Relotax

מיסוי רילוקיישן לגרמניה ומיסוי חברות בגרמניה

סרטוני הדרכה  -רילוקיישן וניתוק תושבות

ישראלים רבים עושים הגירה או רילוקיישן לגרמניה. אותם ישראלים צריכים לשים לב כי שיעורי המס בגרמניה אינם נמוכים במיוחד אלא אף גבוהים בדרך כלל משיעורי המס בישראל וכי חלים בגרמניה מס ירושה ומס מתנה. 

היינו,לא תמיד מומלץ למי שיורד מישראל ועושה רילוקיישן לגרמניה לטעון כי הוא הפך לתושב גרמניה אחרי העזיבה וכי ניתק תושבות מישראל (כל עוד שאמנת המס עם גרמניה תאפשר זאת לפי הנסיבות). לעיתים כדאי יותר לשמור על התושבות הישראלית וליהנות מאמנת המס בין ישראל לגרמניה (להורדת אמנת המס עם גרמניה -לחץ כאן) או אמנת הביטוח לאומי בין המדינות (לחץ כאן לקבלת הסבר לגבי אמנת ביטוח לאומי עם גרמניה).

מנגד היעדר ניתוק תושבות עלול להביא לכפל מס בין המדינות, לתשלום מס בישראל על רווחים הפטורים מגרמניה (למשל – מכירת דירה מגורים במקרים מסויימים) ו/או לתשלום מס בריאות בשיעור של 5% על ההכנסות מגרמניה (אמנת הביטוח לאומי אינה חלה על מס בריאות).

היינו, ההחלטה אינה פשוטה כלל ומחייבת התעמקות וניתוח מעמיק ויסודי.

כמו כן, יש לשים לב שגרמניה היא מדינת אמנה כך שהעברת מידע בין ישראל לגרמניה הינה אפשרית וקלה והיא תלך ותגבר בתקופה הקרובה. משמעות הדבר היא שאי דיווח על הכנסות, רווחים ונכסים בגרמניה והפחתת המס צריכים להתבסס על תכנוני מס נכונים ולא על “העלמת והסתרת” הכנסות ונכסים מישראל  ולהיפך.

מיסוי יחידים לפי הדין הגרמני:

להלן סקירה כללית וקצרה של דיני המס החלים בגרמניה:

מי נחשב לתושב גרמניה על פי הדין הפנימי שחל בגרמניה: על פי הדין הגרמני אתה עלול/עשוי להיחשב כתושב גרמניה לצרכי מס, גם אם אינך מחזיק באזרחות גרמנית, אם אתה מקיים אחד המבחנים שלהלן:
מחזיק דירה או מקום מגורים לשימוש אישי ואתה מתכוון להשתמש בהם שימוש רגיל ושוטף.
מרכז החיים הטבעי והרגיל שלך הינו בגרמניה או שהית בגרמניה משך תקופה אשר עולה על 183 ימים.
לפי בקשת הנישום ניתן להעניק לאדם תעודת תושב לצרכי מס ובלבד שהכנסותיו החייבות במס בגרמניה עולות על 90% מכלל הכנסותיו
במידה והינך נחשב תושב גרמניה לפי המבחנים לעיל אז תצטרך להגיש דוחות מס בגרמניה לגבי כלל ההכנסות שלך ברחבי העולם- ראה להלן- אלא אם אמנת המס בין ישראל לגרמניה “תשמר” את התושבות הישראלית שלך ותמנע סיווגך כתושב גרמניה. 

מי נחשב לתושב גרמניה לפי אמנת המס:

