Relotax

טופס 1348 ניתוק תושבות מס (הצהרת תושבות) הוא טופס שחובה להגיש על ידי ישראלים שעשו הגירה או רילוקיישן לחו”ל וטוענים לניתוק התושבות  לצרכי מס מישראל באם מתקיים אחד התנאים להלן.

על מי חלה חובת הגשת הדוח לפי תיקון 223 לפקודה?:

תושב ישראל אשר עשה הגירה או רילוקיישן לחו”ל וטוען לניתוק תושבות לצרכי מס יהיה חייב להגיש את טופס 1348 ביחד עם הדוח השנתי שלו, לפי תיקון 223,  באם מתקיים אחד משני אלה (חזקת תושבות תתקיים במקרה כזה):

א. הוא שהה בישראל במהלך שנת המס 183 ימים או יותר

ב. הוא שהה בישראל במהלך שנת מס מסויימת 30 ימים או יותר ובמהלך שנת המס ושנתיים שקדמו לה 425 ימים או יותר.

דוגמא:

יוסי עשה רילוקיישן לחו”ל את המדינה בחודש נובמבר 2015. הוא שהה במהלך שנת 2016 יותר מ 183 ימים ובמהלך שנת 2017 שהה בישראל 31 ימים.

במקרה זה יוסי יהיה חייב להגיש הדוח בעקבות תיקון 223 לפקודה לגבי שנת 2016 וזאת מאחר והוא הוא היה בישראל מעל ל 183 ימים. את הדוח לשנת 2016 היה יוסי חייב להגיש עד לחודש מאי 2017 וככל שלא הוגש על ידו בזמן הוא חייב להגישו לאלתר.

יושם אל לב, שיוסי חייב להגיש את הדוח לפי תיקון 223 לפקודה ללא הטופס החדש (טופס 1348). טופס ניתוק תושבות זה חל רק לגבי שנת 2017 והלאה. לגבי שנת 2016 יוגש רק הדוח המילולי (שכולל פרק עובדתי ומשפטי) בצירוף אסמכתאות תומכות בטענות.

גם לגבי שנת 2017 יהיה יוסי חייב להגיש הדוח לפי תיקון 223 לפקודה וזאת מאחר והוא מקיים את הלופה השניה (שהיה בשנת 2017 מעל ל 30 ימים ומעל 425 ימים בשנים 2015-2017). את הדוח לגבי שנת 2017 יש להגיש עד חודש מאי 2018 (בעוד כמה חודשים בלבד).

יושם אל לב, שיוסי חייב להגיש את הדוח לפי תיקון 223 לפקודה  לגבי שנת 2017 עם הטופס החדש (טופס 1348). את הטופס הזה יש להגיש ביחד עם דוח המילולי (שכולל פרק עובדתי ומשפטי) בצירוף אסמכתאות תומכות בטענות. יתרה מכך, רשות המס מציינת שטופס 1348 הוא נספח לטופס 1301 (דוח הכנסות רגיל). היינו, לדעת רשות המס  הטופס החדש הוא רק נספח וכי מי שעשה הגירה או רילוקיישן  לחו”ל  חייב להגיש גם דוח על הכנסותיו (דוח 1301 השנתי)! – ראה התייחסות למלכודת הזו להלן.

המלכודת – הגשת דוח שנתי רגיל -דוח 1301:

רשות המסים דורשת מאנשים להגיש טופס 1348 לניתוק התושבות לצרכי מס כנספח לדוח האישי הרגיל לאותה שנה (דוח שנתי- דוח 1301). דרישה זו בפועל תחייב הגשת דוח שנתי 1301 לשנת המס עבור מי שהיגר לחו”ל דבר “שיכניס” את המהגר למערכת הממוחשבת של רשות המס, יגדיל את הסיכונים של אותו אדם, את רמת הפיקוח , את המחויבות כלפי רשות המסים ואף הסיכון לקבל דרישות בעתיד מרשות המס להגשת דוחות מלאים לשנת המס.

על כן, בטרם יוגש טופס הצהרת התושבות (1348) במתכונת החדשה כפי דורשת רשות המסים מומלץ לפנות אלינו ובהקדם.

צור קשר רילוטקס

צור קשר להגשת דוח ניתוק תושבות

תזכיר חוק
טארק בשיר עו"ד ורו"ח, שותף

ניכוי מס במקור בישראל לאחר ניתוק התושבות ואישור פטור מניכוי מס במקור

ניכוי מס במקור בישראל לאחר ניתוק התושבות ואישור פטור מניכוי מס במקור צור קשר ניתוק תושבות החזרי מס ביטוח לאומי ורפואי בחו"ל ישראלים רבים אשר עשו רילוקיישן לחו"ל (או הגירה), ביצעו ניתוק תושבות והמשיכו לעבוד מול לקוחות ישראלים לאחר הירידה מהארץ מצפים כי אותם לקוחות לא יבצעו שום ניכוי מס במקור בישראל מכל תמורה המשולמת

קרא עוד »
ניתוק תושבות מס
טארק בשיר עו"ד ורו"ח, שותף

העברת פעילות עסקית לחו"ל בעקבות ניתוק תושבות

העברת פעילות עסקית לחו"ל שכיחה, במיוחד בעקבות רילוקיישן והגירה לחו"ל. ההעברה של הפעילות עשויה להוריד מהותית את חבות המס שחלה על הרווחים, אך גם כרוכה במספר סיכונים ושיקולים שיש להביא בחשבון. במאמר קצר זה נתייחס לעיקר השיקולים והסיכונים שיש להביא בחשבון.

קרא עוד »

"מיסוי בינלאומי ליחידים"

טארק בשיר -עו"ד ורו"ח (שותף)

הספר יצא לאור בחודש יוני 2021 על ידי חברת רילוטקס בע"מ (RELOTAX LTD) והוא מתפרס על פני  715 עמודים. הספר כולל ניתוח מעמיק של כלל הסוגיות הקשורות למיסוי בינלאומי ליחידים המהגרים או עושים רילוקיישן לחו"ל, לתושבים חוזרים, לישראלים המפיקים הכנסות בחו"ל, לחוקרים וסטודנטים, לנוודים דיגטליים, למיסוי מניות/אופציות בידי עובדי רילוקיישן, למס יציאה ועוד .