Relotax

מיסוי רילוקיישן לתאילנד

מיסוי יחידים לאחר רילוקיישן או הגירה לתאילנד.

רקע כללי:

רילוקיישן והגירה לתאילנד נפוצים מאד בקרב ישראלים, ולא בכדי. הסיבות העיקריות לכך הן:

א. תאילנד היא אחת המדינות היפות בעולם עם יוקר מחייה מהנמוכים בעולם.

ב. אפשרות נוחה לחיות ולנהל פעילות עסקית מהמדינה.

ג. ניתן לקבל פטור ממס על הכנסות מחוץ לתאילנד (לעומת מס ישראלי שעלול להגיע ל 50%).

ד. על הכנסות בתוך תאילנד חל מס מקסימלי שאינו עולה על 35% (הנמוך מהמס הישראלי העומד על 50%).  יתרה מכך, שכירים עשויים להיות זכאיים למס מכסימלי של 15% ככל שהמעסיק הינו חברה IBC- ראה בהמשך.

ה. חסכון בביטוח לאומי ומס בריאות בישראל העלולים להגיע ל 12%- 17% מההכנסות.

ה. גמישות בהענקת ויזת המאפשרות עבודה ויזמות במדינה.

ניתוק תושבות מס הכנסה וביטוח לאומי מישראל

tax rates in cyprus –  individual and corporate

relocation to cyprus

שים לב כי ללא ניתוק תושבות מלא ונכון ממס הכנסה וביטוח לאומי בישראל לאחר רילוקיישן לתאילנד, שיעורי המס הנמוכים החלים בתאילנד יורדים לטמיון וזאת מאחר וככל שהאדם נחשב כתושב בישראל צריך הוא לדווח על הכנסותיו מתאילנד ומחו"ל  ולשלם  המס הישראלי (שעלול להגיע עד 50%), מס בריאות וביטוח לאומי מלא (12%-17%) 

מיסוי יחידים  לאחר רילוקיישן והגירה לתאילנד

Individual taxes in Thailand

האם קיימת אמנת מס ואמנת ביטוח לאומי עם תאילנד?

 מדינת ישראל חתמה על אמנת מס עם תאילנד. בנוגע לביטוח לאומי לא קיימת אמנת בין המדינות.

עשיתי רילוקיישן לתאילנד. האם אני חייב לשלם מס ולדווח בישראל לגבי הכנסותיי מתאילנד וחו"ל? 

כל עוד אתה נחשב  כתושב לצרכי מס ו/או כתושב לצרכי ביטוח לאומי בישראל הינך חייב לדווח על כלל הכנסותיך מחו"ל (לרבות בתאילנד) לרשויות בישראל ולשלם מס הכנסה בישראל, וביטוח לאומי ומס בריאות בשיעור מלא (12%-17% מההכנסות) בגין כלל בחו"ל – לרבות מתאילנד.  לאחר ביצוע ניתוק תושבות מלא ונכון ניתן לקבוע כי אינך חייב יותר למדינת ישראל. במקרה כזה החיסכון מס הופך לחסכון אמיתי.

מתי נחשב אדם כתושב מס בתאילנד (Tax resident)  ?

 יחיד יחשב כתושב בתאילנד לצרכי מס ככל שהוא שוהה בתאילנד מעל ל 180 ימים בשנת המס.

האם הכנסות מחוץ לתאילנד חייבות במס בתאילנד?

ככל שהיחיד מסווג כתושב מס בתאילנד (ראה לעיל)  הוא יהא חייב במס בתאילנד על כלל הכנסותיו, למעט שכר עבודה או עסק עצמאי הנובעים מחוץ לתאילנד שלא יתחייבו במס בתאילנד אלא אם הועברו לתאילנד בשנת המס בה הופקו.

מ 1.1.2024 נכנסת לתוקף הוראה חדשה אשר מטילה מס על הכנסות מחו"ל אם הועברו לתאילנד ללא כל קשר למועד ההעברה של ההכנסה לתאילנד- קרא עוד.

ככל שהיחיד מסווג כתושב חוץ (ולא כתושב תאילנד) הוא יהיה חייב במס רק בגין רווחיו שהופקו בתאילנד.

