Relotax

מיסוי רילוקיישן לבולגריה

בולגריה מטילה מס העומד על אחד השיעורים הנמוכים ביותר הקיימים כיום בעולם (העומד על 10%) הן על חברות והן על יחידים העושים רילוקיישן לבולגריה ואינה מטילה מס נוסף כמעט על משיכת הרווחים ממנה. עובדה זו הופכת את בולגריה ליעד חשוב ביותר להגירה ורילוקיישן ולהקמת חברות לביצוע ואחזקה בפעילות  בחו”ל, 
להלן נתאר בקצירת האומר את המסים שחלים בבולגריה לגבי יחידים וחברות.

כמו כן, חשוב להדגיש כי ישראל חתמה על אמנת מס עם בולגריה (להורדת אמנת המס עם בולגריה לחץ כאן) ועל אמנת ביטוח לאומי (להורדת אמנת ביטוח לאומי עם בולגריה-  לחץ כאן)

מיסוי רילוקיישן של יחידים לבולגריה

יחידים אשר יורדים מהארץ ועושים רילוקיישן לבולגריה עשויים ליהנות, בהתנהלות נכונה, מתשלום שיעור מס על רווחיהם מהנמוכים ביותר הקיימים בעולם (שעומד על 10% בלבד) לגבי כלל רווחיהם הן בבולגריה והן מחוץ לבולגריה. כמובן, ההנאה מהמס הנמוך מחייבת ביצוע ניתוק תושבות מלא ונכון מישראל -אחרת יש לשלם מס גם בישראל לפי שיעורי המס החלים בישראל תוך קיזוז של המס הבולגריה בלבד מהמס הישראל (אם ההכנסה הופקה בבולגריה)

מי יחשב כתושב  לצרכי מס בבולגריה:

על פי הדין בבולגריה יחיד יחשב כתושב לצרכי מס בבולגריה אם הוא מקיים אחד מהתנאים שלהלן:

1.     הוא שהה נכון ליום מסויים יותר מ 183 ימים בבולגריה מתוך 12 חודשים, או

2.     מרכז החיים שלו (מרכז האינטרסים החיוניים) נחשב בבולגריה.

חשוב להדגיש כי בכדי ליהנות מתשלום מס של 10% בלבד יש לוודא שאינך נחשב כתושב לצרכי מס בישראל וכי כבר ניתקת וביטלת את התושבות שלך לצרכי מס וביטוח לאומי מישראל – אחרת תידרש לשלם מס וביטוח לאומי בישראל מעבר ל 10% ששולמו בבולגריה.  שים לב כי עצם המגורים בבולגריה אינו מביא כהוא זה למסקנה שכבר ניתקת את התושבות שלך לצרכי מס וביטוח לאומי מישראל– לצורך בדיקה זו ניתן לפנות אלינו לשיחה לא מחייבת.

על איזה הכנסות משלמים מס בבולגריה?

יחיד תושב בולגריה משלם מס על כלל רווחיו הן בבולגריה והן מחוץ לבולגריה – לרבות מישראל (כגון רווח ממכירת דירה ומשיכת קרנות פנסיה והשתלמות בישראל!) (למניעת מצבים של כפל מס ניתן לפנות אלינו לשיחה לא מחייבת).

לעומת זאת אדם שאינו נחשב כתושב מס בבולגריה ישלם מס על כלל רווחיו שצמחו בבולגריה אך לא על רווחיו מחוץ לבולגריה. שים לב, כי סוגית יחוס הרווח לבולגריה או אל מחוץ לבולגריה אינה שאלה פשוטה והדבר מחייב ניתוח מקדמי והיוועצות עם מומחים.

שיעורי המס שחלים בבולגריה:

בבולגריה מוטל שיעור מס אחיד העומד על 10% על ככל ההכנסות (לרבות מהשכרת נכסי נדל”ן)- למעט ריבית מבנקים שחייבת במס בשיעור של 8% ולמעט הכנסות מדיבידנד מחברה תושבת בולגריה (5%).

הכנסות פטורות ממס בבולגריה:

הכנסות ממכירת דירת המגורים שהוחזקה על ידי המוכר מעל לשנתיים, מכירת ני”ע הנסחרים בבורסה בבולגריה, תמלוגים מביטוח לאומי חובה וכדו פטורות ממס בבולגריה.

תשלומים לביטוח לאומי (social security):

חובת תשלום ביטוח לאומי חלה על עצמאיים ועל שכירים היושבים בבולגריה. לגבי שכירים חל תשלום בסך השווה לכ 32% מהשכר (המורכב מחלק עובד של כ 13.3% והשאר מוטל על המעביד). קיימת תקרה בחוק גם לתשלום החודשי שיש לשלם.

מס עזבון, ירושה ומתנות בבולגריה:

יש לשים לב כי בבולגריה מוטל מס על מי שמקבל בירושה או במתנה נכסים בבולגריה בשיעור שנע בין 0.4% – 6.6%, כשהשיעור המדויק תלוי בקרבה בין המקבל לבין נותן המתנה או המוריש, לפי העניין. סכום עד 250 אלף לב בולגרי פטורים ממס זה. שיעור המס נקבע על ידי הרשות המקומית.

