Relotax

מיסוי רילוקיישן לסינגפור

סרטוני הדרכה  -רילוקיישן וניתוק תושבות

מיסוי רילוקיישן לסינגפור:

סינגפור מתאפיינת במערכת מס נוחה ביותר עבור אלה שעוברים לגור בה ואלה שמקימים בה חברות מקומיות כתכנון מס של הפעילות שלהם בעולם וזאת לאור פטור כמעט מוחלט על הכנסות שהופקו מחוץ לסינגפור, בשל שיעורי מס נמוכים (0%- 22% עם ניכויים רבים ומדרגות מס מרווחות), לאור הפטורים הרבים שחלים בה לגבי רווחי הון, דיבידנד, ירושות ומתנות ולאור שיטת המיסוי שלה שהופכת חברות סינגפוריות ככלי עצום לתכנון מס של הפעילות ברחבי העולם (לרבות פעילות ישראלית). אך יודגש , כי ללא ביצוע ניתוק תושבות מלא ונכון מישראל שיעורי המס הנוחים בסינגפור יורדים לטמיון למעשה, מאחר והנישום יצטרך להוסיף הפרש המס לישראל (ובמקרים מסויימים אף לשלם מלוא המס לישראל) על פי שיעורי המס החלים בישראל.

נציין כי קיימת אמנת מס עם סינגפור – ראה בהמשך.

מנגד יש לזכור כי עם סינגפור לא נחתמה אמנת ביטוח לאומי – כך שללא ניתוק תושבות מלא מישראל (ניתוק תושבות מס הכנסה וניתוק תושבות ביטוח לאומי) וללא הגשת דוחות ניתוק תושבות מישראל (כשקיימת חובה לכך) חושף את היורד מהארץ לתשלום ביטוח לאומי ומס בריאות מלאים לגבי הכנסותיו מסינגפור.
הקמת חברה תושבת סינגפור בידי ישראלים (לרבות ישראלים שעברו לגור בסינגפור) מאפשרת להם להפיק הכנסות ברחבי העולם ולהימנע מתשלום מס חברות כלל ועיקר – ובלבד שההכנסה לא התקבלה בסינגפור (וגם אז הרווח ימוסה בשיעור שך 17% בלבד ולא יוטל מס על הדיבידנד). על כן, חברות סינגפוריות נחשבות כתכנון מס אולטימטיבי עבור המון משקיעים ברחבי העולם (לרבות ישראלים). אך חשוב להדגיש, כי יתרון מס אדיר זה מותנה בכך שהחברה לא תיחשב כחברה ישראלית לצרכי מס (היינו שהיא לא תהיה מנוהלת ונשלטת מישראל)– אחרת, יחול מס חברות ישראלי בשיעור של 25% ומס דיבידנד בעת חלוקת הדיבידנד לידי בעל השליטה.
להלן נתאר את שיטת המס שחלה בסינגפור ואת השפעת אמנת המס עם ישראל.

