שיטת המס בפולין לגבי יחידים וחברות

נושא

הדין הפנימי בפולין

הערות

פיקוח על העברת כספים לחו"ל

פולין מטילה לעיתים פיקוח ומגבלות על העברת כספים לחו"ל מעל סכום מסויים ובסוגי עסקאות מסויימים.

שיעור מס על יחידים

על הכנסות רגילות (כגון שכר, עסקים, משלח יד וכדו) מוטל שיעור מס בשיעור פרוגרסיבי שעולה מ 0 % – 32% (ישנם שלושה שיעורים : 0%, 18% ו 32% – כבר ב 85 אלף PLN מגיעים למדרגה של 32%).

לגבי הכנסות מעסק – יחיד רשאי בתנאים מסויימים לדרוש תשלום מס בשיעור קבוע של 19% על הרווח.

מיסוי תושבי פולין

תושב פולין חייב במס על הכנסותיו מכל מקום בעולם worldwide

לגבי הכנסות מישראל – על פי אמנת המס עם פולין- התחייבה פולין (ישראל לא נתנה התחייבות מקבילה) כי אם לגבי הכנסה מסויימת ניתנה זכות מיסוי לישראל (לאו דווקא זכות בלעדית) אז פולין תפטור אותה הכנסה בידי תושב פולין. פטור זה בפולין לפי האמנה אינו חל לגבי הכנסות מדיבידנד, תמלוגים או ריבית שמשלם ישראלי לתושב פולין.

כך למשל השכרת דירת מגורים בישראל תהיה פטורה ממס הן בישראל (לפי החוק שמעניק פטור על השכרת דירות מגורים בישראל) והן בפולין (מכוח האמנה)

מיסוי תושבים זרים (לרבות ישראלים) בפולין:

אדם שאינו תושב פולין לצרכי מס יהיה חייב במס על כלל הכנסותיו שנבעו בפולין בלבד.

לגבי שכיר ישראלי שעובד בפולין קובעת אמנת המס כי תושב ישראלי שעובד בפולין ישלם מס בפולין (שיקוזז מהמס הישראלי) אלא אם הוא שהה בפולין פחות מ 183 ימים בשנה ומי ששילם את שכרו אינו מעסיק או מוסד קבע פולני אז על ההכנסה לא ישולם מס בפולין בכלל ורק בישראל כמדינת התושבות שלו (כל עוד הוא ישראלי כמובן- לצרכי מס).

לגבי הכנסה של עצמאי : על פי אמנת המס עם פולין הכנסה משירותים (או משלח יד) של עצמאי תושב ישראל או פולין תמוסה רק במדינת התושבות שלו (ראה מבחני תושבות לעיל) ותמוסה במדינה שממנה משולמת ההכנסה רק אם עומד לרשותו בסיס קבוע בקביעות באותה מדינה. במקרה זה, ניתן לחייב במס במדינה המתקשרת האחרת רק אותו חלק מהכנסתו הנובע מאותו מוסד קבע.

ומי נחשב כתושב פולין ?

אדם שקשריו הכלכליים ו/או המשפחתיים נמצאים בפולין יחשב כתושב פולין.

כמו כן, אדם ששהה בפולין מעל 183 בשנת המס יחשב כתושב פולין.

היינו, ישראלי שעובר לגור בפולין צריך לשים לב שהוא עשוי/עלול להיות מסווג כתושב פולין לפי המבחנים לעיל. במקרים כאלה עלולה להיווצר לתושבות כפולה הן בישראל ובן בפולין.

לפי אמנת המס בין ישראל לפולין מקום שיחיד נחשב כתושב שתי המדינות אז, ייקבע מעמדו לפי המבחנים להלן(מבחני שובר שוויון):

מקום בית קבע;

אם יש לו בית קבע בשתי המדינות, יראוהו כתושב המדינה שיחסיו החיוניים עמה הדוקים יותר ("מרכז האינטרסים החיוניים");

אם לא ניתן לקבוע באיזו מדינה נמצא מרכז האינטרסים החיוניים שלו, או אם אין לו בית קבע אף לא באחת משתי המדינות, יראוהו כתושב המדינה שבה הוא נוהג לגור;

אם הוא נוהג לגור בשתי המדינות, או אם אינו נוהג לגור אף לא באחת מהן, יראוהו כתושב המדינה שהוא אזרחה;

אם הוא אזרח של שתי המדינות, או אינו אזרח אף לא של אחת מהן, יישבו הרשויות המוסמכות של המדינות המתקשרות את השאלה בנוהל הסכמה הדדית.

