Relotax

מסוי יחידים וחברות בהונג קונג- רילוקיישן להונג קונג

רילוקישיין והשקעות בהונג קונג Hong Kong

הונג קונג מתאפיינת במערכת מס נוחה ביותר עבור אלה שעוברים לגור בה או אלה שמקימים בה חברות מקומיות כחלק מתכנון מס של הפעילות שלהם ברחבי העולם, לרבות פעילות בסין, וזאת לאור :

 1. קיומו של פטור כמעט מוחלט על הכנסות מחוץ להונג קונג

 2. תחולת הפטור גם על הכנסות שמועברות לבנקים בהונג קונג,

 3. קיומו של פטור על הכנסות מדיבידנד ורווחי הון מהונג קונג ומחוצה לה

 4. שיעורי מס נמוכים (0%- 17% עם ניכויים רבים ומדרגות מס מרווחות) על הכנסות מהונג קונג,

 5. לא מוטלים מס ירושות ומס מתנות

 

הקמת חברה תושבת הונג קונג בידי ישראלים (לרבות ישראלים שעברו לגור בהונג קונג) מאפשרת להם בתכנו מס נכון להפיק הכנסות ברחבי העולם ולהימנע מתשלום מס חברות בישראל ובהונג קונג.

על כן, חברות שהתאגדו בהונג קונג נחשבות כתכנון מס אולטימטיבי עבור המון משקיעים ברחבי העולם (לרבות ישראלים). אך חשוב להדגיש, כי יתרון מס אדיר זה מותנה בכך שהחברה לא תיחשב כחברה ישראלית לצרכי מס (היינו שהיא לא תהיה מנוהלת ונשלטת מישראל)– אחרת, עלול לחול מס חברות ישראלי בשיעור של 25% על החברה ומס נוסף בשיעור של 30% על חלוקת דיבידנד לידי בעל השליטה.

להלן נתאר בקצרה את שיטת המס שחלה בהונג קונג. אך יודגש כי בין ישראל להונג קונג אין אמנת מס חתומה (כשאמנת המס עם סין אינה חלה על הונג קונג) למרות שישראל התחילה לנהל מו"מ עם הונג קונג שעוד לא הבשילו לאמנה חתומה- דבר שיש לשקול את השפעתו בזהירות רבה.

מיסוי יחידים

על מי חל המס:

הונג קונג מטילה מס על כל הכנסה שנבעה בתחומה (לרבות שכר שמשולם עבור עבודה בהונג קונג) ללא קשר לתושבות של מפיק ההכנסה. היינו, הן תושבי הונג קונג והן תושבים זרים (לרבות ישראלים) ישלמו מס בהונג קונג על הכנסה שנבעה מהונג קונג אך לא ישלמו מס על הכנסה מחוץ להונג קונג.

המשמעות לגבי ישראלים שעברו לגור בהונג קונג (רילוקישין) היא שאם ישראלי לשעבר הפך להיות תושב הונג קונג לצרכי מס אז הוא ישלם מס בהונג קונג אך ורק לגבי הכנסתו שצמחה בהונג קונג אך לא יחויב במס בהונג קונג לגבי רווחיו מישראל או ברחבי העולם גם אם הרווחים התקבלו בהונג קונג או הועברו אליה.

שאלת מקום הפקת ההכנסה אינה שאלה פשוטה ועלולה להיות בדיונים רבים עם רשויות המס בהונג קונג..

שכר דירקטורים שמשלמת ­חברה שנשלטת מהונג קונג נחשב כהכנסה חייבת במס בהונג קונג בידי הדירקטור גם אם הוא גר מחוץ להונג קונג.

פטורים לפי החוק בהונג קונג:

אלה הכנסות הפטורות ממס בהונג קונג:

 1. כאמור לעיל, הכנסות מחוץ להונג קונג אינן חייבות במס בהונג קונג,

 2. תושבים זר (לרבות ישראלי) יהיה פטור ממס לגבי הכנסות משכר שקיבל מהונג קונג אם הוא שהה בשנת המס פחות מ 60 ימים בהונג קונג.

 3. רווחי הון ממכירת נכסים בהונג קונג או מחוץ להונג קונג פטורים ממס בהונג קונג. על כן, ישראלי שהפך להיות תושב הונג קונג יהיה פטור ממס בהונג קונג על רווחי הון ממכירת נכסים בהונג קונג ומחוצה לה (כגון מניות, מקרקעין, פטנטים וכדו) אלא אם ההכנסה תסווג כהכנסה מעסק ולא רווחי הון (למשל סוחר במניות)

 4. הכנסות מדיבידנד פטורות ממס בידי זרים ותושבי הונג קונג כאחד

 5. הכנסות מריבית פטורות ממס בידי זרים ותושבים כאחד. על כן הלוואות ואגרות חוב אינן חייבות במס בהונג קונג.