מיסוי יחידים בסינגפור לאחר רילוקיישן לסינגפור

בסיס המס:
על פי הדין שחל בסינגפור יחידים תושבי סינגפור חייבים במס בסינגפור אך ורק על הכנסותיהם שצמחו בסינגפור אך לא יחויבו במס על הכנסות שצמחו בידיהם מחוץ לסינגפור אף אם התקבלו או הועברו לסינגפור.
גם יחידים שאינם תושבי סינגפור חייבים במס אך ורק על רווחים שצמחו בסינגפור. רווחים שצמחו מחוץ לסינגפור והועברו לסינגפור לא יחויבו במס בסינגפור.
נציין, כי לעיתים מתעורר ויכוח עם רשויות המס לגבי קביעת מקום הפקת ההכנסה ומתי ההכנסה נחשבת כהכנסה שהופקה בסינגפור- אך דיון בסוגיה מורכבת זו אינה מעניינו של מאמר זה.
המשמעות לגבי ישראלים שעברו לגור בסינגפור היא שאם ישראלי לשעבר הפך להיות תושב סינגפורי לצרכי מס אז הוא ישלם מס בסינגפור אך ורק לגבי הכנסה שצמחה לו בסינגפור אך לא יחויב במס בסינגפור לגבי הכנסותיו מישראל או הכנסותיו ברחבי העולם גם אם התקבלו בסינגפור או הועברו לסינגפור אחרי שהפך להיות תושב סינגפור.
מיהו תושב סינגפורי?
על פי הדין שחל בסינגפור כתושב סינגפור יחשב מי :
ששוהה או עובד בסנגפור מעל 183 בשנת המס.
שנחשב כמי שגר בדרך כלל בסנגפור.
שנכח בסינגפור לשם עבודה במשך 3 שנים רצופות וזאת גם אם נכח פחות מ 183 ימים כל שנה.
יושם אל לב שישראלי שעבר לגור בסינגפור עלול להיחשב בה העת כתושב סינגפור לאור המבחנים לעיל וכתושב ישראל (אם עדיין מרכז החיים שלו נמצא בישראל). במקרה כזה קובעת אמנת המס עם ישראל כי התושבות של אותו אדם תוכרע בין ישראל לסינגפור לפי הסדר שלהלן (כללים אלה נקראים כללי שובר שוויון):
התושבות תוכרע לפי המקום בו נמצא בית הקבע של אותו אדם. לעניין זה בית קבע נחשב כבית בבעלות התושב או בית/דירה שהוא שוכר שם. למשל אם אותו תושב אינו מחזיק בדירה בישראל (או שהוא השכיר את דירתו בישראל) אך רכש דירה בסיגפור (אך שכר דירה שם לתקופה ארוכה) אז בית הקבע שלו יחשב כנמצא בסינגפור ואז יסווג כתושב סינגפור לצרכי מס.
אם התושב מחזיק בבית קבע בשתי המדינות אז תושבותו תוכרע לפי המקום בו נמצאים האינטרסים החיוניים שלו – כגון: אינטרסים כלכליים, חברתיים, משפחתיים וכדו.
אם האינטרסים החיוניים נמצאים בשתי המדינות אז תוכרע התושבות לפי המקום בו הוא נוהג לגור- היינו, איפה הוא גר בעיקר? באיזה מדינה הוא מבלה את עיקר ימיו.
אם אין אפשרות להכריע לפי המבחן הקודם, אז הוא יחשב כתושב של המדינה בה הוא מחזיק באזרחות שלה.
אם הוא מחזיק באזרחות של שתי המדינות אז יופעל נוהל הסכמה הדדית בין המדינות- היינו, המדינות בינן לבין עצמם יסכימו ויכריעו בשאלת מקום התושבות של אותו אדם.

משמעות הסיווג לצרכי מס:

