לאור העובדה שהנישום יהיה חייב לדווח על כלל הכנסותיו ולשלם הפרשי המס בישראל (ולעיתים המס כולו – כפל מס).

נציין כי קיימת אמנת מס עם יוון -להורדת אמנת המס יוון לחץ כאן.

מנגד אין אמנת ביטוח לאומי בין ליוון.

מאמר זה מתייחס בעיקר למיסוי שחל ביוון ולא נועד לכלול התייחסות מקיפה למס הישראלי עצמו שחל לגבי מיסוי רילוקיישן או הגירה ליוון או השקעות ביוון.

מיסוי יחידים  לאחר הגירה או רילוקיישן ליוון או השקעה ביוון

מי חייב במס ביוון?

הדין היווני קובע כי כל הכנסה שנצמחה ביוון חייבת במס ביוון, בין אם מקבל ההכנסה הוא תושב מס ביוון ובין אם הוא תושב זר לצרכי מס ביוון.

יחיד שהיגר ליוון ונחשב בשנת מס כתושב מס ביוון לצרכי מס יהיה חייב במס ביוון על הכנסותיו מכל מקום בעולם (worldwide Base) – לרבות מישראל (כגון רווח ממכירת דירה ומשיכת פנסיה והשתלמות בישראל!) (למניעת מצבים של כפל מס או למניעת הטלת מס על רווחים וחברות בישראל ניתן לפנות אלינו).

יחיד שגר ביוון חלק משנה אך אינו נחשב כתושב מס ביוון באותה שנה או יחיד שמשקיע ביוון יהיה חייב במס ביוון רק אם ההכנסה נצמחה ביוון. נדגיש כי תושב מס בישראל חייב לדווח על הכנסותיו מיוון גם בישראל וזאת כל עוד הוא נחשב כתושב ישראל לצרכי מס ולא ביצע ניתוק תושבות מישראל

אז מי נחשב לתושב לצרכי מס ביוון  -Greek tax resident:

הדין היווני מגדיר אדם כתושב יוון לצרכי מס בהתבסס על מבחן כמותי (היינו אם הוא גר מעל ל 183 ימים במצטבר ביוון) ובין אם מרכז האינטרסים שלו נמצא ביוון. ולעניין זה נבדקים בין היתר הנתונים שלהלן:

1. בית קבע ביוון

2. רכישת נכסים ביוון

3. רישום למערכת הבריאות היוונית,

4. אזרחות יוונית

5. מקום מגורי המשפחה

היינו, ישראלי שעובר ליוון וגר שם תקופה העולה על 183 ימים עלול להיחשב כתושב מס ביוון (כפוף לאמנת המס בין יוון לישראל) ולהתחייב במס ביוון על כלל רווחיו ברחבי העולם לרבות מישראל.

יש להיזהר ממצבים בהם הכנסה שהופקה בעבר אך משולמת או מופקת בפועל לאחר הסיווג כתושב לצרכי מס ביוון וממצבי כפל מס שעלולים להיווצר כתואצה מכפל תושבות (היעדר ניתוק תושבות מישראל).

ליעוץ בכלל הסוגיות והבעיות לעיל ו/או לביטול התושבות הישראלית לצרכי מס ניתן לפנות אלינו.

איזה הכנסות חייבות במס ביוון ושיעורי המס שחלים ביוון?

הכנסות מעבודה, הכנסות מעסק, הכנסות הוניות (דיבידנדים, ריבית, תמלוגים והכנסות שכירות) ורווחי הון מהעברת נכסי מקרקעין וניירות ערך  חייבים במס. כל סוג הכנסה ימוסה בנפרד.

הכנסות מעבודה, ממתן שירותים ומעסק – שיעורי המס השולי על הכנסות מעסק, מתן שירותים והכנסות מעבודה נעים בין 9% (עד 10,000 יורו) ועולים עד שיעור מס הכנסה מכסימלי העומד על 44% (שמתחיל מהכנסות של 40,000 יורו). כלומר החל מהכנסה של 40,000 יורו חל מס קבוע בשיעור של 44% .

יחד עם זאת, לאחרונה תוקן החוק היווני והוענקו הטבות מס משמעותיות לגבי תושבי מס חדשים ביוון (העושים רילוקיישן ליוון) העשויים להביא לפטור לגבי 50% מההכנסות שלהם מעבודה, עסקקים, פנסיה ונכסים בחו"ל – ראה בהמשך.

הכנסות מדיבידנד (חלוקת רווחים של חברה)– הכנסות מדיבידנד חייבות במס בשיעור של 5 % ) לגבי דיבידנד שחולקו החל משנת 2020)

הכנסות ריבית – חייבות במס בשיעור מס אחיד של 15%.