סוגי ההכנסות החייבות במס

כלל ההכנסות הקבועות בדין חייבות במס והרשימה כוללת כמעט כל סוגי ההכנסות למעט פטורים שנקבעו בחוק. רשימה זו כוללת שכר עבודה, הכנסות מעסק, שירותים, משלח יד, תמלוגים, השכרת נכסים, דיבידנד, ריבית ורווחי הון.

יצויין כי על פי אמנת המס עם פולין- התחייבה פולין (ישראל לא נתנה התחייבות מקבילה) כי אם לגבי הכנסה מסויימת ניתנה זכות מיסוי לישראל (לאו דווקא זכות בלעדית) אז פולין תפטור אותה הכנסה בידי תושב פולין.

רווחי הון

רווחי הון חייבים במס בפולין בשיעור של 19%.

יחד עם זאת רווח הון ממכירת נכס מקרקעין שהוחזק על ידי המוכר מעל חמש שנים פטור ממס.

מימוש מניות בחברה – כפוף למס של 19%.

הדין בפולין כולל פטור ממס לרווחי הון – בתנאים מסויימים – ממכירת נכסי הון אחרים שהוחזקו מעל ששה חודשים.

יצוין כי בישראל – מס רווחי הון נע בין 25%-30% – בדרך כלל. המשמעות היא שניתוק התושבות מישראל עשוי להועיל.

לפי אמנת המס תושבי מדינה ישלמו מס רווחי הון במדינה השניה רק בקשר לרווח ממכירת נכסי מקרקעין שם, ממכירת מניות בחברה שעיקר נכסיה מקרקעין שם וממכירת נכסים וציוד השייכים למוסד קבע באותה מדינה. בשאר המקרים ישולם מס רווח הון רק במדינה בה המוגר נחשב תושב ולא במקום הימצאות הנכס.

במקרים בהם תושב פולין (או תושב ישראלי שניתק את התושבות מישראל לפולין) מוכר נכס בישראל והרווח פטור בפולין לפי הדין הפנימי (למשל הוחזק מעל חמש שנים) ) ופטור ממס לפי אמנת המס אז לא ישולם כל מס בשום מדינה.

במקרה של ניתוק תושבות מישראל יש לשים לב למס יציאה שעלול לחול.

מסוי הטבות לעובדים באופציות –ESOP

ההטבה תמוסה כשכר רגיל במועד מימוש האופציה למניות בפועל לפי ההפרש בין שווי הוגן/שוק של המניה לבין המחיר שמשלם העובד ויחולו אותם שיעורי מס שחלים על שכר רגיל – ראה לעיל.

מכירת המניות לאחר מכן חייבת במס רווחי הון (בכפוף להקלות ופטורים) כמתואר לעיל- היינו בשיעור של 19%.

חישוב נפרד ומאוחד בין בני זוג

חלים הוראות שמאפשרות חישוב מאוחד ו/או נפרד – בתנאים מסויימים.

הוצאות מוכרות בניכוי

הדין מעניק אפשרות לנכות חלק מהוצאות ששולמו והוצאות סטנדרטיות עד תקרות שנקבעו בחוק.

ניכויים אישיים ומיוחדים

הדין גם מאפשר לנכות ניכויים אישיים בתנאים מסויימים כגון ביטוח רפואי וחיים וכדו.

הכנסות מדיבידנד:

דיבידנד -לרבות דיבידנד מחו"ל – חייב בידי מקומיים בשיעורי המס הרגילים.

חברה פולנית אשר משלמת דיבידנד לזרים תנכה מס במקור בשיעור של 19%

אמנת המס עם ישראלי מפחיתה את הניכוי מס במקור שתבצע חברה פולנית או ישראלית לתושב של המדינה השניה ל 5% במקרה שבו בעל המניות (יחיד או חברה) מחזיק מעל 15% מהחברה המחלקת ול %10 במקים האחרים.