אם ישראלי מסווג כתושב ישראל לפי האמנה – אז הוא יהיה חייב במס בישראל לגבי הכנסותיו בישראל, בסינגפור וברחבי העולם. אך כמובן המס ששולם בקשר להכנסה שהופקה בסינגפור יקוזז מהמס הישראלי שיש לשלם.
אם ישראלי מסווג כתושב סינגפור לפי האמנה – אז הוא יהיה פטור ממס בישראל לגבי הכנסותיו בסינגפור וישולם רק המס הסינגפורי (שהוא נמוך יחסית- ראה בהמשך –ושיהיה מס סופי).
לגבי הכנסותיו בישראל- ישולם מס ישראלי בכפוף להקלות של אמנת המס שמעניקה האמנה לתושבי סינגפור (ראה טבלה בהמשך). בפועל המס הישראלי יהיה המס הסופי וזאת מאחר ולא מוטל מס בסינגפור לגבי הכנסה מחוץ לסינגפור.
לגבי הכנסות מחוץ לישראל ומחוץ לסינגפור – במקרה כזה לא יוטל כל מס – לא בישראל (מאחר והאדם אינו תושב ישראל) ולא בסינגפור (מאחר ובסינגפור לא מוטל מס על הכנסות מחוץ לסינגפור).
מס יציאה שחל בישראל:
באם אדם מצליח לנתק את התושבות שלו מישראל ולהפוך לתושב סינגפורי אז עלול לחול עליו מס יציאה בישראל לפי סעיף 100א לפקודת מס הכנסה אשר קובע כי אדם שהפסיק להיות תושב ישראל לצרכי מס יראו בו כאילו מכר את כלל הנכסים ההוניים שלו ויהיה חייב במס בישראל וזאת גם אם המכירה התבצעה אחרי עזיבת ישראל. אך החוק מאפשר לאדם לבחור בין שתי חלופות:
1. לבחור לשלם את המס באופן מיידי או
2. לבחור לשלם את המס בעת מכירת הנכס בפועל לצד ג.
במקרה זה יחולק הרווח שיצמח בפועל ממכירת הנכס לשני חלקים. חלק שייוחס לישראל וחלק אחר שייוחס לחו”ל. החלק שייוחס לישראל יהיה שווה לרווח ממכירת הנכס מוכפל במספר הימים שחלפו מיום רכישת הנכס ועד לעזיבה מחולק באורך כל התקופה מיום הרכישה ועד ליום המכירה בפועל.
לגבי אלה שעוברים לגור בסינגפור תחולת מס יציאה הינה משמעותית וזאת בשים לב שבסינגפור אין מס רווחי הון כלל ועיקר. על כן, באם מס יציאה חל בישראל אז עלול להיות משולם בישראל בשל מכירת הנכס למרות שלפי הדין הפנימי בסינגפור המכירה פטורה ממס.
על כן, יש לתכנן בזהירות רבה את המס יציאה ולהיערך מבעוד מועד לגבי תחולתו.
נציין לבסוף כי חוקיותו של המס יציאה מוטלת בספק לגבי אנשים שעוברים לגור במדינות אמנה (כגון סינגפור).
הצורך ביעוץ ובחוות דעת לגבי התושבות:
מהאמור לעיל ניתן לראות את היתרונות הגדולים הגדולים בניתוק התושבות מישראל לפי הדין הפנימי הישראלי ולפי אמנת המס. ניתוק תושבות זה מפחית דרסטית את המס הן לגבי הכנסות שהופקו בישראל (מכוח אמנת המס עם סינגפור) והן לגבי הכנסות מסינגפור (לאור המס הסינגפורי הנמוך והפטורים הרבים- ראה להלן) והן לגבי הכנסות בחו”ל ומביא לפטור מס מלא על הכנסות מחוץ לישראל ומחוץ לסינגפור. גם את המס יציאה המוזכר לעיל יש להביא בחשבון ולהתכונן אליו היטב.
חשוב מאד לקבל יעוץ מקצועי בכדי להצליח במשימת ניתוק התושבות ולעגן אותה היטב. יתרה מכך, בכדי להימנע מטענות פליליות של התחמקות ממס בישראל על ידי ישראלים שעוברים לסינגפור חשוב לקבל חוות דעת משפטית שעליה יסתמך אותו תושב עת הוא מחליט שהוא אינו נחשבת כתושב ישראלי לצרכי מס ושאינו חייב לדווח על הכנסותיו בסינגפור או ברחבי העולם.

הכנסות חייבות ופטורות ממס לפי הדין הסינפורי–
כאמור לעיל, הכנסות מחוץ לסינגפור אינן חייבות במס בסינגפור כלל ועיקר.
הכנסות שהופקו בסינגפור חייבות במס בסינגפור (בשיעור של עד 0%-22%)
ולהלן הטבלה של שיעורי המס על יחידים:

Personal Income Tax Rates Singapore

Chargeable Income (S$)Tax Rate (%)
Less than 20,0000
20,001-30,0002
30,001 to 40,0003.5
40,001- 80,0007
80,001- 120,00011.5
120,001-160,00015
160,001-200,00018
200,001-240,00019
240,001-280,00019.5
280,001-320,00020
320,001 –22