הכנסות מתמלוגים חייבים בשיעור מס של 20% בידי יחידים.

הכנסות מהשכרת נדל”ן ביוון – שיעורי המס נעים בין 15% על הכנסה עד 12,000 יורו, 35% על הכנסה עד 23000 יורו, ו – 45% על הכנסה מעל 35,000 יורו.

שים לב, כי הכנסות מדיבידנד בידי יחיד שהוא תושב ישראל לצרכי מס חייבות במס בדרך כלל בשיעור של 30% (או  25% באם היחיד מחזיק בפחות מ 10%). תמלוגים חייבים במס בישראל בשיעור שעלול להגיע ל 50% והכנסות ריבית חייבות במס בישראל בשיעור של 15%-50% (תלוי בסוג הריבית)  על כן, אם היחיד אשר עשה רילוקיישן ליוון נחשב עדיין כתושב ישראל לצרכי מס ולא ביצע ניתוק תושבות אז יצטרך לשלם את המס בישראל בשיעורי הגבוהים העולים על המס היווני. בכדי להימנע מתשלום כל הפרש מס בישראל (ובמקרים בעייתיים -אף כפל מס) יש לוודא ביצוע ניתוק וביטול התושבות לצרכי מס בישראל בצורה מלאה ונכונה- וניתן לפנות אלינו בעניין זה.

מס רווחי הון ממכירת נכסים  –מכירת מניות וניירות ערך (למעט מכירת ניירות ערך בבורסה ביוון בתנאים שנקבעו בחוק) חייבת במס בשיעור של  15% על הרווח. הפטור ממס רווחי הון ממכירת נכסי נדל”ן פטורה הוארך עש סוף שנת 2022 (זו כבר הדחיה החמישית בתחולת המס רווח הון ממכירת נדל”ן ויש לעקוב אם לא יהיו דחיות נוספות). הפטור הזה ממס רווחי הון חל כל עוד הרווח הון אינו מסווג כהכנסה "מעסק". סיווג רווח הון כהכנסה מעסק יאפשר לרשות המס ביוון לטעון כי היחיד הינו “סוחר” ולשלול הפטור ממס רווחי הון.

הטבות מס חדשות למהגרים ליוון

לאחרונה אימצה יוון מספר הטבות והקלות מס שנועדו לעודד אנשים (בעלי נכסים והשקעות, שכירים, בעלי עסקים ופנסיונרים) להגר ולעשות רילוקיישן ליוון. להלן נתייחס בקצרה להטבות המס שהוענקו בחוק היווני לאחרונה -אם כי חשוב להדגיש כי ללא ניתוק תושבות מס מישראל יורדות אותן הטבות מס לטמיון למעשה וזאת לאור העובדה שהנישום יהיה חייב לדווח על כלל הכנסותיו ולשלם הפרשי המס בישראל (ולעיתים המס כולו – כפל מס).

Non-Dom regime for investors 

מנגנון זה חל בעיקר על בעלי נכסים אשר מהגרים ליוון (החל מדצמבר 2019) והופכים להיות תושבי מס חדשים ביוון (אך לא תושבים שהם דמסויילד ביוון). מגנון זה מאפשר לנישומים כאלה להימנע מדיווח על הכנסותיהם, נכסיהם ורווחיהם מחוץ ליוון ומתשלום מס יווני לפי הדין הרגיל במשך תקופה של 15 שנים ובמקום זה לשלם מס בסכום קבוע של 100 אלף יורו לשנת מס (LUMP SUM TAX) (לכל שנה) במקום כל מס אחר ובכך להימנע מתשלום מס על נכסים מחוץ ליוון למרות שהוא הופך להיות תושב יוון.

בכדי להנות ממנגנון זה יש לקיים מספר תנאים בדין לרבות:

1.המהגר לא היה תושב ביוון לצרכי מס במשך השבע שנים מתוך שמונה השנים שקדמו להגירתו ליוון.

2.הוא השקיע לבד או ביחד עם קרובו (במישרין או דרך חברה בשליטתו) מעל ל 500,000 יורו בנכסי נדל"ן או עסקים ביוון או במניות וניירות בחברה יוונית.

המנגנון הזה חל על כל סכום הכנסה מחו"ל ואינו מוגבל בתקרה. כמו כן, תחת מנגנון זה ניתן להימנע מתחולת מס ירושות ביוון. כמו כן, ניתן בכל שנה לבקש אי תחולת המנגנון הזה ולבקש תשלום מס רגיל במשך כל שנה משנות ההטבה.

