הטבות ותכנוני המס עבור תושב חוזר ותיק- שאלות, תשובות וטיפים מעשיים

אבי (שם בדוי בשל דיסקרטיות הלקוח) שואל: אני תושב חוזר לישראל אחרי ששהיתי בקליפורניה מעל לעשר שנים ואני שכיר בחברה אמריקאיית ממנה קיבלתי גם אופציות ויש לי גם עסק עצמאי למתן שירותים לחברות זרות.  אודה להתייחסותכם לשאלות שלהלן:

 1. מהן ההטבות מס שמגיעות לי על פי חוק ?

 2. האם ההכנסות שלי משכר עבודה מהמעסיק האמריקאי יהיו פטורות ממס?

 3. שאלה 3- האם הרווח ממימוש האופציות פטור ממס בישראל? ואם חל מס אז איזה שיעור מס חל? והאם המס הזר שאני משלם בקשר לאופציות מקוזז מהמס הישראלי כך שאין בעיה של מס כפול?

 4. האם הרווחים מהעסק בחו"ל יתחייבו במס בישראל? האם המס הזר שאני משלם יתקזז כנגד המס הישראלי- ככל שיוטל מס ישראלי על הרווח?.

 5. אם אני מנהל את הפעילות שלי דרך חברה זרה שהקמתי האם אהיה זכאי לפטור ממס על הכנסות החברה ועל משיכת הרווחים אלי?

 6. האם יש תכנוני מס שיש לחשוב עליהם?

 7. ומה קורה אם מתברר שאני לא עונה על הגדרת תושב חוזר ותיק אלא תושב חוזר מוטב בלבד (כלומר- שיתברר שהייתי תושב חוץ

 8. איך עלי להתנהג אם קיים ספק לגבי הסטטוס שלי: תושב חוזר ותיק או תושב חוזר מוטב ?

 9. האם יש אפשרות לפנות לרשויות המס ולקבל אישור לסטטוס שלי כתושב חוזר ותיק או תושב חוזר רגיל?.

 10. מזה המסלול הירוק המדובר? ומתי ניתן וראוי לעשות בו שימוש?

תשובות לשאלות לעיל (נתייחס לשאלות לא לפי סדר הבאתן אלא לפי הההקשר שלהן):

תשובה לשאלה 1- מהן ההטבות מס שמגיעות לי על פי חוק ? ושאלה 4- מהם הסיכונים שלא אקבל את ההטבות לפי החוק?.

לצורך מתן התשובה לשאלה זו יש לבדוק היטב את הסטטוס שלך היטב בכדי לוודא את הסיווג שלך כתושב חוזר ותיק. כמובן, כדאי לבצע את הבדיקה הזו לפני החזרה או בסמוך לכך – בכדי לפעול לשיפור המצב ולגדר את הסיכונים מוקדם ככל האפשר. בדיקה כזו אינה פשוטה ומתבססת על שיקלול מספר רב של נתונים והפעלת שיקול דעת משפטי מורכב ועל כן מומלץ לבצע בדיקה זו לאחר התייעצות עם מומחים בדבר וניתן לפנות אלינו לבדיקת נושא זה.

אך באם אתה עונה על הגדרת תושב חוזר ותיק אז תהיה זכאי להטבות שנפרט להלן.

שים לב כי תושב חוזר ותיק אינו אדם ששהה בחו"ל מעל עשר שנים אלא אדם שנחשב כתושב חוץ במשך 10 שנים רצופות לפחות – כשלעיתים קרובות קיים הבדל בין שני המצבים  וישנם אנשים ששהו מעל עשר שנים בחו"ל אך אינם מקיימים את התנאי של "תושב חוץ" במשך 10 שנים– להרחבה בנושא לחץ כאן.