אך החוק בסינגפור מעניק מספר רב של פטורים ממס לתושבים בסינגפור (לרבות תושבים חדשים העושה רילוקיישן לסינגפור ומהגרים אליה). כך למשל רווחי הון ממכירת נכסים, מקרקעין, מניות ונכסי הון אחרים – פטורים ממס בסינגפור אלא אם הרווח יסווג כהכנסה מעסק.
הכנסות מדיבידנד מחברות תושבות סינגפור או זרות פטורות ממס בידי יחידים.
ריבית מבנקים – פטורה ממס.
שיעור המס שחלים בסינגפור:
לגבי תושבי סינגפור שמפיקים הכנסה בסינגפור– שיעור המס נע בין0% ועד ל 22% (מסוי פרוגרסיבי) לגבי כלל ההכנסות החייבות.
לגבי זרים שמפיקים הכנסה מסינגפור : חל מס שנע בין 15% – 22% לגבי הכנסות מעבודה. לגבי הכנסות אחרות חל שיעור המס בסינגפור העומד על 20% -22% (כולל הכנסה כדירקטור ודמי יעוץ וכדו).
ושוב נדגיש כי אם האדם כבר אינו תושב מס בישראל (היינו – ביצע ניתוק תושבות מלא ונכון מישראל והגיש דוחות ניתוק תושבות בישראל לרבות טופס 1348)- אותו מס שחל בסינגפור ואותם פטורים ממס יהיו סופיים ולא יחול מס ישראלי נוסף למעט לגבי הכנסה מישראל בכפוף להקלות לפי אמנת המס עם סינגפור (ראה טבלה להלן).
מע”מ GST–בסינגפור חל מע”מ בשיעור של 7% למעט מקרים מיוחדים שנקבעו בחוק בהם חל מע”מ בשיעור אפס, כגון: יצוא לחו”ל, שירותים לזרים, שירותים פיננסיים, דירות מגורים.
מס מתנות וירושה -בסינגפור אין מס ירושות ומס מתנות.
ביטוח לאומי שחל בסינגפור CPF – תושבי קבע ואזרחים בסינגפור ישלמו ביטוח לאומי בשיעור של עד 20% (17% תרומת העובד).