מהם שיעורי המס החלים על יחידים בתאילנד (PIT)
Personal income tax

על רוב ההכנסות החייבות במס בתאילנד חלים שיעורי מס פרוגרסיביים. עד רווח שנתי של 150,000 באט לשנה (THB) חל פטור ממס. מעבר לסכום זה עולה שיעור המס בתאילנד עד ל 35% (שיעור המס המכסימלי) שחל על הכנסות העולות על 5000,000 BHT (כ 523,000 ש"ח). המס בתאילנד לא יעלה על 35%. 

שיעורי המס האלה חלים על כלל ההכנסות של יחידים, אלא אם נקבע אחרת, לרבות הכנסות מהשכרת נכסים, ריבית, רווחי הון, עבודה, עסקי, משלח יד וכדומה.

יחד עם זאת, על הכנסות  מעבודה או מעסק מחוץ לתאילנד -לא חל מס כלל, ככל שההכנסה אינה מועברת בשנת המס לתאילנד.

כמו כן,  שכירים המהגרים לתאילנד ועובדים אצל חברה אשר חל עליה מנגנון  International Business Centres (IBC) יהיו חייבים במס בשיעור אחיד של 15% בלבד על כלל הכנסותיהם משכר. בכדי לקבל הטבה זו יש לוודא שהמעסיק נכנס תחת הטבה זו.

האם קיימת הטבה מיוחדת למהגרים העובדים בחברה בינלאומית בתאילנד?

כמו כן,  שכירים המהגרים לתאילנד ועובדים אצל חברה אשר חל עליה מנגנון  International Business Centres (IBC) יהיו חייבים במס בשיעור מס אחיד של 15% על כלל הכנסותיהם משכר. במקרים מסוימים השכר עבודה אף יהיה פטור ממס כלל. בכדי לקבל הטבה זו יש לוודא שהמעסיק נכנס תחת הטבה זו. הטבה הינה משמעותית.

נציין כי מנגנון ה IBC מחליף את מנגנון ה ROH הישן.

מיסוי רווחים בידי עובדים מהענקת מניות או אופציות בחברה המעסיקה 

ESOP / STOCK-BASED INCENTIVE PLAN

הרווח נחשב כהכנסה רגילה החייבת במס ככל שכר אחר. הרווח מחושב ביום קבלת המניות כהפרש בין הסכום שנדרש העובד לשלם עבור המניה לבין שווי השוק של המניה.

מיסוי על רווחי הון

רווחים הון חייבים במס ככל הכנסה אחרת ולפי המדרגות מס הרגילות (ראה לעיל), למעט רווחי הון ממכירת מניות נסחרות בבורסה בתאילנד הפטורים ממס.

הכנסות מדיבידנד

חברה אשר מחלקת דיבידנד לבעל מניות שהוא יחיד (תושב תאילנד או תושב חוץ) חייבת לנכות מס במקור בשיעור של 10%. בחישוב מס ההכנסה בתאילנד שחל על תושב קבע (דימוסיילד) שקיבל יחיד תושב תאילנד מחברה הרשומה בתאילנד,  יהיה זכאי היחיד לזיכוי ממס שמחושב כנגזרת מגובה המס ששילמה החברה שחליקה לו את הדיבידנד.

דיבידנד מחו"ל –ככלל דיבידנד זה אינו חייב במס אם הוא מתקבל ולא מועבר לתאילנד באותה שנה.

זיכוי של מס זר (ששולם במדינה אחרת)

מס זר יקוזז כנגד המס שחל בתאילנד רק באם הזיכוי מותר לפי אמנת מס שחתמה עליה תאילנד.

מס מתנות וירושה

בשנת 2016 נכנס לתוקף תיקון לחוק בתאילנד לגבי מיסוי מתנות וירושות. מס הירושה מוטל על היורש (אם הוא תושב תאילנד או הנכסים נמצאים בתאילנד) בעקבות פטירת המוריש ככל ששווי הנכסים עולה  100  מיליון BHT. שיעור המס הינו 5% אם המוריש הוא הורה ו 10% במקרים אחרים. 
מס מתנות על בשיעור של 5% מוטל על קבלת מתנה בחיים. אם נותן המתנה הוא הורה, בו זוג או בן אז חל פטור של 10/ 20 מיליון BHT.

