Relotax

מיסוי רילוקיישן להולנד – הטבות המס העיקריות למי שעושה רילוקיישן להולנד

ישראלים רבים בוחרים בהולנד כמדינת יעד לאחר הגירה מישראל ורילוקיישן לחו"ל. במאמר זה נתייחס בקצרה להטבות המס העיקריות שישראלי העושה רילוקיישן להולנד יכול לקבל, הן בתקופת "תושב הלא-תושב" הראשונית והן כתושבי מס רגילים בהולנד.

"תושב לא-תושב":

ב-5 השנים הראשונות לאחר ההגירה להולנד, מוגדר הנישום כ"תושב לא-תושב" לצורכי מס. היינו, כתושב בפועל אך לא תושב הולנד לצרכי מס. על כן, בתקופה זו יהיה הנישום זכאי לפטור מלא ממס הכנסה בהולנד על כל הכנסותיו שמקורן מחוץ להולנד. כלומר, הכנסות מישראל או מדינות אחרות יהיו פטורות ממס בהולנד. גם רווחי הון מחוץ להולנד והכנסות פאסיביות כגון ריבית ודמי שכירות יהיו פטורים בתקופה זו.

הנחה ממס הכנסה  – "הקלת ה 30%":

בחמש השנים הראשונות, על הכנסות מתוך הולנד חלה הטבת מס בדמות הנחה של 30% על שיעור המס הרגיל.

לדוגמה, אם שיעור המס הרגיל הוא 40%, עם ההנחה יהיה שיעור המס היעיל 28%.

פטור לרווחי הון :

החל מהיום הראשון למגורים בהולנד, רווחי הון, למעט מקרים מיוחדים,  פטורים ממס בהולנד.

הפטור הזה נשמר ל גם אחרי הפיכה לתושב מס רגיל בהולנד.

פטור על רווחי הון מנכסים שנרכשו לפני העלייה

בנוסף, רווחי הון ממכירת נכסים פרטיים כגון דירה, מניות של חברה פרטית או עסק שנרכשו לפני העלייה להולנד – גם הם עשויים ליהנות מפטור ממס גם לאחר הפיכה לתושבי מס רגילים בהולנד.

רווחים מנכסים שנרכשו לאחר העלייה להולנד ימוסו בהתאם לכללי המס הרגילים.

הערות אחרונות:

אך, חשוב להדגיש שתי נקודות בהקשר זה:

1.     ללא ניתוק תושבות מס מלא מישראל יהיה האדם חייב במס דווקא בישראל, כך שהקלות המס עלולות לרדת לטמיון,  ועל כן חשוב לבצע ניתוק תושבות מלא ונכון מישראל.

2.      העובדה שהנישום אינו מסווג כתושב מס בהולנד משפיעה (אך לא שוללת) על היכולת שלו לבצע ניתוק תושבות מלא מישראל – על כן, יש לשקול השפעת ניצול הטבה זו בהולנד.

3.     החלטה שהכנסה מסויימת אינה מופקת מהולנד אינה שאלה פשוטה ומחייבת בדיקה מעמיקה אם ההכנסה הופקה מחוץ להולנד או שמא בהולנד.

סיכום

עולים חדשים מישראל להולנד נהנים מהטבות מס אטרקטיביות מאוד, הכוללות פטור מלא ממס על הכנסות מחוץ להולנד ב-5 השנים הראשונות, 30% הנחה על מס הכנסה בהולנד, ופטור לצמיתות ממס על רווחי הון.

עם זאת מומלץ להיוועץ עם מומחה מס בינלאומי לפני המעבר להולנד על מנת לתכנן את המהלך המיטבי עבור המצב האישי.

פלטפורמה חדשה לבדיקת השפעת החוק המוצע עליך ועריכת סימולציות מותאמות לתחולת החזקות

"מיסוי בינלאומי ליחידים"

טארק בשיר -עו"ד ורו"ח (שותף)

הספר יצא לאור בחודש יוני 2021 על ידי חברת רילוטקס בע"מ (RELOTAX LTD) והוא מתפרס על פני  715 עמודים. הספר כולל ניתוח מעמיק של כלל הסוגיות הקשורות למיסוי בינלאומי ליחידים המהגרים או עושים רילוקיישן לחו"ל, לתושבים חוזרים, לישראלים המפיקים הכנסות בחו"ל, לחוקרים וסטודנטים, לנוודים דיגטליים, למיסוי מניות/אופציות בידי עובדי רילוקיישן, למס יציאה ועוד .