הערה: ישראלי שעזב את ישראל יהיה חייב במס בישראל על הכנסותיו מהונג קונג ובכל מקום בעולם אם הוא יחשב עדיין כתושב ישראל לצרכי מס (מרכז החיים שלו עדיין בישראל) – כך שאין משמעות לפטורים שמוענקים בהונג קונג כשהמס ישולם בסוף בישראל!. אולם, ישראלי לשעבר שהצליח לנתק את התושבות שלו מישראל יהיה פטור ממס בישראל על הכנסותיו בהונג קונג ובעולם כך שהפטורים שהוא מקבל לפי הדין בהונג קונג יהיו בעלי משמעות אמיתית.

חישוב הרווח החייב במס:

בחישוב הרווח ניתן לנכות כל ההוצאות הקשורות מהותית להכנסות והמס מוטל על הרווח בלבד בניכוי ההוצאות וקיזוז הפסדים משנים קודמות. כמו כן, הדין בהונג קונג מעניק מספר רב של ניכויים אישיים שמקטינים את הרווח החייב במס.

שיעורי המס על יחידים:

שיעורי המס בהונג קונג הינם מהנמוכים במדינות המפותחות ועומד על 2% – 17% (מס פרוגרסיבי).

ישראלי שעזב את ישראל יהיה חייב במס בישראל על הכנסותיו מהונג קונג אם הוא יחשב עדיין כתושב ישראל לצרכי מס (מרכז החיים שלו עדיין בישראל) – כך שהוא יצטרך להשלים מס בישראל. אבל ישראלי לשעבר שהצליח לנתק את התושבות שלו מישראל יהיה פטור ממס בישראל כך שהפטורים והמס הנמוך שחל בהונג קונג יהוו מס סופי עבורו.

הכנסה משכר דירה בהונג קונג חייבת במס בשיעור של 15% מהשכר דירה ברוטו לאחר ניכוי 20% כהוצאות פחת ותיקונים. היינו, רק 80% מההכנסה משכר דירה חייבת במס בשיעור של 15%.

מס ירושה ומתנה– אין מס ירושה ומתנות בהונג קונג.

מע"מ – אין מע"מ בהונג קונג.

שנת המס – שנת המס בהונג קונג מתחילה באפריל ומסתיימת באפריל של השנה העוקבת.

מס יציאה שחל בישראל:

כאמור לעיל, רווחי הון ממכירת נכסים בהונג קונג או מחוץ להונג קונג פטורים ממס בהונג קונג. יחד עם זאת, באם אדם מצליח לנתק את התושבות שלו מישראל ולהפוך לתושב הונג קונג אז עלול לחול עליו מס יציאה בישראל לפי סעיף 100א לפקודת מס הכנסה אשר קובע כי אדם שהפסיק להיות תושב ישראל לצרכי מס יראו בו כאילו מכר את כלל הנכסים ההוניים שלו ויהיה חייב במס בישראל וזאת גם אם המכירה התבצעה אחרי עזיבתו. אך החוק מאפשר לאדם לבחור בין שתי חלופות:

1. לבחור לשלם את המס באופן מיידי או

2. לבחור לשלם את המס בעת מכירת הנכס בפועל לצד ג.

במקרה זה יחולק הרווח שיצמח בפועל ממכירת הנכס לשני חלקים. חלק שייוחס לישראל וחלק אחר שייוחס לחו"ל. החלק שייוחס לישראל יהיה שווה לרווח ממכירת הנכס מוכפל במספר הימים שחלפו מיום רכישת הנכס ועד לעזיבה מחולק באורך כל התקופה מיום הרכישה ועד ליום המכירה בפועל.

לגבי אלה שעוברים לגור בהונג קונג תחולת מס יציאה הינה משמעותית וזאת בשים לב שבהונג קונג אין מס רווחי הון כלל ועיקר. על כן, באם מס היציאה יחול אחרי העזיבה של ישראל אז ישולם מס רווחי הון בישראל בשל מכירת הנכס למרות שלפי הדין הפנימי בהונג קונג המכירה פטורה ממס.

על כן, יש לתכנן בזהירות רבה את המס יציאה ולהיערך מבעוד מועד לגבי תחולתו.

חשיבות קבלת יעוץ וחוות דעת לגבי התושבות של יחידים:

מהאמור לעיל ניתן לראות את היתרונות מס המשמעותיים בניתוק התושבות מישראל לפי הדין הפנימי הישראלי. ניתוק תושבות זה מפחית דרסטית את המס שמוטל על הכנסות בהונג קונג (לאור המס הנמוך שחל שם והפטורים הרבים שקובע הדין בהונג קונג- ראה להלן) והן לגבי הכנסות בחו"ל. ניתוק התושבות מביא לפטור מס מלא על הכנסות מחוץ לישראל ומחוץ להונג קונג. גם את המס יציאה המוזכר לעיל יש להביא בחשבון ולהתכונן אליו היטב.

חשוב מאד לקבל יעוץ מקצועי בכדי להצליח במשימת ניתוק התושבות ולעגן אותה היטב. יתרה מכך, בכדי להימנע מטענות פליליות של התחמקות ממס בישראל על ידי ישראלים שעוברים להונג קונג חשוב לקבל חוות דעת משפטית שעליה יסתמך אותו תושב עת הוא מחליט שהוא אינו נחשבת כתושב ישראלי לצרכי מס ושאינו חייב לדווח על הכנסותיו מהונג קונג או ברחבי העולם.