מס יציאה

בתאילנד לא מוטל מס יציאה כלל.

ביטוח לאומי

יש לשלם ביטוח לאומי בגין השכר עד תקרה של 9,000 BHT לשנה.

ניכויים אישיים ומיוחדים

ניתן לנכות שורה ארוכה של ניכויים אישיים מההכנסות החייבות במס בתנאים מסוימים ועד תקרות שנקבעו בחוק כגון: ריבית על משכנתא לרכישת דירת מגורים, ביטוח חיים, ניכוי בן זוג לא עובד, ניכוי בגין טיפול בקרוב משפחה מוגבל, תרומות לעמותות מוכרות וכדו

הגשת דוחות ותשלום מס

שנת המס היא השנה הקלנדרית. דוחות מס יש להגיש עד מרץ של כל שנה ולשלם את הפרש המס עם הדוח. רווק שהכנסתו עולה על 60,000 BHT חייב להגיש דוח. שכיר רווק חייב להגיש דוח ככל שהכנסתו עולה על 120,000 BHT לשנה. אם המדובר בנשוי אז יהיה חייב להגיש דוח ככל שהכנסתם של בני הזוג עולה על 120,000BHT ועל 220,000 BHT משכר.
בני זוג יכולים להגיש דוחות נפרדים או דוחות ביחד.
קנסות מוטלים על איחורים בהגשת דוחות ועל הערכה נמוכה מדי של חבות המס .

מיסוי חברות והשקעות בתאילנד

corporate Taxes in Thailand

האם קיימת אמנת מס ואמנת ביטוח לאומי עם תאילנד?

 מדינת ישראל חתמה על אמנת מס עם תאילנד. בנוגע לביטוח לאומי לא קיימת אמנת בין המדינות.

מתי חברה נחשבת כתושבת מס בתאילנד?

חברה נחשבת כחברת תושבת מס בתאילנד ככל שהיא נרשמה בתאילנד. חברה הרשומה מחוץ לתאילנד אינה נחשבת כתושבת מס בתאילנד. עצם ניהול החברה ושליטה בה מתאילנד אינו מסווג את החברה כחברה תושבת מס בתאילנד (בשונה מהדין הישראלי הקובע כי חברה זרה אשר מנוהלת ונשלטת מישראל נחשבת כתושבת מס בישראל).

שים לב, לפי אמנת המס בין ישראל לתאילנד, חברה הרשומה בתאילנד אך מנוהלת ונשלטת בפועל מישראל  (מבחן הניהול ושליטה) נחשבת כחברה תושבת מס בישראל וחייבת במס חברות בישראל.

איזה הכנסות חייבות במס בתאילנד?

חברה אשר נחשבת כחברה תושבת מס בתאילנד (היינו- רשומה בתאילנד, ראה לעיל) חייבת במס על כלל הכנסותיה מתאילנד ומחוץ לתאילנד (היינו- בסיס כלל עולמי). 

לעומת זאת, חברה זרה חייבת במס בתאילנד רק על רווחיה שנובעים מתאילנד.

הערה – קביעת מקום צמיחת ההכנסה אינה סוגיה פשוטה וברורה כלל ועשויה להיות בוויכוח עם רשויות המס המקומיות. כמו כן, על פי אמנת המס עם תאילנד  עסק ישראלי המפיק הכנסות עסקיות בתאילנד ישלם מס בתאילנד רק אם הוא מחזיק במוסד קבע בתאילנד.

 

שיעור מס על חברה בתאילנד

שיעור מס חברות הרגיל אשר חל על חברות בתאילנד עומד ככלל על 20% מהרווח השנתי של החברה. יחד עם זאת, עסקים קטנים ובינוניים משלמים מס חברות נמוך יותר כלהלן:

  1. עד רווח שאינו עולה על 300,000 BHT  –  אפס מס (פטור).
  2. מעל 300,000 BHT ועד 3,000,000 BHT-  מס חברות עומד על 15%.
  3. מעל ל 3,000,000 BHT -חל מס החברות הרגיל בשיעור של 20%.