במקרים בהן ישראלי נחשב כתושב הן של ישראל (מרכז חייו בישראל) והן כתושב גרמני (ראה לעיל) אז אמנת המס כוללת כללים לפיהם מוכרעת מחלוקת ותחרות זו בין המדינות. ואלה הם המבחנים:
התושבות במקרה כזה תקבע לפי מיקום בית הקבע של הנישום.
אם לנישום בית קבע בשתי המדינות אז תושבותו תוכרע לפי מקום מרכז האינטרסים החיוניים שלו,
אם מרכז האינטרסים החיוניים של האדם נמצא בשתי המדינות אז תושבותו תוכרע לפי המקום בו הוא נוהג לגור (מבלה עיקר ימיו ברצף),
ואם הוא נוהג גור בשני המקומות אז תוכרע תושבתו לפי המדינה הוא הוא מחזיק באזרחות (מבחן שאומץ באמנה החדשה שנחתמה בשנת 2014).
ואם אי אפשר להכריע לפי המבחנים לעיל אז יחליטו שתי המדינות במשותף (נוהל הסכמה הדדית)
ההכנסות החייבות במס בגרמניה–

ישראלי לשעבר שעזב את ישראל וכבר נחשב כתושב גרמניה לצרכי מס (לפי הדין הגרמני -ראה לעיל) יהיה חייב במס בגרמניה על כלל הכנסותיו מגרמניה ומכל מקום אחר בעולם (לרבות ישראל)!.
מי שאינו נחשב כתושב גרמניה לצרכי מס לפי המבחנים לעיל (למשל ישראל ששימר את התושבות הישראלית שלו) יהיה חייב במס בגרמניה אך ורק לגבי הכנסותיו מגרמניה- למעט פטורים מסוימים בחוק הגרמני (ראה להלן) ולמעט פטורים שנקבעו באמנת המס בין ישראל לגרמניה.
במילים אחרות אתה עלול/עשוי להתחייב במס בגרמניה  אם הינך נחשב לתושב גרמניה (ראה האמור לעיל לגבי הגדרת “תושב” בגרמניה ולגבי אמנת המס)  או אם הפקת הכנסות בגרמניה למרות שימור התושבות הישראלית שלך – במקרה כזה תשלם מס רק על רווחים שמקורם בגרמניה – אלא אם הינך פטור ממס או זכאי להקלת מס לפי אמנת המס בין ישראל לגרמניה.

שים לב כי “הנאה” מתחולת אמנת המס מחייבת שתהיה מסווג כתושב ישראל לצרכי מס- זה תנאי להנאה מהאמנה, ככל שתחולתה עליך כדאית ומביאה להפחתת מס ו/או מונעת מס כפול.

שיעורי המס ועקרונות המס שחלים לפי הדין הגרמני:
המס על הכנסות רגילות, לרבות הכנסות משכר דירה ומעסק (Einkommensteuer (income tax ועל הכנסות משכר עבודה ((The Lohnsteuer (wage tax :

על הכנסות אלו חלים שיעורי מס פרוגרסיביים שעולים מ 14% ועד ל 45% ומס סולידריות הוסף בשיעור של 5.5%. בחישוב המס יש לקחת בחשבון את כלל ההכנסות הרגילות, לרבות מעסק או שכר עבודה, למעט הכנסות מיוחדות שזוכות להקלות במס כגון תשלום עבור שעות נוספות ובימי חופש.

יחד עם זאת, החוק הגרמני מעניק מספר הקלות ופטורים לתשלומים לביטוח סוציאלי ולאומי גרמני. כמו כן, החוק הגרמני מאפשר ניכוי מספר הוצאות בחישוב ההכנסה כגון הוצאות להשתלמות מקצועית (עד 6000 יורו לשנה), תרומות לעמותות וכד.

לגבי יחידים תושבי גרמניה – הכנסה מתחת לסכום של 8300 יורו ליחיד ו16700 יורו לזוג נשוי אינן חייבות במס.

לגבי תושבים זרים – במקום שיעורי המס לעיל יחול שיעור מס קבוע בשיעור 15.8% על הכנסותיהם כעצמאיים (לא שכירים) מפעילות ספורטיבית, אמונתית או בידור שמתבצעות בגרמניה ועל הכנסותיהם מתמלוגים שמשולמים עבור מתן זכויות שימוש בידע, פטנטים או זכויות יוצרים. בחישוב מס זה לא יובאו הוצאות בניכוי (היינו המס משולם על התמורה ולא הרווח).
רווחי הון – רווחי הון ממכירת נכסים אישיים (לא עסקיים) פטורים ממס בכפוף לתקופת החזקה מינימאלית בנכס (החזקה בנכס נדל”ן של 10 שנים לפחות והחזקה בנכס אחר של שנה).