בכדי להחיל את המנגנון יש להגיש דוחות בהתאם לו עד 31/3 של כל שנה.

חשוב לציין כי מנגנון זה אינו חל לגבי הכנסות שצמחו מיוון- לגביהן הנישום ימשיך לשלם מס לפי הכללים הרגילים המפורטים לעיל.

  Alternative taxation regime for foreign employees:

מנגנון זה חל החל משנת 2021 לגבי שכירים ונותני שירותים. לפי מנגנון זה ככל שיחיד עשה רילוקיישן ליוון והעתיק את מרכז חייו ליוון (נחשב כתושב מס ביוון) אז הוא לא ישלם מס הכנסה ומס סולידריות במשך שבע שנים (ההטבות יחדלו לחול אחרי שבע שנים)  בגין 50% מהכנסותיו מעבודה, משלח יד ו/או עסק שמבוצעים על אדמת יוון.
בכדי ליהנות מהטבות מס אלו יש לקיים את התנאים שלהלן:

1. היחיד לא היה תושב מס ביוון במשך חמש השנים מתוך שש השנים שקדמו להגירתו ליוון.

2. היחיד עבר ממדינה שיש ליוון איתה אמנת מס (ישראל היא אחת ממדינות אלו) או ממדינה אחרת באיחוד האירופי

3.הוא עובד אצל חברה יוונית או אצל סניף של חברה זרה ביוון. וכאמור לעיל, בתנאים מסוימים מנגנון זה חל גם לגבי עצמאיים ובעלי עסקים (ולא רק שכירים).

4. הוא הצהיר כי הוא יגור ביוון במשך תקופה שאינה קצרה משנתיים.

נציין כי גם מנגנון זה מותנה בקבלת אישור מהרשויות והגשת דוחות עד מרץ-יולי של שנת המס.

Non-dom regime for pensioners:

מנגנון זה מיועד ליחידים אשר מקבלים פנסיה מחוץ ליוון. לפי מנגנון זה יחיד אשר מקבל פנסיה מחוץ ליוון יהיה זכאי לתשלום מס הכנסה החל מיולי 2020 על הפנסיה מחוץ ליוון בשיעור של 7% בלבד.

בכדי להיות זכאי להטה זו יש לקיים מספר תנאים שנקבעו ובעיקר:

1. היחיד לא היה תושב מס ביוון במשך חמש השנים מתוך שש השנים שקדמו להגירתו ליוון.

2. היחיד עבר ממדינה שיש ליוון איתה אמנת מס (ישראל היא אחת ממדינות אלו) או ממדינה אחרת באיחוד האירופי

נציין כי גם מנגנון זה מותנה בקבלת אישור מהרשויות והגשת דוחות עד מרץ של שנת המס. כמו כן, היחיד נדרש לדווח על כלל הכנסותיו ואין פטור מדיווח על הכנסות (בניגוד למנגנון הראשון לגבי משקיעים).

תשלום לביטוח לאומי (social security):

לגבי שכירים חל תשלום בסך השווה לכ 39.6% מהשכר (המורכב מחלק עובד של 15.3% וחלק מעביד בשיעור של 24.3%) עד תקרה שנקבעה בדין.

שים לב! היות ואין אמנת ביטוח לאומי בין ישראל ליוון אז ישראלי שמהגר ליוון חשוף לחובת תשלום כפל תשלום של ביטוח לאומי כך שהוא ידרש לשלם ביטוח לאומי בישראל בגין הכנסותיו מיוון וזאת כל עוד הוא נחשב כתושב ישראל לצרכי ביטוח לאומי. על כן, אם אתה עדיין נחשב כתושב ישראל לצרכי ביטוח לאומי ולא ביצעת ניתוק תושבות מישראל, תהיה מחוייב לדווח ולשלם ביטוח לאומי ומס בריאות מלא בישראל ( בשיעור של 12%) (ולא הסכום המינימלי כפי שישראלים רבים סבורים בטעות) על הכנסותיך מחו”ל- ניתן לפנות אלינו ביעוץ ופתרונות לסוגיה זו.

מס סולידריות – מס זה כעקרון מוטל על סה”כ ההכנסה החייבת של יחיד והוא נע בין 0% ל 10% כשהמס עולה כשההכנסה עולה (עד 10%). הכנסות מתחת ל 12,000 € פטורות ממס זה והשיעור של 10% חל על הכנסות העולות על 220,000 יורו. יחד עם זאת, בשנת 2022 המס אינו חל על הכנסות מהסקטור הפרטי אלא רק הממשלתי ופנסיות.