לעניין זה, חברה הזכאית לשיעור מס מופחתים חייבת להיות עם הון עצמי שאינו עולה על 5 מיליון BHT והכנסותיה (מחזור ) אינו עולה על 30 מיליון BHT.

חברות בינלאומיות שמקימות מרכז פעילות בתאילנד ונכנסות תחת מנגנון שנקרא International Business Centres (IBC)  יכולות לשלם מס חברות נמוך העומד על 3% – 8% בלבד מהרווחים שלהן. שיעור המס חברות יהיה תלוי בהיקף ההוצאות שהחברה מוציאה בתאילנד והמינימום הוא 60 מיליון BHT (כ 6 מיליון ש"ח). מנגנון זה מתאים לחברות אשר מקימות מרכז תמיכה, מרכז פיננסי, מרז למתן שירותים בתאילנד או חברה לאחזקות בקניין רוחני ומקבלות תמלוגים. עובדי IBC ישלמו מס של 15% בלבד על שכרם (ולעיתים אף פטור).

חברות להובלה בינלאומית שיש להן משרד בתאילנד יכולות לבחור לשלם מס בשיעור של 3% על המחזור- עם פטור מהמס על העברת הרווחים שלהם לחו"ל (remittance tax )- ראה להלן.

יושם לב כי באמנת המס בין תאילנד לישראל נכללה הוראת "חסך מס" (tax sparing) – שמשמעותה בפועל היא שחברה ישראלית שמקבלת פטורים מכוח חוקי עידוד (מסוימים) בתאילנד תהיה חייבת לשלם מס בישראל בגין ההפרש בין המס התאילנדי הרגיל ומס החברות הישראלי (3% בלבד) ולא מס החברות הישראלי המלא (23%)– וההיפך נכון, חברה תושבת תאילנד שמקבלת הטבות מס מכוח חוקי עידוד השקעות הון בישראל תקבל- בתנאים מסיימים- פטור גם בתאילנד כך שלא ישולם על ידה כל מס לא בישראל ולא בתאילנד.

International Business Centres (IBC)  

זה מנגנון חדש שאומץ בתאילנד לעידוד הקמת החברה בתאילנד.  אדם אשר מחליט להקים מרכז פעילות בתאילנד ונכנסות תחת מנגנון שנקרא International Business Centres (IBC)  יכולות לשלם מס חברות נמוך העומד על 3% – 8% בלבד מהרווחים שלהן. שיעור המס חברות יהיה תלוי בהיקף ההוצאות שהחברה מוציאה בתאילנד והמינימום הוא 60 מיליון BHT (כ 6 מיליון ש"ח). מנגנון זה מתאים לחברות אשר מקימות מרכז תמיכה, מרכז פיננסי, מרז למתן שירותים בתאילנד או חברה לאחזקות בקניין רוחני ומקבלות תמלוגים. עובדי IBC ישלמו מס של 15% בלבד על שכרם (ולעיתים אף פטור).

כאמור לעיל, יושם לב כי באמנת המס בין תאילנד לישראל נכללה הוראת "חסך מס" (tax sparing) – שמשמעותה בפועל היא שחברה ישראלית שמקבלת פטורים מכוח חוקי עידוד (מסוימים) בתאילנד תהיה חייבת לשלם מס בישראל בגין ההפרש בין המס התאילנדי הרגיל ומס החברות הישראלי (3% בלבד) ולא מס החברות הישראלי המלא (23%)– וההיפך נכון, חברה תושבת תאילנד שמקבלת הטבות מס מכוח חוקי עידוד השקעות הון בישראל תקבל- בתנאים מסיימים- פטור גם בתאילנד כך שלא ישולם על ידה כל מס לא בישראל ולא בתאילנד.

מיסוי רווחי הון בידי חברה

רווחי הון מתאילנד ומחוץ לתאילנד שמפיקה חברה תושבת תאילנד חייבים במס רגיל כמו כל הכנסה רגילה- למעט מספר פטורים שנקבעו בחוק.

תושב זר (לרבות חברה זרה) יחוייב במס בתאילנד בגין רווח הון ממכירת נכסים בתאילנד בלבד ויחולו אותם שיעורי מס שחלים על הכנסה רגילה.