ההטבות המס לפי סעיף 14 או סיף 97 לפקודת מס הכנסה:

תושב חוזר ותיק הוא הזכאי להטבות מס המשמעותיות ביותר בפקודת מס הכנסה והן:

פטור ממס בקשר להכנסות שוטפות (הכנסות מעסק, משכר עבודה, מדיבידנד, משכר דירה, מריבית ומקצבה) שמקורן בחו”ל:

פקודת מס הכנסה מעניקה לתושב חוזר ותיק פטור ממס במשך עשר שנים מיום היותו תושבי ישראל (ולא יום החזרה הפורמלי לישראל) וזאת לגבי כלל הכנסותיו ורווחיו שהופקו בחו”ל או מנכסים בחו”ל. על כן, אם אתה מחזיק במניות בחברה זרה, אגרות חוב, דירה בחו"ל אז כלל ההכנסות מנכסים אלה יהיו פטורות ממס במשך עשר שנים. לגבי דיבידנד מחברה זרה חשוב מאד לשים לב לסיכונים המתוארים במאמר אחר וספציפי שפירסמנו בעניין-להרחבה לחץ כאן.

לגבי הכנסות מקצבה שמקורה מחוץ לישראל אז קובע סעיף 14 לפקודת מס הכנסה בנוסף לפטור של עשר שנים כי בתום שנות הפטור לא ישולם מס בישראל הגבוה מהמס הזר אותו היה משלם התושב החוזר בחו"ל אילו הוא המשיך להיות תושב של אותה מדינה זרה.

הוראות פטור אלו נדמות כפשוטות אך בפועל הן מגלמות הרבה קושיות. יש לשים לב כי לעמדת רשות המסים, הפטור ממס חל רק על הכנסות שנחשבות כאלו שמופקות בחו”ל. וכאן טמונה בעיה עצומה שיש להיזהר ממנה ולתכנן אותה היטב.  הרי קביעת מקום הפקת ההכנסות הינה שאלה לא פשוטה ונתונה לפרשנויות ולדיונים רבים עם רשויות המס.

כך למשל, לגבי הכנסות מעסק או משכר עבודה שמופקות בחלקן מעבודה או מפעילות בישראל ובחלקן מעבודה בחו”ל רשות המס פירסמה עמדתה לפיה יש לחלק את הרווח לפי ימי העבודה שבוצעו בישראל או בחו”ל. כך למשל אם מחצית מימי העבודה בקשר לעסק או למעסיק האמריקאי בוצעו בישראל אז רק מחצית מהרווח יהיה חייב במס והשאר פטור ממס. יתרה מכך, לגבי הכנסות מעסק שמתנהל בחו"ל טוענת רשות המסים לעיתים קרובות כי בשל נוכחותו של האדם בישראל אז יש לייחס חלק מהרווח (אותו חלק יהיה נתון לויכוח) לישראל ולחייבו במס.

שים לב, בנוסף כי קיימת מחלוקת לגבי אופן ספירת הימים בחו”ל והאם חלק מיום בישראל נחשב כיום בישראל. כמו כן, לעיתים טוענת רשות המס כי הטבה זו חלה רק אם התושב החוזר או העולה החדש עבד בחו”ל מעל לששים ימים!.

נציין, כי בניגוד לעמדת רשות המס אנו נוקטים בעמדה אחרת על סמך חוות דעת משפטית מנומקת היטב שיש בידינו לפיה כלל ההכנסות לעיל צריכות להיות פטורות ממס בישראל ואין לחלק את הרווח לפי ימי עבודה או פעילות- ניתן לפנות אלינו בנושא.

חשוב להדגיש כי במקרה שקיים ספק כלשהו לגבי מקום הפקת הרווח (כמו משכר או מעסק) ולגבי תחולת הפטור ובמידה ותחליט לנקוט בעמדה שהרווח הינו רווח מחו"ל ולהימנע מתשלום מס ודיווח על אותו רווח  אז מומלץ מאד לקבל חוות דעת משפטית מיסויית  עליה תבסס עמדתך זו. חוות הדעת נועדת להגן עליך באם רשות המס תטען שאינך זכאי להטבות במס ומפטור מדיווח לגבי אותו רווח ותנסה לייחס לך אחריות פלילית כלשהי בשל אי הדיווח על הרווח.