מס עזבון/ירושה ומס מתנות Greek inheritance tax

ביוון חל מס ירושה על נכסים ביוון. סכום המס מחושב לפי שווי הנכס ובמידת הקרבה בין המוריש ליורש. החוק גם מעניק פטורים ממס זה שהיקפם תלוי בסוג הנכס ומידת הקרבה המשפחתית בין המוריש והיורש.

 הורשת נכסים לקרובי משפחה תהיה חייבת במס זה ששיעורו נע בין 1% ל-10% תלוי במידת הקרבה, והורשת נכסים ליורשים אחרים תהיה חייבת בשיעורי מס שעלולים להגיע אף ל 40% מערך הנכס.

הורשה לבנים, הורים,  נכדים סבים וסבתות עד סכום של 150,000 יורו תהיה פטורה ממס ומעבר לזה יחולו שיעורי מס שעולים מ 1% ועד 10% לפי שווי הנכס (10% חל אם שווי הנכסים עולה על 600,000 יורו). לגבי הורשה לבן/בת זוג (אם הנישואין נמשכו מעל חמש שנים) או לילד מתחת לגיל 18 שנים הפטור עולה ל 300,000 יורו. הורשה לאחים זכאית לפטור של 30 אלף יורו בלבד והמס המכסימלי עומד על 20%

חובת דיווח לרשות המס:

שנת המס לגבי יחיד היא שנה קלנדרית, הדוחות יוגשו עד ה-30 באפריל בשנה העוקבת.

שימו לב שאי דיווח, איחור בדיווח או דיווח כוזב יגרור קנסות המנהליים המפורטים בחוק.

שיטת הגשת דוחות:

 בני זוג נשואים יגישו דוח מאוחד, אך כל בן זוג יתמסה בנפרד על חלקו בהכנסה.

האם יש חובת דיווח כשאדם עוזב את יוון?

כן, אדם שהיה תושב לצרכי מס ביוון ועזב את המדינה לצמיתות רשאי להגיש בקשה לרשויות המס על כך בהתאם להוראות. אולם אם למרות שעזב קיבל הכנסה בגין שירותים שניתנו ביוון עליו להגיש דוח על כך ביוון ולשלם את המס המקביל ואת מס הסולידריות (אם רלוונטי).

מיסוי תאגידים וחברות ביוון

 מתי תאגיד נחשב כתושב לצרכי מס ביוון ובסיס המס:

תאגיד יחשב לתושב יוון לצרכי מס באחד המקרים הבאים:
א.הוא התאגד או הוקם תחת החוק היווני.
ב. יש לו משרד רשום ביוון.
ג.מקום הניהול האפקטיבי  של עסקיו נמצא  ביוון.
תאגיד תושב יוון חייב במס על הכנסותיו מכל מקום בעולם (worldwide base)
שים לב– כי ישראלי שעובר לגור, אף חלקית, ביוון עלול לסכן חברות בבעלותו (לרבות חברות ישראליות וחברות זרות אחרות) בסיכון כפול. במקרה כזה חברה ישראלית בבעלות המהגר ליוון עלולה להיחשב כחברה תושבת יוון וכתושבת ישראל במקביל. בכדי להימנע מכך ניתן לפנות אלינו.
תאגיד שאינו תושב יוון חייב במס רק על הכנסה שנצמחה ביוון. שים לב, כי קביעה של מקום הפקת ההכנסה הינה שאלה מאד מורכבת ומחייבת בדיקה לפי נסיבות העניין- ניתן לפנות אלינו בנדון.

שיעור מס חברות ביוון:

מס חברות ביוון עומד על 22% (הופחת מ 24%) לגבי כלל הרווחים של החברה מכל מקום בעולם (אם החברה נחשבת כחברה תושבת יוון) או לגבי רווחיה מיוון (אם בחברה זרה עסקינן).

רווחי הון:
רווח הון שנצמח בידי חברה תושבת יוון לצרכי מס ממכירת נכסים ומניות ביוון או מחוץ ליוון נחשב להכנסה עסקית רגילה וימוסה במס חברות רגיל. כמו כן, שיעור זה חל על כל תאגיד זר שמוכר נכס ביוון.