מיסוי חברות בסינגפור

שיעור מס חברות בסינגפור –

מס חברות בסינגפור עומד על 17% בלבד. אך ההכנסות האלו פטורות ממס בסינגפור בכלל:
רווח עד כ 290 אלף ₪ לשנה פטור ממס וניתן לקבל פטור ממס בשלוש השנים הראשונות בתנאים מסויימים.
רווחי הון פטורים ממס.
דיבידנד מחברה סינגפורית פטורים ממס.
הכנסות שהופקו מחוץ לסינגפור ולא התקבלו בסינגפור פטורות ממס.
כמו כן, גם משיכת דיבידנד מחברות זרות ומשיכת וקבלת רווחים מסניפים ופעילות בחו”ל לסינגפור יהיו פטורים ממס בידי החברה הסינגפורית אם אותם רווחים חוייבו במדינה בה נמצאת הפעילות או החברה המחלקת בשיעור של 15%.
הדין הסינגפורי כולל מנגנון חסך מס לפיו אם החברה או הפעילות הזרה קיבלה פטור ממס במדינה הזרה מכוח חוק עידוד השקעות מקומי ושיעור המס הבסיסי שחל באותה מדינה (ממנו קיבלה החברה פטור ממס לפי חוק העידוד) עולה על 15% אז החברה תיחשב כאילו שילמה את המס בשיעור של 15% כך שהפטור שהתקבל במדינה הזרה נשמר וההכנסה תהיה פטורה ממס גם בסינגפור- היינו, מתקבל פטור מוחלט בשתי המדינות.
רווחי הון – פטורים ממס (אלא אם הרווח מסווג לא כרווח הון אלא כפעילות עסקית).
הערה – הקמת חברה תושבת סינגפור בידי ישראלים (לרבות ישראלים שעברו לגור בסינגפור) מאפשרת להם להפיק הכנסות ברחבי העולם (חוץ מהכנסות שהופקו בסינגפור אז יחול מס של 17% כפוף לפטורים לעיל) ולהימנע מתשלום מס חברות כלל ועיקר – ובלבד שההכנסה לא התקבלה בסינגפור.
על כן, חברות סינגפוריות נחשבות כתכנון מס אולטימטיבי עבור המון משקיעים ברחבי העולם (לרבות ישראלים). אך חשוב להדגיש, כי יתרון מס אדיר זה מותנה בכך שהחברה לא תיחשב כחברה ישראלית לצרכי מס (היינו שהיא לא תהיה מנוהלת ונשלטת מישראל)– אחרת, יחול מס חברות ישראלי בשיעור של 25% ומס דיבידנד בעת חלוקת הדיבידנד לידי בעל השליטה.
איך מוכרעת תושבת החברה לצרכי מס במקרה של תושבות כפולה בשתי המדינות?:
בדין הישראלי- חברה נחשבת כחברה ישראלית אם היא התאגדה בישראל או אם היא מנוהלת ונשלטת מישראל (מבחן הניהול ושליטה).
בדין הסינגפורי- חברה נחשבת כתושבת סינגפור אם היא מנוהלת ונשלטת מסינגפור (היינו- ההתאגדות בסינגפור אינה רלוונטית). ניהול ושליטה יחשבו כאלה שמבוצעים בסינגפור בדרך כלל אם דירקטוריון החברה מתכנס או מקבל החלטותיו מסינגפור.
אך מה קורה במקרה שבו חברה נחשבת כתושבת שתי המדינות לפי הדין הפנימי שחל בה? למשל מה קורה אם חברה התאגדה בישראל אך היא מנוהלת ונשלטת מסינגפור אחרי העזיבה של בעל שליטה בה?
במקרה כזה יש להיעזר בכלל שובר השוויון שנקבע באמנת המס עם סינגפור לפיו:
מקום הניהול והשליטה על החברה הוא הקובע את תושבות החברה- היינו, מקום התאגדות החברה, מקום הפעילות היומיומי שלה או הניהול היומיומי שלה אינם מכריעים אלא יש לקבוע את תושבות החברה לפי המקום שבוא מתקבלות החלטות הניהול והשליטה החשובות בה.
על כן, תושב ישראלי שהייתה לו חברה ישראלית או זרה ועבר לגור בסינגפור ומשם הוא החל לנהל ולשלוט על עסקיה אז החברה לא תיחשב כחברה ישראלית אחרי המעבר אלא כחברה סינגפורית.
המשמעות היא שאותה חברה שהחזיק התושב הישראלי לפני המעבר (אף אם התאגדה בישראל) תפסיק לשלם מס ולהגיש דוחות מס בישראל לגבי רווחיה בסינגפור או ברחבי העולם ותשלם מס בישראל רק לגבי רווחים עסקיים שניתן ליחסם למוסד קבע שהחברה מחזיקה בישראל (ככל שהיא מחזיקה!) או לגבי דיבידנד מחברה ישראלית אחרת, תמלוגים, ריבית והכנסה ממקרקעין בישראל- והכל לפי הקלות המס שנקבעו באמנת המס לגבי תושבי סינגפור-ראה טבלה שלהלן.
מנגד, מאחר והדין הסינגפורי אינן מטיל מס על חברות שהפכו לתושבות סינגפור לגבי רווחים שהופקו מחוץ לסינגפור (אלא אם התקבלה ההכנסה בסינגפור) אז אותה חברה לא תשלם מס גם בסינגפור לגבי הכנסותיה ברחבי העולם ולגבי הכנסותיה בישראל המס הישראלי שיחול (ככל שיחול מס ישראלי) יהיה מס סופי. ולגבי הכנסות מסינגפור ישולם מס חברות סינגפורי בלבד בשיעור של 17% (במקום מס חברות ישראלי בשיעור של 25%) ולא יחול מס על חלוקת דיבידנד לבעל השליטה (בסינגפור אין מס על דיבידנד בידי יחידים) בניגוד מס דיבידנד שחל בישראל בשיעור של 30%.