לגבי תושב חוזר ותיק חל הפטור  גם לגבי נכסים שנרכשו אחרי החזרה לישראל. על כן, רכישת נכסים חדשים אחרי החזרה חייבת להתבצע בזהירות רבה בכדי לא לפגוע בפטור שהעניק המחוקק גם לנכסים בחו”ל. למשל באם אתה קונה דירה בארה"ב אחרי החזה לישראל אז הפטור עדיין חל. בטרם החזרה לישראל יש לתכנן את המס במטרה לוודא כי הפטור יחול גם לגבי נכסים חדשים שנרכשו אחרי החזרה ואשר מחליפים את הנכסים שהיו לתושב החוזר לפני החזרה לישראל.

יצויין בנוסף, כי פטור זה לא יחול על הכנסות מנכסים שהוענקו במתנה פטורה ממס מתושב ישראל לתושב החוזר/ העולה החדש- להבדיל מנכסים שעברו בירושה שיהיו זכאיים לפטור.

פטור לרווחי הון ממכירת נכסים בחו”ל :

תושב חוזר ותיק ועולה חדש פטורים ממס רווחי הון לפי סעיף 97 לפקודת מס הכנסה וזאת במשך עשר שנים ממכירת נכסים בחו”ל. לאחר חלוף תקופת העשר שנים לא יחוייב הרווח ממימוש הנכס במס באופן מלא אלא רק חלק מהרווח לפי חלוקת שנים לינארית.

כך למשל באם נכס נרכש על ידי תושב חוזר ותיק עשר שנים לפני החזרה לישראל ונמכר עשרים שנים אחרי החזרה לישראל. אז החלק שיתחייב במס בישראל הוא רק שליש מהרווח שהופק בפועל (10/30). על חלק זה יחול מס רווחי הון כעקרון בשיעור של 25% – 30%.

יצויין, כי פטור זה לא יחול על נכסים שניתנו במתנה פטורה ממס מתושב ישראל לתושב החוזר/ העולה החדש- להבדיל מנכסים שעברו בירושה שיהיו זכאיים לפטור.

תושב חוזר ותיק

תושב חוזר ותיק

פטור לרווחים ממכירת מניות בחברות ישראליות שנרכשו על ידי תושב חוזר ותיק לפני החזרה לישראל :

תושב חוזר ותיק פטור ממס רווחי הון בישראל אף על הרווח שנובע לו ממכירת מניות בחברות לא נסחרות ישראליות (או זרות שמחזיקות בנכסים בישראל) . סעיף 97(ב3) לפקודת מס הכנסה קובע כי תושב חוץ יהיה פטור ממס על רווח הון ממכירת מניות בחברה ישראלית או במכירת מניות בחברה זרה שעיקר (יש לוודא התקיימות תנאי זה) נכסיה הם זכויות בנכסים הנמצאים בישראל וזאת בלבד שמתקיימים התנאים המופרטים להלן:

 1. רכישה של המיות בחברה לא היתה מקרוב ולא חלו לגביה הוראות חלק ה2 (שינוי מסנה בחברה הפטור ממס), או הוראות סעיף 70 לחוק מיסוי מקרקעין (העברה של נכסי מקרקעין בישראל בפטור ממס שבח לפי סעיף 70 לחוק).

 2. המניות לא נסחרות בבורסה בישראל במועד המכירה (לגבי ניירות ערך הנסחרים בבורסה יחולו הוראות סעיף 97(ב2)).

 3. עיקר הנכסים של החברה אינם נכסי מקרקעין או זכויות לניצול משאבי טבע בישאל וכדו.

במידה והמניות נמכרות אחרי 10 שנים מיום החזרה תחול נוסחת החישוב לעיל.

תשובה לשאלה 2 ולשאלה 4 – האם ההכנסות מעבודה או עסק בחו"ל יהיו פטורים ממס?:

ראה תשובתנו לשאלה 1.

תשובה לשאלה 3 –  האם הרווח ממימוש האופציות פטור ממס בישראל? ואם חל מס אז איזה שיעור מס חל? והאם המס הזר שאני משלם בקשר לאופציות מקוזז מהמס הישראלי כך שאין בעיה של מס כפול?