לפי אמנת המס בין ישראל ותאילנד, תושבי ישראל  ישלמו מס בתאילנד רק בגין מכירת נכסי מקרקעין בתאילנד, בגין מכירת מניות בחברה שעיקר נכסיה הם מקרקעין בתאילנד ובגין מכירת נכסים וציוד השייכים למוסד קבע בתאילנד. בשאר המקרים ישולם מס רק בישראל.

ניכוי מס במקור מריבית 

כל אדם המשלם ריבית לתושב חוץ, לרבות תושב ישראל, ינכה ממנו 15% בין אם יחיד או חברה. אמנת המס עם תאילנד אינה מפחיתה שיעור הניכוי מס במקור מריבית שמשולמת לישראלים (ינוכה מס 15%) – למעט ריבית המשולמת לבנקים (10%) או לגופים ממשלתיים (פטור)-בשאר המקרים יחול ניכוי מס במקור של 15%.

יחיד תושב תאילנד ממנו נוכה מס במקור של 15% רשאי לבקש שמס זה יהיה מס סופי ולא יחולו עליו השיעורים הרגילים שחלים על יחידם-ראה לעיל.

לעומת זאת, תשלום ריבית לחברה או בנק תושב תאילנד כפוף לעיתים לניכוי מס במקור של 1% בלבד.

מס סניף (BRANCH TAX) ומס דיבידנד

חברה הרשומה בתאילנד ומחלקת דיבידנד לבעל מניות מקומי או זר (חברה או יחיד) חייבת לנכות מס במקור בשיעור של 10% מהרווח המחולק. לעיתים, חלוקת דיבידנד לחברה אחרת תושבת תאילנד תהיה פטורה ממס.

אמנת המס בין ישראל לתאילנד אינה מביאה להפחתת המס שינוכה בתאילנד בגין דיבידנד המשולם לישראלים.

סניף מקומי של חברה זרה ימוסה כמו חברה – היינו, על הרווחים שלו מתאילנד ישולם מס חברות מקומי (ראה לעיל) ועם העברת הרווח לחול ישולם מס נוסף של 10%. (remittance tax) הדומה למס שמוטל על דיבידנד

ניכוי מס מתמלוגים

אדם המשלם תמלוגים לתושב חוץ, לרבות תושב ישראל, חייב לנכות מס במקור בתאילנד בשיעור של 15%, בין אם המקבל הוא חברה או יחיד. אמנת המס בין ישראל לתאילנד אינה מפחיתה שיעור הניכוי מס במקור מתמלוגים שמשולמים לישראלים (היינו – ינוכה מס 15%) – למעט תמלוגים עבור זכויות ספרותיות וכדו (5%).

תמלוגים המשולמים לחברה תושב תאילנד – כפופים ל 3% ניכוי מס במקור. תמלוגים המשולמים ליחיד תושב תאילנד – לפי השיעורים הרגילים החלים על התושב.

ניכוי מס במקור משירותים (לרבות שירותי ניהול) המשולמים לתאגידים או יחידים תושבי ישראל (או תושבי חוץ)

יחול ניכוי מס במקור בשיעור של 15%.

מס עסקים מיוחדים (מס שירותים)

Specific business tax -SBT

מס זה מוטל על יחידים וחברות שמבצעים פעילות כלהלן בשיעורים המוזכרים להלן:

פעילות פיננסית ופעילות אשראי (ובנקים) – 3% (למעט חריגים)

מסחר בנדל"ן – 3%

ביטוח חיים – 2.5%

מס עירוני בשווי 10% מהמס לעיל מוטל בנוסף.

מחירי העברה

בתאילנד קיימים כללים לגבי מחירי העברה בעסקאות בין תאגידים קשורים. גם ריבית חייבת להיות לפי מחירי העברה נכונה בכדי להכיר בניכוי ההוצאה.

