מסוי יחידים, רילוקיישן וחברות בסין

*נציין כי בימים אלה עברה רפורמה מקיפה אשר משנה את הכללים לקביעת מיהו תושב מס בסין וקובעת כללים יותר ברורים. על פי החוק החדש כל אדם ששוהה בסין במצטבר יותר מ 183 ימים בכל שנה קלנדרית יחשב כתושב סין לצרכי מס ויהיה חייב במס לגבי כלל הכנסותיו הן בסין והן מחוץ לסין  – כך שגם שכר שמתקבל מחוץ לסין יהיה חייב במס. כעת לא ברור אם הפטור של החמש שנים (כאמור לעיל) ימשיך להיות בתוקפו אחרי הרפורמה או שהוא יבוטל –  כך שהשפעה של הרפורמה על ישראלים שגרים בסין עלולה להיות קריטית – דבר שמחייב היערכות לחוק החדש.

מסוי יחידים שעושים רילוקישין לסין

Relocation to China– tax aspects

נושא

הדין הפנימי בסין

הערות

פיקוח על העברת כספים לחו"ל

סין מטילה פיקוח ומגבלות על העברת כספים לחו"ל.

שיעור מס על יחידים

על שכר מוטל מס בשיעור פרוגרסיבי שעולה מ 3-45%.

לרמת מס של 45% מגיעים בהכנסה חודשית של 80 אלך יואן (כ 45 אלף שח)

על הכנסות מעסק מוטל מס פרוגרסיבי שמגיע עד 35%

על הכנסות משירותים אישיים ומשלח יד מוטל מס פרוגרסיבי שמגיע עד 40%

על הכנסות מדיבידנד, ריבית, תמלוגים ומהשכרת נכסים מוטל מס קבוע בשיעור של 20%

כפוף לשיעורים נמוכים לגבי זרים שנקבעו באמנות המס.

מיסוי תושבי סין

תושב קבע בסין (דימוסיילד בסין- (domiciled יהיה חייב במס על כלל הכנסותיו שנבעו בסין ומחוצה לה (worldwide income(

אדם שאינו דימוסיילד בסין ושהה בה יותר מחמש שנים אז יהיה חייב במס על כלל הכנסותיו שנבעו בסין ומחוצה לה (worldwide income וזאת החל מהשנה השישית.

אדם שאינו דימוסיילד בסין ונשאר בה יותר משנה אך פחות מחמש שנים יהיה חייב במס על כלל הכנסותיו בסין ועל הכנסותיו הקשורות אפקטיבית לנוכחות ובסיס מסין.

לעניין זה שהות רצופה מחוץ לסין העולה על 30 ימים ושהות לא רציפה ומצטברת למעל ל 90 ימים מנתקת את רצף השהות בסין.

אדם שאינו דימוסיילד בסין ונשאר בה פחות משנה לא נחשב תושב סין ויהיה חייב במס על כלל הכנסותיו בסין בלבד.

קביעת מקום צמיחת ההכנסה אינה סוגיה פשוטה וברורה כלל ועשויה להיות בויכוח עם רשויות המס המקומיים.

מיסוי תושבים זרים (לרבות ישראלים) בסין:

אדם שאינו דימוסיילד בסין ונשאר בה פחות משנה לא יחשב כתושב סין ויהיה חייב במס על כלל הכנסותיו בסין בלבד.

אדם שנשאר בסין פחות מ 90 ימים (ואם הוא ממדינת אמנה – כמו ישראל- אז מ 183 ימים) הוא יהיה חייב במס בסין רק אם העבודה מבוצעת בפועל מסין והמשלם הוא תושב סיני.

אדם שנשאר בסין פחות משנה ויותר מ 90 ימים (ואם הוא ממדינת אמנה – כמו ישראל- אז מ 183 ימים) הוא יהיה חייב במס בסין רק אם העבודה מבוצעת בפועל מסין.

לגבי שכיר ישראלי שעובד בסין קובעת אמנת המס כי שכיר ישראלי שעובד בסין ישלם מס גם בסין אלא אם הוא שהה בסין פחות מ 183 ימים בשנה ומי ששילם את שכרו אינו מעסיק או מוסד קבע סיני אז על ההכנסה לא ישולם מס בסין בכלל.

לגבי הכנסה של עצמאי : על פי אמנת המס עם סין – הכנסה משירותים (או משלח יד) של עצמאי תושב ישראל תמוסה בסין רק אם:

(א) עומד לרשותו בסיס קבוע בסין באופן סדיר.

(ב) אם שהייתו בסין עולה על 183 מצטברים ימים בשנה

במקרה זה, ניתן לחייב במס במדינה המתקשרת האחרת רק אותו חלק מהכנסתו הנובע מפעילויותיו שבוצעו באותה מדינה מתקשרת אחרת

ומי נחשב כתושב קבע בסין?