במקרים רבים חוזר תושב חוזר ותיק לישראל כשברשותו אופציות או מניות שהוקצו לו על ידי חברה זרה עבור עבדותו אצלה או אצל חברה אחרת בקבוצה במסגרת תוכניות ESOP. זכויות אלה משתנות ומגוונות החל באופציות, מניות מוגבלות RSU  וכלה במניות חסומות.

לגבי זכויות שהבשילו לפני החזרה לישראל (כלומר זכויות שהעובד שהוא תושב חוזר ותיק יכול לממש ולמכור לפני החזרה לישראל) מומלץ ככלל למכור בשוק לפני החזרה לישראל ובכך להימנע מחשיפה למס הכנסה ישראלי, למעט במקרים בהם המימוש אינו כדאי, המס הזר שיחול על המכירה בחו”ל גבוה מזה שחל בישראל ו/ המכירה אינה אפשרית.

לגבי זכויות שמבשילות (vested) אחרי שהתושב החוזר הותיק חוזר לישראל ו/או שמימושן ומכירתן אינם אפשריים בחו”ל מתעוררות מספר בעיות וקושיות כלהלן:

בעיה ראשונה היא שרשות המס בישראל טוענת במקרה כזה כי חלק מהרווח נובע בידי התושב כתוצאה מעבודתו בישראל ועל כן לדעתה יש לייחס אותו חלק של רווח לישראל ולחייבו במס על פי החוק- ראה בהמשך לגבי שיעור המס שיחול. שים לב שחל רווח זה יחול גם ביטוח לאומי במקרים רבים -דבר שיש לנסות ולהימנע ממנו ולחסוך אותו.

החלק שמייחסת רשות המס לישראל בדרך כלל מחושב לפי מספר ימי ההבשלה שהיו בישראל לעומת ימי ההבשלה בחו”ל- אם כי חישוב זה מעלה מספר סוגיות ומחלוקת עם רשות המס שלא נכנס אליהן כעת.

לדוגמא: במידה והזכויות הבשילו במשך תקופה של 48 חודשים ומחצית מהעבודה נעשתה לפני החזרה לישראל  ומחצית השניה אחרי החזרה אז רשות המס תטען כי מחצית מהרווח יהיה חייב במס ולעיתים גם בביטוח לאומי בישראל בידי התושב החוזר הותיק כשהמחצית השניה פטורה ממס.

אך בהקשר הזה יש להדגיש שתי נקודות:

ההערה הראשונה היא שאנו חולקים על עמדה זו של רשות המס. לדעתנו כל הרווח כזה צריך להיות פטור ממס במקרים רבים- וזאת בהסתמך על חוות דעת משפטית ברשותנו המנומקת היטב- ניתן לפנות אלינו בעניין.

ההערה השניה היא – שיש לוודא שהתושב החוזר עונה על הגדרת תושב חוזר ותיק. במידה והגדרה זו לא תחול אז קיים ספק וסיכון לגבי כל הרווח.

בעיה נוספת היא שלגבי חלק העבודה שמיוחס לעבודה בישראל טוענת רשות המס בישראל שמאחר והרווח הופק בישראל אז זכות המסוי הראשונה והעיקרית היא לישראל כך שאין לקזז מהמס הישראלי את המס הזר ששולם בעת ההקצאה של הזכויות, בעת ההבשלה שלהן או בעת המימוש שלהן!.נתקלנו במקרים בהם בהיעדר זיכוי של המס הזר ובהיעדר טיפול ראוי הוטל מס זר בפועל שהגיע ליותר מ 70% מהרווח!. בעיה זו מחייבת פתרון חכם ופרקטי בהקדם.

שים לב, כי בחלק מהחברות הרב לאומיות קיים נוהל לפיו ביום שבו העובד חוזר לישראל מועברות המניות/הזכויות לידי נאמן ישראל. העברת השליטה על המניות והזכויות לידי הנאמן הישראלי מביאה למצב שהמס בישראל ינוכה במקור על ידי הנאמן לגבי כל הרווח וזאת אף העובד פטור ממס – כשהנאמן מתנה את אי ניכוי המס במקור בהבאת אישור פרטני מרשויות המס- דבר שמחריף ומחדד את הבעיות לעיל.