לגבי רווחי הון שחייבים במס יחולו שיעורי מס פרוגרסיביים (כמו כל הכנסה רגילה) שעולים עד ל 45% ומס הסולדיריות.

מכירת דירה המגורים בה גר המוכר בשלוש השנים האחרונות פטורה ממס.

מכירת מניות חייבת במס ללא קשר לתקופת ההחזקה – אך רק מ 60% מהרווח חייב במס והיתרה פטורה. רווחי הון ממכירת מניות נסחרות ודיבידנד ממניות כאלה שהמוכר או מקבל הכנסה מחזיק בפחות מ 1% מכלל המניות ורווח הון מאגרות חוב חייבים בשיעור מס מופחת של עד 25%.
מדיבידנד שמשולם ליחיד תושב חוץ על ידי חברה גרמנית ינוכה מס במקור בשיעור של – 26.375%. יחד עם זאת, לפי אמנת המס הישנה עם ישראל שיעור הניכוי מס במקור מדיבידנד שמשולם לתושבי ישראל עמד על 25% ולפי החדשה שיעור המס הופחת ל 5%-10%.
ניכוי מס במקור מריבית שמשולמת ליחיד עומד על 26.375% (למעט הכנסות ריבית מיוחדות הפטורות ממס). לפי אמנת המס הישנה עם ישראל שיעור הניכוי מס במקור מריבית עמד על 15% ולפי החדשה שיעור המס הופחת ל 5% (לגבי אג”ח סחיר -0%).
מתמלוגים שמשלמת חברה גרמנית ליחידים תושבי חוץ- 15.825%. לפי אמנת המס הישנה עם ישראל שיעור הניכוי מס במקור מישראלים עמד על 0% (פטור) אך לפי החדשה שיעור הניכוי מס במקור הועלה ל 5%.
מס עיורני – 1.5%-2.3% (לפי העיר).
מס ערך מוסף – בגרמניה מוטל מס ערך מוסף על מכירת סחורות ושירותים בשיעור של 19% למעט מקרים מיוחדים בהם חל מס של 7% על מוצרים ושירותים מסוימים, כגון מזון ומוצרי דפוס, ו 0% לגבי שירותי חינוך, רפואה, רווחה, יצוא סחורות ושירותים לחו”ל ועוד.

ניתן לרשם עסקים קטנים (עסקים שהמחוזר שלהם אינו עולה על כ 17 יורו ואינו צפוי לעלות על 50 אלף בשנה הבאה) כעסקים פטורים ממע”מ שאינם צריכים לשלם מע”מ באופן שוטף אך גם לא להתקזז על המע”מ שמשולם בקשר להוצאות שלהם.

שנת המס, תשלום המס והגשת דוחות:

שנת המס היא שנה קלנדרית אשר מסתיימת ב 31.12.דוחות מס יש להגיש עד 31 למאי של כל שנה לגבי השנה הקודמת (לגבי הכנסות של השנה הקודמת). ניתן לקבל אורכות להגשה של הדוח עד דצמבר. עסקים שוטפים בגרמניה חייבים לשלם מקדמות רבעוניות ששיעורן וסכומן נקבעים לפי הרווח בשנה הקודמת. המס על שכר עבודה משולם בדרך של ניכוי מס במקור על ידי המעסיק והמס בגין הכנסות מעסק בגרמניה משולם על ידי העסק עצמו באמצעות הגשת דוחות ותשלום המס.

מיסוי חברות והשקעות בגרמניה:

חברות שהתאגדו בגרמניה או כאלו שההנהלה המרכזית שלהן נמצאת בגרמניה נחשבות כחברות תושבות גרמניה וחייבות בשל כך במס חברות גרמני לגבי כלל רווחיהן. מס החברות בגרמניה מורכב משני סוגי מיסים – ארצי ומוניצפאלי: 1. מס “מוניציפאלי” (Trade Tax) – זהו מס מוניציפאלי אשר שיעורו נע בין 14% – 17% בהתאם לעיר בגרמניה בה ממוקם העסק. מס זה ניתן לניכוי כהוצאה לחברה (כלומר תשלום מס החברות יהיה לאחר ניכוי הוצאות המסים של ה – trade tax). 2. מס ארצי (פדראלי) – מס סטנדרטי בשיעור קבוע של 15%, כמו גן מס הקרוי Solidarity tax בשיעור של 5.5% . נוכח האמור לעיל, מס החברות האפקטיבי עומד כמעט על 30%.