אין בדין הגדרה ברורה של מיהו תושב קבע. אך תושב קבע – דימוסיילד- נחשב כמי שגר בסין דרך קבע לאור קיומם של זיקות כלכליות ומשפחתיות וכדו.

לפי אמנת המס בין ישראל לסין מקום שיחיד נחשב כתושב שתי המדינות אז, ייקבע מעמדו לפי המבחנים להלן:

מקום בית קבע;

אם יש לו בית קבע בשתי המדינות, יראוהו כתושב המדינה שיחסיו החיוניים עמה הדוקים יותר ("מרכז האינטרסים החיוניים");

אם לא ניתן לקבוע באיזו מדינה נמצא מרכז האינטרסים החיוניים שלו, או אם אין לו בית קבע אף לא באחת משתי המדינות, יראוהו כתושב המדינה שבה הוא נוהג לגור;

אם הוא נוהג לגור בשתי המדינות, או אם אינו נוהג לגור אף לא באחת מהן, יראוהו כתושב המדינה שהוא אזרחה;

אם הוא אזרח של שתי המדינות, או אינו אזרח אף לא של אחת מהן, יישבו הרשויות המוסמכות של המדינות המתקשרות את השאלה בנוהל הסכמה הדדית.

סוגי ההכנסות החייבות במס

כלל ההכנסות הקבועות בדין חייבות במס והרשימה כוללת כמעט כל סוגי ההכנסות למעט פטורים שנקבעו בחוק. רשימה זו כולל שכר עבודה, הכנסות מעסק, שירותים, משלח יד, תמלוגים, השכרת נכסים, דיבידנד, ריבית, תמלוגים ורווחי הון.

ריבית מבנקים פטורה ממס.

רווחי הון מכירת דירת המגורים האישית בה גר המוכר מעל חמש שנים פטורה ממס.

רווחי הון

רווחי הון חייבים במס לאחר ניכוי הוצאות הקשורות לנכס בשיעור של 20%

יחד עם זאת רווח הון ממכירת בית הקבע בו גר המוכר מעל חמש שנים פטור ממס.

בנוסף לפטור זה הדין מעניקים פטורים נוספים- אך מצומצמים במספרם.

לפי אמנת המס תושבי ישראל לצרכי מס ישלמו מס רווחי הון בסין רק בקשר לרווח ממכירת נכסי מקרקעין שם, ממכירת מניות בחברה שעיקר נכסיה מקרקעין בסין וממכירת נכסים וציוד השייכים למוסד קבע בסין. בשאר המקרים ישולם מס רק בישראל.

מסוי הטבות לעובדים באופציות –ESOP

ההטבה תמוסה כשכר רגיל במועד מימוש האופציה למניות בפועל לפי ההפרש בין שווי הוגן/שוק של המניה לבין המחיר שמשלם העובד.

לגבי תושבי זרים- ההטבה תיחשב כנובעת מסין אם ההענקה של האופציות והעבודה עד ההבשלה הייתה בסין,

שיעור המס על השכרת נכסי מקרקעין

יחיד חייב במס בשיעור של 12% על השכרת מקרקעין, למעט לגבי השכרת דירת מגורים אז יוטל מס של 4% בדרך כלל.

חישוב נפרד ומאוחד בין בני זוג

בני זוג ממוסים בנפרד על כל סוגי ההכנסות- לרבות משכר.

הוצאות מוכרות בניכוי

הדין מעניק אפשרות לנכות חלק מהוצאות ששולמו והוצאות סטנדרטיות עד תקרות שנקבעו בחוק.

ניכויים אישיים ומיוחדים

הדין גם מאפשר לנכות ניכויים אישיים בתנאים מסויימים כגון ביטוח רפואי וחיים וכדו.

הכנסות מדיבידנד:

דיבידנד -לרבות דיבידנד מחו"ל – חייב בידי מקומיים בשיעור של 20%.

דיבידנד שמשולם לזרים חייב בניכוי מס במקור בשיעור של 10%.

אמנת המס עם ישראלי אינה גורמת להפחתת הניכוי מס במקור שמשלמת חברה תושבת סין לתושבי ישראל לצרכי מס והוא נותר בשיעור של 10%.

מס מתנות וירושה

אין

מס יציאה –EXIT TAX

לא נקבע בסין מס יציאה במובן הרגיל שלו.

אך אדם שעזב את המדינה חייב להסדיר את חבויות המס שלו מול רשויות המס לפני העזיבה.

ביטוח לאומי social security

מוטל על המעסיק ועל העובד

חל גם לגבי עובדים זרים שעובדים בסין בשיעורים בסיסיים נמוכים יותר.