במקרה שמצב זה חל אז בכדי לטפל בבעית המס שנוכה במקור ביתר ניתן לבחור באחת משתי האפשרויות : לפנות לרשות המס מראש לקבלת אישור שהעובד לא היה תושב ישראל וכי יש לחלק את הרווח בין האזורים השונים עליו יסתמכו הנאמן או החברה הישראלית או להגיש בקשה להחזר מס בדיעבד (לאחר ניכוי המס והעברתו לרשות המס בישראל) במהלך תקופה שלא תעלה על שש שנים משנת המס. בקשת ההחזר תתבסס על זה שהעובד לא היה תושב ישראל בעבר.

ואולם שני המהלכים האלה מציפים את שאלת התושבות של העובד והופכים אותה לאחד ממוקדי הדיון מול רשות המס, על כלל הסיכונים שרשות המס תדרוש הגשת דוחות לגבי העבר והסיכון שרשות המס תנצל את מעמדה להכריח העובד להתיישר לתנאיה.

על כן, נקיטה בכל פתרון מחייבת בדיקה מעמיקה של כלל הנסיבות של המקרה לרבות: הסכום השנוי במחלוקת, כלל הזיקות של התושב לישראל ולחו”ל, שאלת התושבות של הנישום לעומק ורק לאחר מכן לקבל החלטה מושכלת שהולמת כלל נסיבות המקרה. אין לנקוט בפעולה לפיני היוועצות בנשוא- ניתן לפנות אלינו ליעוץ בנושא.

לגבי שיעור המס שחל על הרווח החייב במס מאופציות (ככל שחל מס בישראל):

מאחר וההקצאה בחו”ל נעשית בדרך כלל (למעט במקרים מיוחדים) לא לפי סעיף 102 לפקודת מס הכנסה ו/או ללא אישור רשויות המס בישראל ו/או ללא מינוי נאמן לתוכנית אז על הרווח ממכירת או מימוש אותן זכויות בדרך כלל לא חל סעיף 102 לפקודת מס הכנסה וגם לא חל המסלול ההוני שבעצם מטיל מס של 25% על הרווח. משמעות הדבר היא ככל שהרווח יהיה חייב במס בישראל (בשים לב שלדעתנו כל הרווח צריך להיות פטור ממס) כפוף למס הכנסה רגיל ומלא (שעלול להגיע ל 50%) ובתשלום דמי ביטוח לאומי– אלא אם המניות /הזכויות הוקצו לעובד/יועץ על ידי חברה הנסחרת בבורסה אז הרווח ביום ההקצאה יהיה חייב במס פירותי ויתרת הרווח בעת מכירת הזכויות בשוק יהיה חייב במס הוני (מס של 25% ופטור מביטוח לאומי).

הערה אחרונה- קיימת אפשרות לאחר החזרה לפנות בבקשה להכניס את הזכויות למסלול של סעיף 102 ואז יחול מס של 25%.

תשובה לשאלה 5- אם אני מנהל את הפעילות שלי דרך חברה זרה שהקמתי האם אהיה זכאי לפטור ממס על הכנסות החברה ועל משיכת הרווחים אלי?

לסוגית מסוי חברות זרות בבעלות תושב חוזר ותיק התייחסנו למאמר מקיף ונפרד ואנו מפנים אליך אליו- לחץ כאן להרחבה בנושא. אך בקצרה נציין כי אכן קיימים סיכונים רבים שיש לפתור אותם במקרה כזה כגון הסיכון שרווחי החברה יחשבו כאלה שהופקו בישראל ויחוייבו במס ישראלי מלא בידי החברה (מס חברות של 25%), הסיכון שמשיכת אותם רווחים מהחברה לא יזכו לפטור ממס (שהוזכר לעיל לגבי פטור ממס של עשר על משיכת דיבידנד מחברה זרה) ואז יחול מס בשיעור של 30% ואף למס כפול- הן במדינה בה החברה פועלת או רשומה והן למס ישראל.- לכלל הבעיות האלה קיימים פתרונות במקרים רבים וניתן לפנות אליו בנושא.