הגשת דוחות מס

חברה צריכה להגיש דוח חצי שנתי ודוח מס שנתי. דוח חצי שנתי יוגש תוך 60 ימים מתום תקופת חצי השנה וילווה בתשלום מס מגיע. דוח שנתי יחשב כדוח הסופי ויוגש תוך 150 ימים מתום השנה במסגרתו תבוצע התחשבנות מס סופית. קנסות יוטלו על איחורים ועל הערכה נמוכה מדי של חבות המס האמיתית בדוחות.

אין אפשרות להגיש דוחות מאוחדים לצרכי מס על ידי חברה וחברת בת שלה.

האם חברת הרשומה בתאילנד עלולה לשלם מס בישראל

 אם הניהול ושליטה על החברה  מתקיימים בפועל מישראל או באם חלק מהפעילות של החברה מתבצע בפועל בישראל אז החברה חשופה לדרישת תשלום מס בישראל. 

האם תאילנד כלולה ברשימה שחורה של האיחוד האירופי

בשנת 2020 תאילנד נכללה ברשימה האפורה ולא השחורה מתוך הבנה שתאילנד מבצעת מהלכים משמעותיים נגד הלבנת הון אך עדיין מפוקחת.

מבחן הניהול ושליטה בנוגע לחברות שנרשמו בתאילנד

tax rates in cyprus –  individual and corporate

relocation to cyprus

שים לב כי חברה אשר נרשמה בתאילנד אך מנוהלת ונשלטת מישראל או מקיימת פעילות עסקית בישראל תהיה חשופה לתשלום מס חברות ישראלי מלא על כלל רווחיה (העומד על 23%) והדיבידנד יהיה חייב במס של 30%. 

האם קפריסין כלול ברשימה שחורה של מדינה כלשהי?

האם קפריסין אימצה רשימה שחורה של מדינות ואיזה מדינות כלולות בה?

צור קשר רילוטקס

צריך עזרה לגבי רילוקיישן לתאילנד או פתיחת חברה בתאילנד?

נושא הפניה- סמן את הנושא הרלוונטי או "אחר":

פוסטים רלוונטיים

ביטוח בריאות ברילוקיישן
ביטוח לאומי
טארק בשיר עו"ד ורו"ח, שותף

גמלת ילד נכה לאחר רילוקיישן לחו"ל

אחד מתנאי הזכאות לקבלת גמלת ילד נכה הוא המצאותו של הילד בישראל.
עם זאת, ילד שיוצא לחו"ל לאחר שקיבל את הגמלה במשך חודשיים לפחות לפני יציאתו, יהיה זכאי להמשך קבלת הגמלה למשך תקופות ארוכות בנסיבות מסויימות כפי שיובהר במאמר קצר זה.

Read More »
מיסוי רילוקיישן דנמרק
דנמרק
טארק בשיר עו"ד ורו"ח, שותף

הטבות מס בדנמרק ומיסוי רילוקיישן לדנמרק

אנשים העושים הגירה או רילוקיישן לדנמרק ועובדים במחקר או בעלי הכנסה גבוה (עובדי מפתח) חייבים להכיר את הטבת המס המיוחדת הידועה בשם (Forskerordningen) מכוחה הם יכולים להיות חייבים במס מופחת בדנמרק בשיעור של 27% בלבד במשך 7 שנים (במקום שיעורי המס הרגילים שחלים בדנמרק שהם גבוהים ).

Read More »

נושאים קשורים

מס יציאה או מס הגירה בעקבות רילוקיישן וניתוק תושבות

רישום חברה בתאילנד

ניתוק תושבות מס

קבלת ויזה והקמת עסק בתאילנד

השקעות נדל"ן בתאילנד

"מיסוי בינלאומי ליחידים"

טארק בשיר -עו"ד ורו"ח (שותף)

הספר יצא לאור בחודש יוני 2021 על ידי חברת רילוטקס בע"מ (RELOTAX LTD) והוא מתפרס על פני  715 עמודים. הספר כולל ניתוח מעמיק של כלל הסוגיות הקשורות למיסוי בינלאומי ליחידים המהגרים או עושים רילוקיישן לחו"ל, לתושבים חוזרים, לישראלים המפיקים הכנסות בחו"ל, לחוקרים וסטודנטים, לנוודים דיגטליים, למיסוי מניות/אופציות בידי עובדי רילוקיישן, למס יציאה ועוד .