הגשת דוחות ותשלום מס

בסין חלים חובות הגשת דוחות מס ותשלום מס מורכבים שכוללים דוחות מס חודשיים ודוחות שנתיים.

כעקרון כל תושב זר שעובד ו/או מנהל עסק צרך להירשם אצל רשויות המס.

דוח חודשי מוגש על ידי כל מי שחייב במס – למעט אם המס נוכה במקור על ידי משלם – וילווה בתשלום המס המגיע – כשחישוב המס הוא חודשים (למעט מקרים מיוחדים שניתן בהם לפרוס ההכנסה החודשית ל12 חודשים).

כל תושב סיני (ראה לעיל לגבי ההגדרה) שמפיק הכנסות בחו"ל או הכנסה בסין שלא נוכה ממנה מס במקור יצטרך להגיש דוח שנתי. כנ"ל לגבי אדם שהפיק הכנסות חייבות במס מעל תקרה שנבקעה בחוק.

מיסוי חברות והשקעות בסין

corporate and investment taxes in China

נושא

הדין הפנימי בסין

הערות

פיקוח על המטבע

סין מטילה פיקוח ומגבלות על העברת כספים לחו"ל.

שיעור מס חברות

מס חברות עומד על 25%

עסקים קטנים ובינוניים עשויים לשלם מס בשיעור של 20% ואף 10% (בתנאים מסויימים).

חברות הייטק וחדשנות וחברות שפועלות בתחומים הקבועים בחוק ושפועלות באזור מועדפים עשויות לשלם מס של 15%.

שיעור מיוחדים נקבעו לחברות נוספות שפועלות בתחומים שהדין הסיני מעודד אותם.

מי חייב במס?

חברות תושבות סין חייבות במס על כלל הכנסותיהן מכל מקום בעולם – למעט מספר פטורים שנקבעו בחוק.

חברות וישויות זרות חייבות במס בסין על רווחים והכנסות שנבעו מסין ועל רווחים שקשורים אפקטיבית לבסיס קבע בסין (ככל שקיים) – למעט מספר פטורים בחוק.

הערה – קביעת מקום צמיחת ההכנסה אינה סוגיה פשוטה וברורה כלל ועשויה להיות בויכוח עם רשויות המס המקומיות.

על פי האמנה בין ישראל לסין (האמנה) חברה ישראלית שמפיקה הכנסות עסקיות בסין תשלם מס בסין רק אם היא מחזיקה במוסד קבע שם ורק לגבי ההכנסות שניתן לייחס לאותו מוסד קבע.

מתי נחשבת חברה כתושבת סין?

חברה תיחשב כחברה מקומית אם התאגדה ונרשמה בסין או אם הניהול הממשי והאפקטיבי הכולל שלה נמצא בסין.

הדין הסיני מגדיר באופן רחב את מקום הניהול הממשי והאפקטיבי על חברה.

על פי האמנה, אם חברה נחשבת כתושבת שתי מדינות לפי הדין הפנימי של כל אחת מהן אז יראוה כתושבת המדינה שבה היא מחזיקה במשרד הראשי שלה .במידה ולא ניתן לקבוע את מקום משרדה הראשי אז המחלוקת תיפתר בהסכמה הדדית בין הרשויות.

המס על סניף של חברה זרה בסין

סניף מקומי של חברה זרה ימוסה כאמור לעיל. יחד עם זאת עם העברת הרווח לחול לא ישולם ככלל מס נוסף בסין (remittance tax).

דיבידנד שמקבלת תושבת סין:

דיבידנד שמקבלת חברה מקומית מחברה מקומית אחרת יהיה פטור ממס בהתקיים תנאים מסויימים שנקבעו בחוק.

דיבידנד מחו"ל – דיבידנד שמקבלת חברה מקומית חייב ככלל במס רגיל בידי החברה המקומית .

רווחי הון

רווחי הון מסין ומחוצה לה שמפיקה חברה סינית חייבים במס רגיל כמו כל הכנסה רגילה.

תושב זר (לרבות חברה זרה) יחוייב במס בסין בגין רווח הון ממכירת נכסים בסין בלבד ויחולו אותם שיעורי מס שחלים על הכנסה רגילה.

לפי אמנת המס – ישראלים ישלמו מס בסין רק על מכירת נכסי מקרקעין שם, מכירת מניות בחברה שעיקר נכסיה מקרקעין בסין ומכירת נכסים וציוד השייכים למוסד קבע בסין. בשאר המקרים ישולם מס רק בישראל.

קיזוז הפסדים

ניתן לקזז הפסד כנגד רווחים בשנים הבאות אך לא יותר מחמש שנים.

אין לקזז הפסד אחורה.

זיכוי של מס זר

מס ששולם בחו"ל בקשר להכנסה שהופקה מחו"ל ניתן ככלל לקיזוז מהמס המקומי שחל.