תשובה לשאלה 6 -האם קיימים תכנוני מס שאפשר לנקוט בהם לפתרון הבעיות לעיל?

כן. קיימים מספר פעולות ותכנוני מס חוקיים  אשר ניתן לבצע בקשר לפעילות בחו"ל וחברות זרות שעשויים לשפר המצב ואף למנוע כל חשיפת מס ישראלית והימנעות מביטוח לאומי- ניתן לפנות אלינו בעניין זה.

תשובה לשאלה 7 – ומה קורה אם מתברר שאני לא עונה על הגדרת תושב חוזר ותיק אלא רק על הגדרת תושב חוזר מוטב בלבד (כלומר- שיתברר שהייתי תושב חוץ במשך פחות מעשר שנים)?

אם אתה לא עונה על הגדרת תושב חוזר ותיק יש להתייחס לכלל נקודות שלהלן:

 1. לשקול להאריך תקופת השהייה בחו"ל בכדי להגיע לתקופה של 10 שנים – ככל שהדבר עדיין בגדר האפשרי.

 2. לבדוק את סיווגך כתושב חוזר מוטב שגם הוא זכאי להטבות במס לפי החוק – אך בהיקף הרבה יותר מצומצם מתושב חוזר ותיק- להרחבה לחץ כאן.

 3. לשקול פניה מוקדמת בכדי לקבל אישור של מעמדך כתושב חוזר ותיק. לעיתים קרובות מומלץ לבצע פניה אנונימית לרשות המס (כלומר- פניה ללא גילוי שם לפחות בשלב ראשון) בכדי למנוע סיכון חשיפת השם לפני סגירת הסיכון.

 4. לבדוק כדאיות אחד מתכנוני המס האפשריים.

תשובה לשאלה 8 – איך עלי להתנהג אם קיים ספק לגבי הסטטוס שלי כתושב חוזר ותיק?

ראשית כל, יש לבדוק היטב את הסיווג שלך לאחר החזרה. ככל שקיים ספק יש לנקוט באחת הפעלות שלהלן :

 • לשקול להאריך תקופת השהייה בחו"ל בכדי להגיע לתקופה של 10 שנים.

 • לבדוק את סיווגך כתושב חוזר מוטב שגם הוא זכאי להטבות במס לפי החוק – אך בהיקף הרבה יותר מצומצם מתושב חוזר ותיק- להרחבה לחץ כאן.

 • לשקול פניה מוקדמת (עובר לחזרה) בכדי לקבל אישור של מעמדך כתושב חוזר ותיק. לעיתים קרובות מומלץ לבצע פניה אנונימית לרשות המס (כלומר- פניה ללא גילוי שם לפחות בשלב ראשון).

 • לבדוק כדאיות אחד מתכנוני המס האפשריים, לרבות הקמת חברה זרה דרכה יבוצע התכנון מס.

 • במקרה שתחליט לנקוט בעמדה שהינך תושב חוזר ותיק ולהימנע מתשלום מס ודיווח על רווחים בחו"ל אז מומלץ מאד לקבל חוות דעת משפטית מנומקת כדבעי עליה תבסס עמדתך זו. חוות הדעת נועדת להגן עליך באם רשות המס תטען שאינך זכאי להטבות במס ומפטור מדיווח ותנסה לייחס לך אחריות פלילית כלשהי בשל אי הדיווח על הרווחים.

תשובה לשאלה 9 –האם יש אפשרות לפנות לרשויות המס ולקבל אישור לסטטוס שלי כתושב חוזר ותיק ?

כן י אפשרות כזו. עדיף כמובן לבצע את הפניה לפני החזרה לישראל. כמו כן, לעיתים קרובות עדיף לבצע פניה אנונימית ללא גילוי שמך. לעיתים אחרות אפשר לעשות שימוש במסלול הירוק שהינו

מסלול פשוט יחסית וזריז אך רווי תנאים ומגבלות.