ביטוח לאומי בהונג קונגבהונג קונג חל ביטוח לאומי בשיעור של 5% מההכנסה (לגבי שכירים יחול ביטוח לאומי בשיעור נוסף של 5% שישולם על ידי המעביד), עם תקרה חודשית של 1500 דולר הונג קונגי.

מסוי חברות

 1. שיעור מס חברות בהונג קונג : מס חברות בהונג קונג עומד על 16.5% בלבד.

 2. פטורים ממס: אך ההכנסות האלו פטורות ממס בהונג קונג:

 1. הכנסות מדיבידנד מחברה מקומית או זרה.

 2. הכנסות שהופקו מחוץ להונג קונג.

 3. רווחי הון – פטורים ממס (אלא אם הרווח מסווג לא כרווח הון אלא כפעילות עסקית- למשל בידי סוחר במניות).

 1. ומהי חברה אשר נחשבת כתושבת הונג-קונג – חברה נחשבת כתושבת הונג קונג אם התאגדה בהונג קונג או מנוהלת ונשלטת בהונג קונג. אך יודגש כי גם חברה שהתאגדה בהונג קונג אינה משלמת מס על הכנסותיה מחוץ להונג קונג (לרבות משיכת דיבידנד מחברות זרות)

 2. משיכת רווחים מהונג קונג – לא מוטל מס בהונג קונג בגין הוצאת הרווחים מהונג קונג למדינות אחרות. כמו כן חלוקת דיבידנד לבעל שליטה מחוץ להונג קונג אינה חייבת במס שם.

 3. תשלום ריבית – אין ניכוי מס מתשלומי ריבית לתושבי חוץ בגין הלוואה שהם מעניקים לחברות מקומיות.

 4. מע"מ – אין מע"מ בהונג קונג.

 5. הערה לגבי תכנון מס דרך הונג קונג – הקמת חברה תושבת הונג קונג בידי ישראלים (לרבות ישראלים שעברו לגור שם במסגרת רילוקישיין relocation) מאפשרת להם להפיק הכנסות ברחבי העולם ולהימנע מתשלום מס חברות כלל ועיקר – חוץ מהכנסות שהופקו בהונג קונג אז יחול מס של 16.5% כפוף לפטורים לעיל. גם הוצאת הכסף מהונג קונג אינה מהווה אירוע מס שם.

  על כן, חברות הונג קונגיות נחשבות כתכנון מס אולטימטיבי עבור המון משקיעים ברחבי העולם (לרבות ישראלים ולרבות ישראלים שעברו לגור שם). אך חשוב להדגיש, כי יתרון מס אדיר זה מותנה בכך שהחברה לא תיחשב כחברה ישראלית לצרכי מס (היינו שהיא לא תהיה מנוהלת ונשלטת מישראל- בשים לב שאין אמנת מס בין שתי המדינות)– אחרת, יחול מס חברות ישראלי בשיעור של 25% (המס ההונג קונגי יקוזז מהמס הישראלי שחל) ומס דיבידנד בעת חלוקת הדיבידנד לידי בעל השליטה.

  לגבי הכנסות מישראל- אז בהיעדר אמנת מס בין שתי המדינות יחולו המסים הישראלים הרגילים.

  הצורך ביעוץ ובחוות דעת לגבי התושבות:

  מהאמור לעיל ניתן לראות את היתרונות מס המשמעותיים שיושגו ככל שיוכח שהתושב הצליח במשימת ניתוק התושבות שלו מישראל לפי הדין הפנימי הישראלי ו/או ככל שיוכח שהחברה אינה נחשבת כחברת תושבת ישראל – בשים לב שחברה עלולה להיות מסווגת כישראלית אם היא מנוהלת ונשלטת מישראל (אז תחויב במס לגבי כלל רווחיה ברחבי העולם ותהיה מחוייבת להגיש דוחות מס בישראל).

  בכדי להימנע מטענות פליליות של התחמקות ממס בישראל על ידי ישראלים שעוברים להונג קונג או שמנהלים עסקיהם דרך חברות שהתאגדו בהונג קונג מומלץ מאד לקבל חוות דעת משפטית עליה יסתמך אותו תושב עת הוא מחליט שאינו נחשב כתושב ישראלי ו/או שהחברה אינה נחשבת כתושבת ישראל לצרכי מס ושאינם חייבים להגיש דוחות בישראל לגבי רווחיהם מחוץ לישראל.

"מיסוי בינלאומי ליחידים"

טארק בשיר -עו"ד ורו"ח (שותף)

הספר יצא לאור בחודש יוני 2021 על ידי חברת רילוטקס בע"מ (RELOTAX LTD) והוא מתפרס על פני  715 עמודים. הספר כולל ניתוח מעמיק של כלל הסוגיות הקשורות למיסוי בינלאומי ליחידים המהגרים או עושים רילוקיישן לחו"ל, לתושבים חוזרים, לישראלים המפיקים הכנסות בחו"ל, לחוקרים וסטודנטים, לנוודים דיגטליים, למיסוי מניות/אופציות בידי עובדי רילוקיישן, למס יציאה ועוד .