עוד לא הגשת דוח ניתוק תושבות לצרכי מס לשנת 2016 לפי תיקון החוק החדש?

למד עוד

הטבות במס הכנסה לתושב חוזר ותיק

מהן ההטבות במס הכנסה שמוענקות לתושב חוזר ותיק?

החוק מעניק את ההטבות שלהלן למי שנחשב כתושב חוזר ותיק (ראה הגדרה בהמשך):

א.       פטור להכנסות שוטפות (הכנסות מעסק, משכר עבודה, מדיבידנד, מקצבה) וכדו שמקורן בחו”ל בהכנסות או נכסים בחו"ל.

אך יש לשים לב לנקודות שלהלן:

1. הפטור ממס חל רק על הכנסות שנחשבות כאלו שמופקות בחו”ל ולא על הכנסות שהופקו מישראל.

2. קביעת מקום הפקת ההכנסות הינה שאלה לא פשוטה ונתונה לפרשנויות ולדיונים רבים עם רשויות המס.

3. לגבי הכנסות מעסק או משכר שמופקת בחלקה מעבודה בישראל ובחלקה מעבודה בחו”ל רשות המס פירסמה עמדתה לפיה ניתן לחלק את השכר/הרווח לפי ימי העבודה שבוצעו בישראל או בחו”ל. כך למשל אם מחצית מימי העבודה בוצעו בישראל אז רק מחצית מהרווח יהיה חייב במס והשאר פטור ממס.

4. לעיתים טוענת רשות המס כי הטבה זו חלה רק אם התושב החוזר או העולה החדש עבד בחו”ל מעבר לששים ימים!.

4. הפטור חל גם לגבי נכסים שנרכשו אחרי החזרה לישראל. על כן, רכישת נכסים חדשים אחרי החזרה חייבת להתבצע בזהירות רבה בכדי לא לפגוע בפטור שהעניק המחוקק גם לנכסים בחו”ל.

5. לדעתנו- ובניגוד לעמדת רשות המס- הפטור ממס חל בתנאים מסויימים גם לגבי הכנסות שהופקו מישראל, לרבות הכנסות ואופציות שהונפקו לעובדים כנגד עבודה שמתבצעת בישראל.

6. בטרם החזרה לישראל יש לתכנון את המס במטרה לוודא כי הפטור יחול גם לגבי נכסים חדשים שנרכשו אחרי החזרה ואשר מחליפים את הנכסים שהיו לתושב החוזר לפני החזרה לישראל.

לגבי קצבה מחו”ל – בנוסף לפטור של עשר שנים אז בתום שנות הפטור לא ישלם מס בישראל גבוה יותר מהמס אותו היה משלם התושב, אילו היה נשאר תושב אותה מדינה זרה.

יצויין, כי פטור זה לא יחול על הכנסות מנכסים שניתנו במתנה פטורה ממס מתושב ישראל לתושב החוזר/ העולה החדש- להבדיל מנכסים שעברו בירושה שיהיו זכאיים לפטור.

ב.       פטור לרווחי הון ממכירת נכסים בחו”ל – תושבים חוזרים ותיקים פטורים ממס רווחי הון במשך עשר שנים על הרווח ממכירת נכסים בחו”ל- בחלוף תקופת העשר שנים לא יחוייב המס באופן מלא אלא רק חלק מהרווח ממכירת הנכס לפי חלוקת שנים לינארית. כך למשל באם נכס נרכש עשר שנים לפני החזרה לישראל ונמכר עשרים שנים אחרי החזרה לישראל. אז החלק שיתחייב במס בישראל הוא רק שליש מהרווח שהופק בפועל (10/30).

יצויין, כי פטור זה לא יחול על נכסים שניתנו במתנה פטורה ממס מתושב ישראל לתושב החוזר/ העולה החדש- להבדיל מנכסים שעברו בירושה שיהיו זכאיים לפטור.