תשובה לשאלה 10- מזה המסלול הירוק המדובר? ומתי ניתן וראוי לעשות בו שימוש?

המסלול הירוק הוא מסלול שהכריזה עליו רשות המס בעבר שמאפשר לתושב חוזר ותיק שמקיים תנאים שנקבעו באותו מסלול  לקבל אישור לגבי מעמדו כתושב חוזר ותיק הזכאי להטבות במס בצורה סיסטמתית, סטנדרטית ומהירה.

הבקשה למסלול זה יש להגיש בטופס 913 של מס הכנסה (לחץ כאן להורדת הטופס). אך יודגש כי מסלול זה מותנה בהתקיימותם של תנאים רבים שפורטו בטופס שהם כלהלן:

אפשרות ראשונה חלה לגבי יחיד שבכל אחת מ- 10  השנים שקדמו לשנת הגעת האדם לישראל התקיימו כלל התנאים להלן:

 • היחיד ובני משפחתו לא שהו בישראל יותר מ- 90 ימים בכל שנה.

 • היחיד ובני משפחתו לא קיבלו טיפול רפואי הממומן ע"י קופת חולים או בית חולים בישראל במסגרת חוק ביטוח בריאות ממלכתי.

 • היחיד ובן זוגו לא קיבלו קצבה מביטוח לאומי (כגון: קצבת ילדים).

 • לא מתקיים לגבי היחיד ובן זוגו האמור בתקנה 2 לתקנות מס הכנסה (קביעת יחידים שיראו אותם כתושבי ישראל וקביעת יחידים שלא יראו אותם כתושבי ישראל) התשס"ו- 2006.

 • לא מתנהל נגד היחיד ברשות המסים כל הליך פלילי או הליך שומתי.

אפשרות שניה חלה לגבי יחיד שבכל אחת מ- 10  השנים שקדמו לשנת הגעת האדם לישראל התקיימו כלל התנאים להלן:

 • בכל 8 שנים מתוך 10 השנים שקדמו לשנת הגעה לישראל, לא שהה היחיד יותר מ- 60 ימים ובן זוגו יותר מ- 90 ימים בכל שנה.

 • בשנתיים הנותרות (להלן: "השנתיים הנותרות") לא שהה היחיד בישראל יותר מ- 183 ימים בכל שנה ובלבד שהשנתיים הנותרות אינן שנים רצופות.

 • בשנה הקודמת לשנת הגעת היחיד לישראל, לא שהה בישראל למעלה מ- 60 ימים ובן זוגו למעלה מ- 90 ימים.

 • בכל אחת מ- 10  השנים שקדמו לשנת הגעה היחיד לישראל:

 • היחיד ובן זוגו לא קיבלו קצבה מביטוח לאומי (כגון: קצבת ילדים, נכים וכדו'

 • לא מתקיים לגבי היחיד ובן זוגו האמור בתקנה 2 לתקנות מס הכנסה (קביעת יחידים שיראו אותם כתושבי ישראל וקביעת יחידים שלא יראו אותם כתושבי ישראל) התשס"ו- 2006.

 • לא מתנהל נגד היחיד ברשות המסים כל הליך פלילי או הליך שומתי

 • לא נקבע בשומה סופית, תושבות היחיד כתושב ישראל.

 • היחיד ובני משפחתו לא קיבלו טיפול רפואי הממומן ע"י קופת חולים או בית חולים בישראל במסגרת חוק ביטוח בריאות ממלכתי.

כמו כן, לבקשה במסלול הירוק, יש לצרף מספר מסמכים וביניהם: הסכמי רכישה או השכרה של דירות במהלך ה 10 השנים האחרונות ותעודת עולה או תעודת תושב חוזר ממשרד הקליטה ואישור מהביטוח הלאומי על אי קבלת קצבאות מכל סוג שהוא במהלך ה 10 השנים שקדמו לשנת ההגעה לישראל.

יש לך שאלה ? רוצה לתאם שיחת התייעצות?

צור קשר במספר 03-6121919 או מלא פרטיך בטופס זה ונשוב אליך בהקדם

[contact-form-7 id="2183" title="טופס קשר 2"]