Relotax

תושב חוזר ותיק 

תושב חוזר רגיל (מעל שש שנות ניתוק תושבות מלאות ופחות מעשר)

קבלת אישור תושב חוזר מרשויות המס

בכדי למנוע את הויכוחים לגבי הסיווג כתושב חוזר או תושב ותיק והזכאות להטבות במס לפי תיקון 168 לפקודה, מומלץ להסדיר את המעמד ולקבל אישור פוסטיבי ומחייב של רשות המס לתחולת ההטבות במס (ועדיף לפנות לקבלת האישור תושב חוזר לפני החזרה).

נציין כי  קיים בלבול רב בין הרשויות והתעודות השונות וננסה כאן להבהיר את האישורים והתעודות השונות.
נקדים בכך שיש להבחין בין תעודת תושב חוזר ממשרד הקליטה לבין אישור תושב חוזר ממס הכנסה.

תעודת תושב חוזר ממשרד הקליטה:
המדובר בתעודה שמנפיק משרד הקליטה לישראלים בעבר ששהו בחו”ל תקופה רצופה בת שנתיים לפחות לפני השיבה לישראל ובהתקיים כלל התנאים האחרים שנקבעו בחוק. תעודה זו הינה תעודה פורמלית והבדיקה של משרד הקליטה הינה טכנית בלבד אשר מתייחסת למספר שנות המגורים בחו”ל וימי השהיה והביקורים בישראל בלבד.
להרחבה לגבי התנאים לקבלת תעודת תושב חוזר ממשרד הקליטה לחץ  כאן.
תעודת תושב חוזר ממשרד הקליטה חשובה לצורך חידוש רישום בביטוח לאומי וקופות חולים וקבלת הטבות ותמיכות מטעם משרד הקליטה. אך מאידך תעודת תושב חוזר משרד הקליטה אינה מחייבת את רשויות המס וביטוח לאומי ואינה ערובה לכך שהן יקבלו את התעודה לצורך הקביעה האם היחיד ביצע ניתוק תושבות מלא לצרכי מס ולצרכי ביטוח לאומי כך שהוא היה תושב חוץ במשך שנות שהייתו בחו”ל לאחר שהעתיק את מרכז חייו בצורה מלאה לחו”ל גם לצרכי מס או ביטוח לאומי (מבחן מרכז החיים).
 במילים אחרות, מאחר ובדיקת משרד הקליטה הינה בדיקה טכנית באופייה אז רשות המס וביטוח לאומי עלולים לטעון אחרת ועלולים לסווג את היחיד שקיבל תעודת תושב חוזר ממשרד הקליטה כתושב ישראל במהלך שנות מגוריו בחו”ל, או חלקן, הן לצורך הטלת מס וביטוח לאומי מלא (12%)  באותן שנים והן לצורך שלילת ההטבות, הפטורים וזכויות תושב חוזר ותושב חוזר ותיק.
המסקנה היא שקבלת תעודת תושב חוזר ממשרד הקליטה הינה צעד חשוב וראשוני אך אין בו די לצורך יצירת הוודאות לקבלת מעמד תושב חוץ ו/או מעמד של תושב חוזר במס הכנסה (לרבות לצורת קבלת זכויות תושב חוזר/זכויות תושב חוזר ותיק).
קבלת מעמד של תושב חוזר לצרכי מס הכנסה הינו מלאכה יותר קשה ומהותית – כפי שנפרט להלן.

אישור מעמד של תושב חוזר במס הכנסה:

כידוע תושבות מס הכנסה נגזרת לא רק ממספר שנים בהם גר היחיד בחו”ל (לאחר הרילוקיישן או ההגירה לחו”ל) ולא רק ממספר הימים בהם הוא שהה בישראל לאחר הרילוקיישן אלא נקבעת לפי מבחן מהותי וגמיש הידוע בשם מבחן מרכז החיים (או מבחן מירב הזיקות) שבודק את כלל הנסיבות של היחיד לאחר ההגירה לרבות: תשלומי ביטוח לאומי (לרבות תשלום סכום מינימלי), מספר שנות המגורים, מספר הימים בישראל, מקום דירת המגורים, בית הקבע, קשרים משפחתיים, קשרים חברתיים, חסכונות, השקעות, קרנות פנסיה, ביטוחים רפואיים, מקום העסק והפקת ההכנסות, חשבונות בנק, כרטיסי אשראי, קרנות השתלמות, חברות בארגונים ועוד.
עינינו הרואות כי המדובר במבחן מהותי וגמיש שיוצר חשיפה מהותית בשתי הסוגיות להלן:
1. האם היחיד היה תושב חוץ במשך כל (או חלק) שנות מגוריו בחו”ל לאחר הרילוקיישן או ההגירה כך שהוא לא היה חייב במס ובדיווח לרשויות המס בישראל לגבי הכנסותיו ורווחיו מחו”ל במשך אותה תקופה או שמא הוא היה תושב ישראל במשך אותן שנים או חלקן!
2. האם היחיד זכאי להטבות וזכויות מס שמוענקות לתושב חוזר (היינו- מי שהיה תושב חוץ במשך שש שנים) או לתושב חוזר ותיק (מי שהיה תושב חוץ במשך עשר שנים) לצרכי מס. בסעיף 14 וסעיף 97 לפקודה הוענקו הטבות ופטורים ממס רק למי שהיה תושב חוץ לפחות שש שנים או עשר שנים עד לחזרתו לישראל.
ואולם חשוב להדגיש כי עצם המגורים בחו”ל בשנה מסוימת אינו מביא לסיווג האדם כתושב חוץ במשך אותה שנה באופן אוטומטי. למשל, אדם שגר בחו”ל בשנת מס מסוימת אך שילם ביטוח לאומי בסכום מינימלי באותה שנה עלול שלא להיחשב כתושב חוץ באותה שנה (דבר שעלול לשלול את הזכויות). כנ”ל אם בת זוגו נותרה בארץ באותה שנה או ביקרה מספר ימים גבוה בישראל באותה שנה. מגורים בחו”ל לצורך לימודים או מחקר של האדם או בת זוגו עלול להוביל לאותי תוצאה.
היינו קיימים מספר רב של נסיבות שבעטין אדם שגר בחו”ל בשנה מסוימת לא יחשב כתושב חוץ באותה שנה (דבר שעלול להטיל מס ולשלול את זכויות תושב חוזר במס הכנסה).
אי הודאות הזו הינה קשה ובעייתית לא רק מבחינת היבטי המס אלא מביאה את הבנקים בישראל להימנע מקבלת כספים בחו”ל שלא דווחו בעבר בישראל לצרכי מס ללא אישור מרשות המס.
לאור זאת מאפשרת רשות המס לפנות אליה בבקשה מקדימה בכתב לאישור מעמד תושב חוזר והזכאות להטבות מס ובה יפורטו העובדות הרלוונטיות והנימוקים המשפטיים שמביאים לסיווג הנישום כתושב חוזר או תושב חוזר ותיק.

איך ניתן לפנות למס הכנסה ולקבל תעודת תושב חוזר?
רשות המס מאפשרת פניה אליה בשלושה מסלולים שונים:

המסלול הרגיל – זה מסלול שכולל את כלל העובדות הרלוונטיות והנימוקים המשפטיים שתומכם בבקשה. לאחר מספר דיונים עם הרשות מתקבל האישור המיוחל בכתובים תוך ציון שמו של הפונה.

המסלול האנונימי – זה מסלול שמאפשר הגשת פניה בכתב אשר כוללת את הפרטים לעיל אך ללא גילוי שמו של הפונה. מאחר והעורך דין הפונה מטעם הלקוח חס תחת זכות החיסיון על פי חוק אין אפשרות לחייב אותו בגילוי שמו של הנישום (חשוב שהפניה דרך עורך דין שרק הוא נהנה מחסיון זה). מסלול זה מתאים לכל אדם ששהה בחו”ל ללא תלולת במספר השנים בהן הוא שהה בחו”ל (גם אלה ששהו פחות משש שנים ומעוניינים למנוע מחלוקת לגבי העבר או בעתיד) והינו שכיח במקרים בהם קיים ספק כלשהו לגבי מעמדו של הפונה, במקרים בהם הפניה מתבצעת אחרי החזרה בפועל של המבקש לישראל או במקרים בהם קיים חשש לגבי העבר או העתיד.

המסלול הירוק -זה מסלול שנועד להיות מסלול מזורז לישראלים שגרו בחו”ל מעל 10 שנים ומקיימים תנאים אשר קבעה רשות המס בטופס שפורסם על ידה. מסלול זה אינו מיועד למי ששהה בחו”ל פחות מעשר שנים או לאלה שאינם מקיימים את התנאים שנקבעו בטופס על ידי רשות המס – לעיון בטופס 913 ובתנאים לתחולתו לחץ כאן.
יצוין, כי אמנם שפניה במסלול הירוק אמורה להיות זריזה אך בפועל היא כרוכה בדרך כלל בקיום פגישות ודיונים מול רשות המס ולעיתים עולים מספר ויכוחים ומחלוקות עם הרשות אשר יש להיות ערוך אליהם מבעוד מועד.