מס מתנות וירושה (inheritance & gift tax)

בפולין עלול לחול מס על קבלת נכסים בירושה או במתנה בשיעורים שנעים ב 3% – 20% וזאת בעיקר לגבי הורשת נכסים בפולין- ולעיתים אף נכסים מחוץ לפולין.

יחד עם זאת, ניתן לקבל פטור ממס זה בפולין לגבי הורשת נכסים לקרובי משפחה מדרגה ראשונה וזאת בתנאים מסויימים. ישנם פטורים נוספים ממס זה.

ישראלים שעוברים לפולין צריכים להיזהר ממסים אלה ולתת עליהם את הדעת ואף לנקוט בפתרונות שימנעו את תחולתו.

מס יציאה –EXIT TAX

אין

היינו תושב פולין שעוזבים את המדינה למדינה אחרת- לרבות לישראל- אינם חשופים למס זה- אך יש לקחת בחשבון מס מתנות וירושה לגבי נכסים בפולין – ראה לעיל.

ביטוח לאומי social security

מוטל על המעסיק ועל העובד

בשיעורים גבוהים. כמו כן, עצמאיים כפופים להיטל זה.

הגשת דוחות ותשלום מס

לגבי שכירים – אין צורך בהגשת דוחות בד"כ אם יש גורם שניכה מס במקור בפולין.

בהיעדר ניכוי מס במקור- כל אדם שחייב במס בפולין (מכוח תושבות או מכוח מקור הכנסה בפולין) יגיש דוחות שנתיים- ולעיתים קרובות דו"ח חודשי במסגרתו משלם מקדמות מס.

ישראלים שעוברים לגור בפולין- יצטרכו לשים לב לצורך בהגשת דוחות מס בפולין לגבי הכנסותיהם בפולין. ברם, ככל שאותם תושבים כבר מסווגים כתושבי פולין לצרכי מס אז הם עלולים להיות מחוייבים לכלול בדוחות שלם הכנסותיהם ברחבי העולם ואף רווחיהם בישראל (בכפוף לאמנת המס בין המדינות).

מיסוי חברות והשקעות בפולין

corporate and investment taxes in Poland

נושא

הדין הפנימי בפולין

הערות

פיקוח על המטבע

פולין מטילה פיקוח ומגבלות על העברת כספים לחו"ל.

שיעור מס חברות

מס חברות עומד על 19%

מי חייב במס?

חברות תושבות פולין חייבות במס על כלל הכנסותיהן מכל מקום בעולם – למעט מספר פטורים שנקבעו בחוק.

חברות וישויות זרות חייבות במס בפולין על רווחים והכנסות שנבעו בפולין.

הערה – קביעת מקום צמיחת ההכנסה אינה סוגיה פשוטה וברורה כלל ועשויה להיות בויכוח עם רשויות המס המקומיות.

על פי האמנה בין ישראל לפולין (האמנה) חברה ישראלית (או עסק ישראלי) שמפיקה הכנסות עסקיות בפולין תשלם מס בפולין רק אם היא מחזיקה במוסד קבע שם ורק לגבי ההכנסות שניתן לייחס לאותו מוסד קבע. וההיפך נכון לגבי חברה פולנית לגבי רווחים עסקיים מישראל.

הגדרת מוסד קבע אינה פשוטה ועלולה לכלול מצבים שאינה מהווה נוכחות פיזית גרידא- כגון נציג בלעדי או עובדים.

אתר בניה או פרוייקט לבינוי או להתקנה יחשבו כמוסד-קבע רק אם הם נמשכים יותר מ-12 חודשים.

מתי נחשבת חברה כתושבת פולין

חברה תיחשב כחברה מקומית אם התאגדה ונרשמה בפולין או אם הניהול הממשי והאפקטיבי הכולל שלה נמצא בפולין.

על פי האמנה, אם חברה נחשבת כתושבת שתי מדינות לפי הדין הפנימי של כל אחת מהן (למשל חברה שהתאגדה בישראל אך מנוהלת מפולין) אז יראוה כתושבת המדינה בה מתקיים מקום הניהול הממשי בחברה .במידה ולא ניתן לקבוע את מקום משרדה הראשי אז המחלוקת תיפתר בהסכמה הדדית בין הרשויות.