ג.        פטור לרווחים ממכירת מניות בחברות ישראליות שנרכשו לפני החזרה/העלייה לישראל –תושב חוזר ותיק פטור ממס אף על מכירת מניות בחברות לא נסחרות ישראליות (או זרות שמחזיקות בנכסים בישראל) . סעיף 97(ב3) לפקודת מס הכנסה קובע כי תושב חוץ יהיה פטור ממס על רווח הון במניות בחברה ישראלית או במכירת מניות בחברה תושב חוץ שעיקר נכסיה הם זכויות בנכסים הנמצאים בישראל. ובלבד בהתקיים התנאים המופרטים להלן:

1. רכישה של נייר הערך לא היתה מקרוב ולא חלו לגביה הוראות חלק ה2, או הוראות סעיף 70 לחוק מיסוי מקרקעין

2. נייר הערך לא נסחר בבורסה בישראל במועד המכירה (לגבי ניירות ערך הנסחרים בבורסה יחולו הוראות סעיף 97(ב2)).

3. עיקר הנכסים של החברה אינם נכסי מקרקעין או זכויות לניצול משאבי טבע וכדו.

במידה והמניות נמכרות אחרי 10 שנים מיום החזרה תחול נוסחת החישוב לעיל.

ד.       פטור לריבית הנובעת מפיקדון במטבע חוץ בבנק בישראל בידי עולה חדש : פטור זה חל אם מקור הכספים שהופקדו הוא מסכומי כסף שהיו לעולה בטרם שהיה לתושב ישראל. כמו כן, פטור זה מותנה בתנאים אלה:

·         בפיקדון הופקדו רק סכומי כסף שהיו לעולה החדש מחוץ לישראל ,לפני שהיה תושב ישראל.

·         הכסף הופקד תוך 90 ימים מיום העברתו לישראל

·         העולה החדש מילא טופס 2402 והעבירו אותו לבנק.

·         ההכנסה מריבית אינה הכנסה עסקית בידי העולה חדש.

·         הפיקדון אינו משמש כבטוחה למתן הלוואה לקרובו, שהוא תושב ישראל, של העולה החדש.

ומי נחשב כתושב חוזר ותיק הזכאי להטבות אלה?

תושב חוזר ותיק הוא מי שהיה פעם תושב ישראל לצרכי מס, עשה רילוקישיין או הגירה לחו"ל, ניתק את התושבות שלו לצרכי מס מישראל ושב לגור בישראל לאחר שהיה תושב חוץ במשך 10 שנים רצופות.

שים לב שלא די במגורים בחו"ל במשך 10 שנים לאחר ההגירה או הרילוקיישן. אלא יש להראות שהתושבות לצרכי מס הייתה בחו"ל במשך 10 שנים לאחר הירידה מהארץ/הרילוקיישן. אנו נתקלים במספר רב של אנשים שפספסו את ההטבות הללו בשל כמה חודשים בודדים או בגלל שלא קיימו את מבחני התושבות במהלך כל תקופת שהותם בחו”ל.

קביעת תושבות המס של פלוני נעשית לפי מספר מבחנים שנקבעו בחוקים ובפסיקה הישראליים שאינם פשוטים ליישום ולקבלת החלטה ברורה. ועל כן, חובה לפני החזרה לוודא -לאחר התייעצות עם מומחים בדבר (ניתן לפנות אלינו בעניין לשיחה לא מחייבת) – כי הינך עונה על הגדרת תושב חוזר ותיק.

עצם העובדה שהינך מאמין שאתה עונה על הגדרות אלה ועצם העובדה שגרת בחו”ל אינה ערובה לכך שרשות המסים תסווג אותך ככזה. במקרים של ספק יש לשקול נקיטה בפעולה מקדימה בהתאם למסקנות, לרבות בדרך של פניה מקדימה לרשויות המס לקיבוע סטטוס של תושב חוזר ותיק במסלול הרגיל, במסלול האנונימי או במסלול הירוק. טעות בשיקול דעת עלולה לעלות לך ביוקר לאחר מכן.

ככל שיתקבל אישור זה אז השגת שתי תוצאות חשובות. הראשונה היא ודאות לגבי זכאותך לפטורים ממס בעתיד; והשניה, היא אישור לכך מצד רשויות המס שבעבר היית תושב חוץ -ניתן לפנות אלינו בכדי לפנות לרשות המס לקבלת אישור זכאות להטבות של תושב חוזר ותיק.

יש לך שאלה בעניין זה?

[contact-form-7 id="2183" title="טופס קשר 2"]