האם חובה על פי דין לפנות לרשויות לקבלת האישור?
לא. אין חובה בחוק לקבל אישור תושב חוץ ותושב חוזר ממס הכנסה. אך כל עוד אין אישור כזה עלולות לצוף הבעיות לעיל.

האם תמיד מומלץ לפנות לרשות המסים?
לא. ההחלטה תלויה בכלל השיקולים שיש להביא בחשבון. קיימים מקרים שעל סמך הניסיון המקצועי ידוע שלא יתקבל אישור תושב חוזר מרשויות המס לאור גישתן המחמירה בפרקטיקה. פניה במקרים כאלה עלולה להיות כרוכה בהפסד זמן וכסף ואף חסימה של הנישום לנקוט בפעולות כדאיות יותר.

ביטוח לאומי ומס בריאות

ככל שחזרת לישראל יש לוודא קודם שלא היית תושב ישראל בעבר (במהלך התקופה בה שהית בחול) כדי שלא תהיה חשוף לחובות גבוהים. לאחר מכן, יש לוודא שלאחר חזרתך אתה כן נחשב כתושב ישראל. שאלה זו מוכרעת לפי מבחן מרכז החיים שלך.
תושב/ת ישראל הוא אדם שמרכז חייו בישראל. כדי לבדוק את “מרכז החיים”, הביטוח הלאומי בודק שני מבחנים:
מבחן אובייקטיבי – האם מקום מגוריו, משפחתו, עבודתו ונכסיו נמצאים בישראל.
מבחן סובייקטיבי – היכן האדם בעצמו רואה את מרכז חייו.
כדי להיחשב לתושב ישראל על האדם לעמוד בשני המבחנים. אדם יכול להיחשב כתושב ישראל גם בזמן שהוא שוהה בחו”ל, אם שהותו בחוץ לארץ היא זמנית ומרכז חייו הממשיך להיות בישראל.
לגבי העבר (השנים בהן גרת בחו”ל):
שוב, נציין כי ככל שהיית תושב חוץ בעבר אז יש לוודא שניתקת תושבות כנדרש וכי בעצם לא היית חייב במס בריאות ובביטוח לאומי בישראל. ככל שיתברר שהיית תושב ישראל אז עלול לחול חובת לתשלום ביטוח לאומי ומס בריאות בשיעור של 12%-17.8% מהכנסותיך מחו”ל – לחץ כאן לעיון בשיעורי ביטוח לאומי ומס בריאות שחלים על תושב ישראל בחו”ל . ככל שלא היו לך הכנסות אז אתה חייב סכומי המינימום שעומדים על כ 170 ש”ח.
לגבי העתיד (לאחר החזרה לישראל):
ככל שאתה סבור כעת כי חזרת להיות תושב ישראל לצרכי ביטוח לאומי וכי הינך זכאי לביטוח רפואי בארץ אז יש להחזיר את התושבות בביטוח לאומי וקופות חולים אבל תזכור כי יחולו על עליך חובות תשלום ביטוח לאומי ומס בריאות בשיעורים מלאים -ראה בהמשך.
החזרת התושבות הישראלית:
אם היית תושב ישראל בעבר ואתה חוזר להתגורר בישראל, תוכל להסדיר את התושבות שלך ושל משפחתך באחת מהדרכים הבאות:
לפני הגעה לישראל: באפשרותך למלא לפני ההגעה לישראל טופס הצהרה מקוון להכרה כתושב חוזר באתר האינטרנט. את הטופס יש למלא ב-30 הימים לפני החזרה לישראל.
לתשומת לבך, יש למלא את הטופס רק אם בכוונתך לחזור לחיות בישראל באופן קבוע, ולאחר ביצוע פעולות המצביעות על סיום מרכז החיים שלך בחוץ לארץ.
אחרי הגעה לישראל:
אם לא הגשת את הטופס לפני ההגעה לישראל, תוכל להסדיר את התושבות לאחר ההגעה לישראל, באחת מהאפשרויות הבאות:
מסלול מקוצר באמצעות משרד העלייה והקליטה: אם שהית בחו”ל 5 שנים ומעלה, או אם אתה זכאי לתעודת ‘קטין חוזר’ או תעודת ‘אזרח עולה’, תוכל להגיש בקשה לתושבות במסלול מקוצר במשרד העלייה והקליטה. מידע נוסף ניתן למצוא באתר של משרד העלייה והקליטה.
מסלול רגיל: לאחר ההגעה לישראל עליך למלא שאלון לקביעת תושבות לחוזר מחו”ל ולהגישו לביטוח הלאומי.
לשאלון עליך לצרף מסמכים המוכיחים את סיום מרכז החיים שלך בחוץ לארץ (לדוגמה מכירת נכסים, סיום עבודה) ומסמכים המוכיחים שמרכז החיים שלך עבר לישראל (לדוגמה משלוח חפצים לישראל, שכירת דירה, חוזה העסקה, רישום ילדים לבית הספר).
את השאלון והמסמכים יש להגיש למחלקת הביטוח והגבייה בסניף הביטוח הלאומי הקרוב למקום מגוריך או לשלוח באמצעות אתר האינטרנט.
חזרה לקבל ביטוח רפואי:
תושב חוזר שיוכר כתושב ישראל  יהיה זכאי לקבל את השירותים הרפואיים בתום תקופת המתנה של חודש לכל שנת היעדרות מישראל ומקסימום תקופה של  6 חודשים לכל היותר. יחד עם זאת אפשר לפדות את תקופת ההמתנה בתשלום מיוחד בסך של 12,210 ש”ח (החל ב- 01.01.2020). את הסכום ניתן לשלם בתשלום אחד או במספר תשלומים רצופים ושווים  6 תשלומים לכל היותר.
תשלום ביטוח לאומי ומס בריאות לגבי הכנסותיך מחו”ל:
ככל שחזרת להיות תושב ישראל אז שים לב כי תהיה חייב במס בריאות וביטוח לאומי מלאים (שעלולים להגיע ל 12%-17%) גם אם הכנסותיך עדיין צומחות מחו”ל (משולמות על ידי מעסיק זר למשל) ותצטרך לדווח על הכנסותיך בחו”ל בעצמך – לעיון בשיעורי ביטוח לאומי ומס בריאות לחץ כאן. על כן, חשוב מאד לבדוק אפשרות לבצע תכנון של ההכנסות והפעילות מחו”ל בכדי להימנע או לצמצם את סכומי הביטוח לאומי ומס בריאות שעליך לשלם למוסד לביטוח לאומי וקופות חולים. 
ככל שהינך תושב חוזר ותיק ועולה חדש – שים לב כי המוסד לביטוח לאומי טוען כי הפטורים וההטבות במס הכנסה לפי סעיף 14 לפקודת מס הכנסה אינן חלות במישור של ביטוח לאומי ומס בריאות דבר שיוצר חשיפה מהותית לתשלום דמי ביטוח לאומי ומס בריאות הגבוהים גם לגבי ההכנסות שלך מחו”ל. לדעתנו במקרים המתאים אפשר לטעון כי ההכנסות מחו”ל הפטורות ממס הכנסה פטורות גם מביטוח לאומי בתנאים מסוימים אך אין להתעלם מעמדת הביטוח לאומי ולהיערך לה היטב.