כך למשל- אדם שעושה רילוקישין (relocation ) ויורד מהארץ – אז חברות בשליטתו עלולות/עשויות להפוך לחברות תושבות פולין, על כל המשתמע מכך גם אם הן נרשמו בישראל. במקרה כזה יש לשים לב גם למס יציאה. סיטואציה דומה של תושב פולין שעולה או שב לישראל.

המס על סניף של חברה זרה בפולין

סניף מקומי של חברה זרה ימוסה כאמור לעיל.

יחד עם זאת עם העברת הרווח של הסניף לחול לא ישולם ככלל מס נוסף בפולין (remittance tax).

אם הסניף המקומי הוא של חברה ישראלית – אז החברה הישראלית תצטרך להשלים המס עד למס חברות ישראלי (כיום 25%) אך ההעברה של הרווח של הסניף לא נחשבת כאירוע מס בפני עצמה.

דיבידנד שמקבלת חברה תושבת פולין:

דיבידנד שמקבלת חברה מקומית מחברה מקומית אחרת יהיה פטור ממס בהתקיים תנאים מסוימים שנקבעו בחוק.

דיבידנד מחו"ל – דיבידנד שמקבלת חברה מקומית מחו"ל חייב ככלל במס רגיל בידי החברה המקומית .

רווחי הון (capital gains tax)

רווחי הון שמפיקה חברה תושבת פולין חייבים במס רגיל כמו כל הכנסה רגילה.

תושב זר (לרבות חברה זרה) יחוייב במס בפולין בגין רווח הון ממכירת נכסים בפולין בלבד ויחולו אותם שיעורי מס שחלים על הכנסה רגילה.

שים לב, קביעת מקום הנכס אינה קלה תמיד וזאת לגבי נכסים שאינם נכסי מקרקעין.

לפי אמנת המס – ישראלים ישלמו מס בפולין רק על מכירת נכסי מקרקעין שם, מכירת מניות בחברה שעיקר נכסיה מקרקעין בפולין ומכירת נכסים וציוד השייכים למוסד קבע בפולין. בשאר המקרים ישולם מס רק בישראל. וההיפך נכון גם לגבי תושבי פולין המוכרים נכסים בישראל.

קיזוז הפסדים

ניתן לקזז הפסד כנגד רווחים בשנים הבאות אך לא יותר מחמש שנים . יחד עם זאת, הפסד שאינו מקוזז בשנה מסויימת אז רק 50% ממנו עובר לשנים הבאות.

אין לקזז הפסד אחורה.

זיכוי של מס זר

מס ששולם בחו"ל בקשר להכנסה שהופקה מחו"ל ניתן ככלל (למעט מקרים מיוחדים) לקיזוז מהמס המקומי שחל על אותה הכנסה.

שים לב – אמנת המס בין ישראל לפולין קובעת כי הכנסותיו של תושב פולין בישראל שנקבע לגביהן שזכויות המיסוי היא לישראל על פי האמנה אז פולין תפטור אותם בכלל ממס אצלה – למעט הכנסות מדיבידנד, ריבית או תמלוגים המשולמים לתושב פולין.

פטור זה בפולין עשוי להיות משמעותי לגבי רווחים עסקיים בישראל ממפעלים, נוכחות פיזית ו/או מהשקעות שנהנים מהטבות מס בישראל.

חוקי עידוד

הדין המקומי מעניק מספר הטבות מס בדמות ניכוי מוגבר של הוצאות הקשורות למחקר ופיתוחD&R

יושם לב כי באמנת המס בין פולין לישראל לא נכללה הוראת "חסך מס" (tax sparing) – על כן בכדי לשמר את הטבות המס המוענקות בפולין מחייב הדבר נקיטה בתכנוני מס שמערבים חברות שהתאגדו במדינות אחרות.

ניכוי מס במקור מדיבידנד שמשלמת חברה פולנית לתושב זר

19% – כפוף לשיעור נמוך יותר באמנת מס רלוונטית.

דיבידנד שמשולם לחברה אחרת תושבת האיחוד האירופי (EU) עשוי להיות פטור ממס לפי הדירקטיבה האירופית לגבי דיבידנד.