שיעורי ניכוי מס במקור שנקבעו באמנת המס ישראל -סינגפור:
להלן שיעורי המס בישראל שיש לנכות מהכנסותיהם של תושבי סינגפור (לרבות, ישראלים שהעתיקו את מגוריהם לסינגפור) שהופקו בישראל, ולהיפך: המס הסינגפורי שיש לנכות מהכנסותיהם של ישראלים בסינגפור:

הכנסה מעסק
תחויב במס בידי תושב המדינה הראשונה רק אם קיים מוסד קבע במדינה האחרת.
במקרה של משקיע סינגפורי (לרבות ישראלי לשעבר שעבר לסינגפור) שמפיק הכנסה עסקית בישראל- אז בתכנון מס נכון ניתן להימנע מתשלום מס בשתי המדינות כאחד.
דיבידנד  –  10%   ו 5% -במקרה שמקבל הדיבידנד הוא חברה אשר מחזיקה בלפחות 10% מהמניות של החברה המחלקת

שים לב- לפי הדין בסינגפור אין ניכוי מס במקור מדיבידנד בכלל.
במקרה של משקיע סינגפורי בישראל (לרבות ישראלי לשעבר שעבר לסינגפור) אז המס הישראלי בשיעור של 5%-10% עשוי להיות מס סופי (בתכנון מס נכון) וזאת מאחר ובסינגפור ניתן למנוע את תחולת המס הסינגפורי על דיבידנד מחו”ל.
הכנסות מריבית   – 7%
במקרה של מלווה סינגפורי בישראל (לרבות ישראלי לשעבר שעבר לסינגפור)- המס הישראלי בשיעור של 7% עשוי להיות סופי (בתכנון מס נכון) וזאת מאחר ובסינגפור ניתן למנוע את תחולת המס הסינגפורי על ריבית מחו”ל.
תמלוגים  –   5%
אמנת המס בין ישראל לסינגפור כוללת הוראה מיוחדת לפיה תמלוגים שמקבל תושב ישראלי מסינגפור יחוייבו במס בישראל בשיעור שלא עולה על 20% (וזאת במקום מס חברות של 25% או מס יחידים של 30%-50%).היינו, ניצול דיני המס של סינגפור לקבלת תמלוגים על ידי ישראלים ברחבי העולם הינו כלי אדיר להפחתת המס שניתן לעשות בו שימוש.
רווחי הון   –
לא יחול מס במדינה בה נמצא הנכס (למעט מקרקעין או מניות של חברות שמחזיק בעיקר במקרקעין) אלא רק במדינת התושבות של המוכר
שים לב:
בסינגפור אין מס רווחי הון (אלא אם המכירה מסווגת כרווח עסקי).
בישראל- מוענקים פטורים ממס לפי הדין המקומי למשקיעים זרים.

ספר חדש – מיסוי בינלאומי ליחידים

טארק בשיר, עורך דין ורואה חשבון שותף

"מיסוי בינלאומי ליחידים"

טארק בשיר -עו"ד ורו"ח (שותף)

הספר יצא לאור בחודש יוני 2021 על ידי חברת רילוטקס בע"מ (RELOTAX LTD) והוא מתפרס על פני  715 עמודים. הספר כולל ניתוח מעמיק של כלל הסוגיות הקשורות למיסוי בינלאומי ליחידים המהגרים או עושים רילוקיישן לחו"ל, לתושבים חוזרים, לישראלים המפיקים הכנסות בחו"ל, לחוקרים וסטודנטים, לנוודים דיגטליים, למיסוי מניות/אופציות בידי עובדי רילוקיישן, למס יציאה ועוד .