הגשת דוחות מס שנתיים

ניתוק תושבות ביטוח לאומי

תושב חוזר שחזר לישראל חייב להגיש דוח מס שנתי על הכנסותיו ונכסיו בחו”ל ככל תושב ישראלי אחר למעט אם חל הפטור המיוחד מדיווח שחל לגבי תושב חוזר ותיק- ראה הרחבה בהמשך. אך חשוב לזכור כי, לאור הנסיבות המיוחדות של תושבים חוזרים כפי שנפרט להלן, דוח המס השנתי עבורם הינו דוח ייחודי שמערב מספר רב של היבטי מס וביטוח לאומי יחודיים שיש להביא בחשבון וכי אותם שיקולים הינם רחבים ומורכבים מהרגיל.
 את  השיקולים העיקריים והסוגיות הייחודיות שכל תושב חוזר והוראה חשבון שלו חייבים להביא בחשבון בעת הכנת הדוח מס שנתי (דוח 1301 ליחיד על כל נספחיו, לרבות נספח ד’ שמתייחס להכנסות מחו”ל ולמס זר שמשולם וטופס 150 שיש לצרף לדוח) ריכזנו במאמר אחד שמפאת אורכו העלינו אותו בפוסט נפרד.

תשעת כללי הזהב

צור קשר רילוטקס
מיסוי בינלאומי ליחידים טארק בשיר

"מיסוי בינלאומי ליחידים"

טארק בשיר -עו"ד ורו"ח (שותף)

הספר יצא לאור בחודש יוני 2021 על ידי חברת רילוטקס בע"מ (RELOTAX LTD) והוא מתפרס על פני  715 עמודים. הספר כולל ניתוח מעמיק של כלל הסוגיות הקשורות למיסוי בינלאומי ליחידים המהגרים או עושים רילוקיישן לחו"ל, לתושבים חוזרים, לישראלים המפיקים הכנסות בחו"ל, לחוקרים וסטודנטים, לנוודים דיגטליים, למיסוי מניות/אופציות בידי עובדי רילוקיישן, למס יציאה ועוד .