יחד עם זאת, בתכנון מס נכון חברות ומשקיעים זרים שאין להם בסיס קבע בגרמניה יהיו פטורים ממס העסקים המוזכר לעיל. עובדה זו יוצרת יתרון להשקעה בגרמניה דרך שותפויות השקופות לצרכי מס בגרמניה כך שחלוקת הרווח לשותפים אינה מחוייבת במס בגרמניה.

המס על דיבידנד שמחלקת חברה גרמנית לבעלי מניותיה תושבי גרמניה והזרים הנו מס סטנדרטי העומד על שיעור המס על 26.375% (כולל מס סולדיריות). יחד עם זאת, משקיעים זרים עשויים לקבל זיכוי בשיעור של 40% ממס זה באם מתקבל אישור מראש של רשויות המס. אך יודגש כי על פי אמנת המס החדשה שנחתמה בין ישראל לגרמניה שיעור הניכוי מס במקור עומד של שיעור מטיב יותר העומד על  5%-10% (באמנה הישנה שיעור זה עמד על 25%). כמו כן, יודגש כי השקעה בחברה גרמנית דרך חברת תושבת האיחוד האירופיי עשוי להקטין את המס הזה לאפס לפי הדירקטיבה האירופית.

חברה תושבת גרמניה המקבלת דיבידנד מגרמניה ומחו”ל פטורה כמעט ממס. רווח הון בידי חברה גרמנית ממוסה במס חברות כמו כל הכנסה אחרת. יחד עם זאת, רווח הון כתוצאה ממכירת מניות ודיבידנד מחברות אחרות (זרות או מקומיות) פטור כמעט במלואו ממס (מוטל מס של 1.5% בלבד).

יחיד שאינו תושב גרמניה יחוייב במס שולי רגיל (מתחיל ממס של 25%) על רווחי נדל”ן (הכנסה משכירות או רווח הון). יחד עם זאת, המס ממכירת דירת מגורים בגרמניה יהיה פטור ממס בגרמניה אם הדירה הוחזקה במשך 10 שנים ויותר או אם המוכר גר בדירה במשך שנת המס בה נמכר הנכס והשנתיים שקדמו לה. תושבים זרים אינם משלמים ביטוח לאומי בגרמניה על רווחיהם מגרמניה.

אמנת המס עם גרמניה:

בנוסף לנקודות לעיל שהוזכרו לגבי האמנה, חשוב להדגיש עוד מספר נקודות חשובות באמנה זו.
מס יציאה- האמנה כוללת הסדר מפורש שמונע הטלת מס בשתי המדינות בעקבות החלת מס יציאה בכל מדינה. באמנה נקבע הסדר ברור שחל במקרה של מעבר של תושב אחת המדינות לגור במדינה האחרת. במקרה כזה יחולק הרווח ממכירת הנכס שהיה לתושב עובר למעבר לחו”ל לשתי המדינות לפי תקופות ההחזקה בנכס אך אף מדינה לא תייחס את כל הרווח אליה.
עסק ישראלי יהיה חייב במס בגרמניה רק באם הוא מחזיק בבסיס קבע בגרמניה. נקבע בצורה ברורה כי החזקה במניות של חברה גרמנית אינו יוצר “בסיס קבע” בגרמניה. קביעה דומה נקבע לכיוון ההפוך.
נקבע כי תושב ישראל שעובד בגרמניה ושוהה שם פחות מ 183 ימים בשנה אז גרמניה לא תוכל להטיל על התושב הישראלי מס גרמני והמיסוי יהיה רק בישראל- בכפוף כמובן לכך שהתושב עדיין נחשב כתושב ישראלי.