הגשת דוחות:

כל תושב חייב להגיש דוח עד אפריל של כל שנה אלא אם כלל הכנסתיו היו משכר, למעט חריגים.

מסוי חברות והשקעות בבולגריה

שיעור מס חברות בבולגריה:

כל חברה שרשמה בבולגריה משלמת מס חברות על רווחיה החייבים במס בבולגריה בשיעור של 10%.

איזה הכנסות חייבות במס בבולגריה:

חברה שנחשבת כחברה תושבת בולגריה משלמת מס על כלל רווחיה הן בבולגריה והן מחוץ לבולגריה. במסגרת חישוב הרווח נכללים כלל הרווחים לרבות רווחי הון – למעט אם ההכנסה פטורה ממס לפי הוראה בחוק הבולגרי. כך למשל – דיבידנד שמקבלת חברה תושבת בולגריה מחברה זרה חייב במס בשיעור של 10% כאמור. ואולם, דיבידנד שמקבלת חברה תושבת בולגריה מחברה אחרת שגם היא תושבת בולגריה אינו חייב במס בבולגריה.

לעומת זאת חברה שאינה נחשבת כחברה תושבת בולגריה משלמת מס על כלל רווחיה שצמחו בבולגריה בלבד אך לא על רווחיה מחוץ לבולגריה. יושם אל לב, כי יחוס הרווח לבולגריה או אל מחוץ לבולגריה הינו שאלה מורכבת והדבר מחייב ניתוח מקדמי והיוועצות עם מומחים.

מתי חברה נחשבת כחברה תושבת בולגריה:

חברה נחשבת כתושבת בולגריה לצרכי מס באם היא מאוגדת או נרשמת לפי החוק הבולגרי.

זה המקום להעיר, כי אם חברה מתאגדת ונרשמת בבולגריה אך הניהול ושליטה על עסקיה מתבצעים מישראל אז עלולה החברה להיות מסווגת כחברת תושבת ישראל לצרכי מס (לפי אמנת המס עם בולגריה) ובכך לאבד את יתרונות המס הגלומים ברישום החברה בבולגריה- דבר שהופך שאלה זו לקריטית להצלחת כל תכנון מס בינלאומי דרך בולגריה. להתייעצות בסוגית הניהול ושליטה ניתן לפנות אלינו בשיחה לא מחייבת.

הכנסות פטורות ממס:

החוק הבולגרי כולל מספר פטורים ממס כגון הכנסות מדיבידנד מחברה בולגרית אחרת (או מחברה תושבת האיחוד האירופי), רווחי הון ממכירת אגרות חוב ממשלתיים או ני”ע שנסחרים בבורסה בבולגריה.

מס שמוטל על הוצאת הרווחים מבולגריה – מס דיבידנד ומס סניף:

בבולגריה לא מוטל מס סניף כלל.

חלוקת דיבידנד מחברה תושבת בולגריה לבעלי מניות זרים חייבת במס (ניכוי מס במקור) בשיעור של 5%- אלא אם נקבע שיעור מס נמוך יותר באמנת מס. חלוקת דיבידנד לחברה בולגרית אחרת או חברה תושבת האיחוד האירופי פטורה ממס.

ניכוי מס במקור מתשלומים:

ניכוי מס במקור מדיבידנד – ראה לעיל.

ניכוי מס מתשלומי ריבית – הכלל הוא שמוטל מס בשיעור של 10%, למעט אם חל שיעור נמוך יותר לפי אמנת מס או לפי דירקטיבת המס שחלה באיחוד האירופי.

ניכוי מס במקור מתמלוגים  –  10% כפוף לפטור או שיעור אחר שנקבע באמנות מס.

ניכוי מס במקור משירותים – 10% כפוף לפטור או שיעור אחר שנקבע באמנות מס..

מס ערך מוסף:

בבולגריה מוטל מס עקיף על שירותים וסחורות בשיעור של 20% (למעט מקרים מיוחדים בהם מוטל שיעור נמוך יותר). על יצוא מוטל מע”מ בשיעור אפס.

 

"מיסוי בינלאומי ליחידים"

טארק בשיר -עו"ד ורו"ח (שותף)

הספר יצא לאור בחודש יוני 2021 על ידי חברת רילוטקס בע"מ (RELOTAX LTD) והוא מתפרס על פני  715 עמודים. הספר כולל ניתוח מעמיק של כלל הסוגיות הקשורות למיסוי בינלאומי ליחידים המהגרים או עושים רילוקיישן לחו"ל, לתושבים חוזרים, לישראלים המפיקים הכנסות בחו"ל, לחוקרים וסטודנטים, לנוודים דיגטליים, למיסוי מניות/אופציות בידי עובדי רילוקיישן, למס יציאה ועוד .