אמנת המס עם ישראלי מפחיתה את הניכוי מס במקור שתבצע חברה פולנית או ישראלית לתושב של המדינה השניה ל 5% במקרה שבו בעל המניות (יחיד או חברה) מחזיק מעל 15% מהחברה המחלקת ול %10 במקרים האחרים.

ניכוי מס על העברת רווחים של סניף מקומי לחו"ל

ככלל 0%.

ניכוי מס במקור מריבית לתושבי חוץ

20%

ריבית שמשולמת לחברה אחרת תושבת האיחוד האירופי עשויה להיות פטורה ממס לפי הדירקטיבה האירופיית.

5% – אמנת המס ישראל-פולין מפחית את הניכוי מס במקור בשתי המדינות ל 5%.

הקלה זו לא תחול אם ההכנסה שולמה בקשר למוסד קבע של מקבל ההכנסה במדינה השניה – אז יחול הכלל של הכנסה עסקית- ראה לעיל.

ניכוי מס במקור מתמלוגים

20% ככלל.

0% במקרים מיוחדים.

תמלוגים שמשולמים לחברה אחרת תושבת האיחוד האירופיי עשויים להיות פטורים ממס לפי הדירקטיבה האירופיית .

על פי אמנת המס עם ישראל הופחת שיעור הניכוי מס במקור בשתי המדינות כלהלן:

– 5% לגבי תמלוגים המשתלמים עבור הזכות לשימוש בציוד תעשייתי, מסחרי או מדעי ולשיעור של 10% בכל המקרים האחרים.

הקלה זו לא תחול אם ההכנסה שולמה בקשר למוסד קבע של מקבל ההכנסה במדינה השניה – אז יחול הכלל של הכנסה עסקית- ראה לעיל.

ניכוי מס במקור משירותים (לרבות שירותי ניהול) שמשולמים לתאגידים או יחידים תושב חו"ל

קשת רחבה של שירותים שנותן תושב זר לחברה מקומית כפופים לניכוי מס במקור של 20% בולין- לרבות שירותי ניהול.

חברה ישראלית/עסק ישראלי יהיה כפוף לניכוי מס במקור משירותים רק אם יש לו בסיס קבע בפולין- וההיפך גם נכון לגבי תושב פולין.

מחירי העברה

בפולין קיימים כללים לגבי מחירי העברה בעסקאות בין תאגידים קשורים

כללי CFC

בפולין חלים כללי CFC לגבי רווחים בחו"ל העולים על 250 אלף יורו.

על פי כללים אלה חברה מקומית צריכות לדווח על חלקה ברווחי חברות זרות שלא חולקו עד תום השנה באם מתקיים אחד מאלה:

(1) החברה הזרה רשומה במדינה הכלולה "ברשימה של משטרי מס מזיקים"

(3) החברה המקומית מחזיקה מעל 25% ממניות חברה הזרה אשר מפיקה בעיקר הכנסות פסיביות הכפופות למס אפקטיבי מתחת לכ 14.25%.

(2) החברה אינה קשורה לחילופי מידע בפולין ו/או באיחוד האירופי

דוחות מאוחדים

אין אפשרות

מס רכוש

מוטלים כל מיני מסים על רכוש (הון מניות ומקרקעין).

ביטוח לאומי

חברות ועובדים כפופים לביטוח לאומי בשיעורים של עד 33% עד תקרה שנקבעה בחוק.

מס ערך מוסף ומס עסקים

בפולין מוטל מע"מ בשיעור שנע בין 5%-23% על מכירת מוצרים, על שירותים, על יצוא ויבוא.

ליצוא מוענק בד"כ מע"מ בשיעור אפס.

הגשת דוחות ותשלום מס

חברה תושבת פולין וחברה זרה שיש להה הכנסות בפולים החייבות במס צריכה להגיש דוחות שנתיים בתוך 3 חודשים מתום השנה.

חברה גם צריכה לשלם מקדמות לפי הערכה עצמית או לפי רווחיה בשנה הקודמת.

התחשבנות מס סופית תיעשה לאחר הגשת דוחות המס השנתיים.

הירשם לניוזלטר שלנו

[contact-form-7 id="2256" title="טופס הצטרפות לניזולטר"]