מס עזבון וירושה בגרמניה:
ישראלים אשר יורדים מהארץ ומהגרים למדינות אחרות וישראלים אשר משקיעים בנכסי נדל”ן, חשבונות בנק או מניות במדינות אחרות נוהגים לשכוח מס קריטי וגבוה העלול לחול עליהם ו/או על השקעותיהם בחו”ל שהוא המס שנקרא מס ירושה או מס עזבון (ובאנגלית Estate tax  /Inheritance tax  ).
מסים אלה הינם שגורים פחות, מדוברים פחות ואינם מובנים לאותם ישראלים דבר שמשכיח אותם בדרך כלל- אם כי בפועל מהווים הם מלכודת מס איומה שעלולה לתפוס מתנות וירושות שהם מעבירים או נותנים.
האבסורד הוא שמסים אלה מקובלים ונפוצים מאד במדינות מערביות רבות אשר נחשבות כיעדים נפוצים להגירה או להשקעה כך שהמשך ההתעלמות מהם אינה מובנת והם בדרך כלל “מתפוצצים” לאחר קרות אירוע של מוות (שעלול להיות אירוע פתאומי) או קבלת מתנה ללא כל אפשרות להיערכות מקדימה.
הבעיה הנוספת היא שמסים אלה אינם “נפתרים” במקרים רבים על ידי אמנות המס של מדינת ישראל כך שהישראלים נותרים ללא הגנה כלשהי מצד אותן אמנות.
לצורך הבהרת התמונה נתייחס להלן לדוגמא ליעד נפוץ ואהוד להגירה ורילקויישן על ישראלים – והוא גרמניה. אך יעד זה נבחר כדוגמא בלבד. ביעדי הגירה ורילוקיישן  או השקעה רבים נוספים מוטלים מס ירושה או מסי עזבון על מי שמהגר אליהם (אף זמנית) או משקיע בהם כגון ארה”ב הגדולה ואנגליה למשל.

ספר חדש – מיסוי בינלאומי ליחידים

טארק בשיר, עורך דין ורואה חשבון שותף

מס מתנות וירושות כפוף לפטור עד תקרה. ככל שהנסכים יהיו מעל התקרה אז הסכום העודף יהיה חייב בשיעורי המס המפורטים בהמשך:

Donee          

Allowances )EUR)

Spouse*

500,000

Children, stepchildren and deceased children

400,000

Children of living children

200,000

Other persons in tax class I

100,000

Persons in tax class II

20,000

Other persons and entities in tax class III

20,000

* Partner of a registered same-sex partnership is treated as a spouse

שיעורי מס מתנות ומס ירושות בגרמניה מפורטים בטבלה להלן. שיעורי המס משתנים בהתאם לדרגת הקרבה בין המוריש או נותן המתנה לבין היורש ומקבל המתנה, לפי העניין, ולפי שווי הנכסים (סולם מס):

                                           Beneficiary in

 

Tax class I

Tax class II

Tax class III

Taxable value (EUR)

Spouse, children 

and descendants of them, 


All other individuals and legal entities.

0

7%

15%

30%

75,000

11%

20%

30

300,000

15%

25%

30%

600,000

19%

30%

30%

6,000,000

23%

35%

50%

13,000,000

27%

40%

50%

26,000,000

30%

43%

50%


ניתוק תושבות

רפורמה מקיפה בפתח! פלטפורמה ללא עלות.

כניסה לחשבון שלך
רישום משתמש חדש (ללא עלות)

"מיסוי בינלאומי ליחידים"

טארק בשיר -עו"ד ורו"ח (שותף)

הספר יצא לאור בחודש יוני 2021 על ידי חברת רילוטקס בע"מ (RELOTAX LTD) והוא מתפרס על פני  715 עמודים. הספר כולל ניתוח מעמיק של כלל הסוגיות הקשורות למיסוי בינלאומי ליחידים המהגרים או עושים רילוקיישן לחו"ל, לתושבים חוזרים, לישראלים המפיקים הכנסות בחו"ל, לחוקרים וסטודנטים, לנוודים דיגטליים, למיסוי מניות/אופציות בידי עובדי רילוקיישן, למס יציאה ועוד .