אך, לעניין חישוב הזיכוי כל מדינה מהווה ככלל סל נפרד ומס במדינה זרה אחת לא יקוזז כנגד הכנסה ממדינה אחרת.

עודף זיכוי מועבר לשנים הבאות עם תקרה של חמש שנים.

הדין הסיני מאפשר גם זיכוי עדיף (indirect tax credit) כך שחברה סינית יכולה לקבל חלקה במס הזר ששולם על ידי חברה זרה שהיא מחזיקה בה בשיעור של 25% – בתנאים מסויימים.

אמנת המס מעניקה זיכוי עקיף במקרה של חברה ישראלית שמחזיקה בחברה סינית ולהיפך גם במקרה שחברת האם מחזיקה בשיעור של 10% לפחות בחברת הבת.

חוקי עידוד

הדין המקומי מעניק מספר הטבות, פטורים והקלות מס לחברות מקומיות וזרות במספר תחומים ו/או במספר אזורים והכל כפי שנקבע בחוק.

יושם לב כי באמנת המס בין סין לישראל לא נכללה הוראת "חסך מס" (tax sparing) – שמשמעותה בפועל היא שחברה ישראלית שמקבלת פטורים מכוח חוקי עידוד (מסויימים) בסין תהיה חייבת לשלם מס בישראל בשיעור של מס החברות הישראלי המלא (25%)– וההיפך נכון.

על כן, יש לנקוט בתכנון מס נכון בכדי לשמר הטבות מס שמוענקות לפי הדין הפנימי להשקעות עסקים מסיימים הן סין והן בישראל.

ניכוי מס במקור מדיבידנד

10% – כפוף לשיעור נמוך יותר באמנת מס רלוונטית.

אמנת המס עם אינה מביאה להפחתת המס שינוכה בסין בגין דיבידנד המשולם לישראלים והוא נשאר בשיעור של 10%.

אמנת המס אינה מפחיתה שיעור הניכוי מס במקור מריבית ותמלוגים שמשולמים לישראלים (ינוכה מס 10%) – למעט ריבית המשולמת לבנקים (7%).

ניכוי מס על העברת רווחים של סניף מקומי לחו"ל

ככלל 0%.

ניכוי מס במקור מריבית לתושבי חוץ

10%

ניכוי מס במקור מתמלוגים

10 % ככלל.

0% במקרים מיוחדים.

ניכוי מס במקור משירותים (לרבות שירותי ניהול) שמשולמים לתאגידים או יחידים תושב חו"ל

שירותי ניהול כפופים למס רגיל בשיעור של 25% מהרווח.

מחירי העברה

בסין קיימים כללים לגבי מחירי העברה בעסקאות בין תאגידים קשורים

כללי CFC

בסין חלים כללי CFC. חברה מקומית צריכות ככלל (למעט מספר מקרים) לדווח על חלקה ברווחי חברות זרות שלא חולקו עד תום השנה.

דוחות מאוחדים

אין אפשרות

מס רכוש

מוטל מס רכוש בשיעור של כ 1.2% על נכסים מקרקעין בסין לפי עלות (לאחר מספר ניכויים שנקבעו בחוק) או בשיעור של 12% מדמי השכירות.

מסים עירוניים נוספים מוטלים בקשר לנכסי מקרקעין.

מס נוסף בשיעור של 3%-%5 עלול להיות מוטל על נכסי מקרקעין בעת מימושם.

ביטוח לאומי

חברה צריכה לשלם ביטוח לאומי בשיעור בסיסי של 20% (לפחות) בקשר לעובדים מקומיים ועובדים זרים (למעט מקרים מסויימים).

עובדים זרים נדרשים להוסיף חלק נוסף שמוטל עליהם.

מס ערך מוסף ומס עסקים

בסין מוטל מע"מ בשיעור שנע בין 3%-17% על מכירת מוצרים ועל שירותים מיוחדים תלוי בסוג העסק וגודלו כשליצוא מוענק מע"מ בשיעור אפס. מע"מ גם מוטל על יבוא סחורות לסין.

בסין מוטל מס עקיף נוסף שנקרא BUSINESS TAX בשיעור של 3%-5% מהמחזור (למעט מקרים מיוחדים בהם מוטל מס בשיעור אחר או אפס) של עסקאות שנקבעו בחוק.

הגשת דוחות ותשלום מס

חברה צריכה להגיש דוחות רבעוניים ודוח מס שנתי.

דוח שנתי יחשב כדוח הסופי ויוגש תוך חמשה חודשים מתום השנה במסגרתו תבוצע התחשבנות מס סופית.

קנסות יוטלו בקשר לאיחורים בהגשת הדוחות, בתשלום המס ובאם מתברר שהחברה נקט במספר תכנוני מס אסורים.