קבלת דיבידנד – דיבידנד המתקבל בידי חברה יוונית מחברת בת יוונית או תושבת האיחוד האירופי עשוי להיות פטור ממס בהתאם לתנאי “פטור השתתפות” (Participation Exemption) בתנאים המפורטים בחוק ולפי הדירקטיבה האירופית. דיבידנד אחר יהיה חייב במס.
חלוקת דיבידנד על ידי חברה תושבת יוון – ניכוי מס במקור בשיעור 5-10% מוטל על דיבידנד המחולק לתושבים יוונים או זרים על ידי תאגיד יווני (SA) או  (EPE) – שאינו שותפות – למעט אם מוענקת הקלה בשיעור המס לפי אמנת המס (עם ישראל קיימת אמנת מס), אם יש פטור לפי תנאי “פטור השתתפות” או לפי הדירקטיבה האירופית ובכפוף להוראות החדשות למניעת התחמקות ממס (Anti-Abuse Rules).
לחברת בת תושבת יוון ישנו פטור מניכוי מס במקור מדיבידנד במידה והדיבידנד מחולק לחברת אם תושבת האיחוד האירופי שמחזיקה מעל ל 10% , בהתקיים כל התנאים שנקבעו בחוק.
ניכוי מס במקור מריבית – ניכוי מס במקור יחול על תשלום ריבית לתושבי חוץ בשיעור 15% (מס אחיד) בכפוף לאמנת המס (עם ישראל קיימת אמנת מס) או במקרים בהם הריבית פטורה לפי הוראות הדירקטיבה האירופית
תמלוגים – תמלוגים המשולמים לגופים זרים כפופים לניכוי מס במקור בשיעור 20% (מס סופי) ב בכפוף לאמנת המס או במקרים בהם הריבית פטורה לפי הוראות הדירקטיבה האירופית
תשלום עבור שירותים  – תשלומים עבור שירותים ששולמו לתושב חוץ אינם כפופים לחובת ניכוי מס במקור (אלא אם התשלום בוצע לתושב זר בקשר למוסד קבע שיש לו ביוון).
מס סניף – אין מס על העברת כספים מסניף יווני לחו”ל.
הכרה בהפסדים– ההפסד ניתן להעברה ולניצול כנגד הכנסה חייבת שנוצרה ב- 5  שנות מס הבאות.  במידה ויחול שינוי של לפחות 33% מבעלות התאגיד ההפסד עלול לרדת לטמיון והשלל למעט מקרים מיוחדים.
הפסדים ממקור זר לא ניתנים לניצול למעט הפסדים שנבעו מפעילות עיסקית ברחבי האיחוד האירופי שיותרו לניצול רק במידה ואם אלה היו רווחים אז היו ממוסים ביוון ולא פטורים מכוח אמנת המס.
ההפסד לא ניתן לניצול כנד רווחי העבר אלא רק בשנים הבאות להיווצרות ההפסד.
זיכוי ממס זר – מס ששולם בחו”ל עבור הכנסות שהופקו בחו”ל ניתן לזיכוי כנגד אותה סוג ההכנסה ביוון. גובה הזיכוי הוא עד גובה המס שהיה משולם ביוון עבור אותה ההכנסה.
תמריצים –החוק היווני מעניק הקלות במס ותמריצים להשקעות מסוימות ביוון שתורמים לכלכלה המקומית.
דיווח והגשת דוחות:
שנת המס – שנת ההתחשבנות מסתיימת ב-31 לדצמבר או ב-30 ליוני בכל שנה. חברות בנות של קבוצות זרות יכולות לדווח עם סוף שנת המס של חברות האם שלהן.
דרישות הגשה – חברות עסקיות חייבות להגיש דוח מס תוך שישה חודשים מסוף שנת המס.

מס ערך מוסף ביוון – מס שירותים

מס זה מוטל על מכירת סחורות, אספקת שירותים ועל מכירת נכסי נדל”ן חדשים כאשר מקום אספקת השירותים וסחורות היא יוון. כמו כן חל מע”מ על רכישה ויבוא טובין מחוץ לאיחוד האירופי ועל קבלת שירותים מכל העולם.
שיעור המע”מ הסטנדרטי הינו 24%, שיעורי מע”מ מופחתים חלים במקרים מסוימים ועומדים על 0% (פטור), 13% או 6% שהוענקו לשירותים מסויימים (כגון משקאות לא חריפים, תחבורה, בתי מלון, שירותים לתיירים).

"מיסוי בינלאומי ליחידים"

טארק בשיר -עו"ד ורו"ח (שותף)

הספר יצא לאור בחודש יוני 2021 על ידי חברת רילוטקס בע"מ (RELOTAX LTD) והוא מתפרס על פני  715 עמודים. הספר כולל ניתוח מעמיק של כלל הסוגיות הקשורות למיסוי בינלאומי ליחידים המהגרים או עושים רילוקיישן לחו"ל, לתושבים חוזרים, לישראלים המפיקים הכנסות בחו"ל, לחוקרים וסטודנטים, לנוודים דיגטליים, למיסוי מניות/אופציות בידי עובדי רילוקיישן, למס יציאה ועוד .