Relotax

מיסוי חברות ויחידים באיחוד האמירויות​

מיסוי באיחוד האמירויות -חברות ויחידים

מערכת המיסוי באיחוד האמירויות היא כל כך פשוטה עד כדי כך שניתן לסכמה בשלוש מילים “לא מוטל מס”. במדינה זו לא מוטל כל מס הכנסה על יחידים ועל חברות, למעט חברות אנרגיה ובנקים. 

חברות זרות ומקומיות, למעט בנקים וחברות אנרגיה, אינן משלמת מס הכנסה או מס חברות כלל לא לגבי רווחיהן במדינה ולא לגבי רווחיהן מחוץ למדינה. לא מוטל מס על הרווחים שמחלקת החברה לבעלי מניותיה. אין חובת ניכוי מס במקור מכלל התשלומים. לא מוטל מס רווחי הון. יחד עם זאת, כל חברה חייבת להגיש דוחות על רווחיה.

גם יחידים שעושים רילוקיישן או הגירה לאיחור האמירויות אינם משלמים מס הכנסה כלל במדינה על הכנסותיהם הן מהמדינה והן מחו”ל ואף אינם חייבים להגיש דוחות מס כלשהם, למעט מספר מקרים מיוחדים. ויודגש כי הפטור הזה חל גם אם היחיד עושה הגירה או רילוקיישן ממש למדינה וגר בה מספר שנים. 

אין מיסוי באיחוד האמירויות גם על ההון והעושר של היחיד ואין מס מתנות או ירושות. אין מס על השקעות נדל”ן באיחוד באיחוד האמירויות. יחידים, שאינם אזרחי המדינה, אינם  משלמים גם דמי ביטוח לאומי לגבי הכנסותיהם. יתרה מכך, יחידים אינם חייבים להגיש דוחות כלל לגבי הכנסותיהם גם אם הם גרים באיחוד האמירויות דרך קבע, לאחר שעשו רילוקיישן או הגירה אליה.

המס היחיד המוטל במדינה נכון להיום הוא מע”מ בשיעור של 5% על מכירת סחורות, יבוא סחורות ומתן שירותים. אם כי חשוב להדגיש כי במקרים רבים ניתן לקבל פטור גם ממע”מ על מתן שירותים ויצוא סחורות לחו”ל או לחברות באחד מאזורי הסחר החופשי.

חשוב להדגיש כי מאחר והמס באיחוד האמירויות עומד על אפס ברמת החברה וברמת היחיד לגבי כלל הרווחים (לרבות הרווחים שנובעים מפעילות במדינה) נוצר מצב שאין סיכון לכפל מס עם ישראל. יתרון זה הינו מהותי לעומת חברות במדינות אחרות- כך למשל בקפריסין בה מוטל מס של 12.5% (ככלל) נוצר תמיד סיכון של כפל מס חברות בין ישראל לקפריסין.

לא זו אף זו, הקרבה בין האמירויות לבין ישראל תאפשר לא רק לרשום חברות במדינה אלא גם לבצע את הניהול ושליטה על החברה מהמדינה ואף לבצע הפעילות שלה מהאמירויות בצורה אמיתית דבר שיקטין הסיכון לטענות מצד רשויות המס בישראל.

בתחילת שנת 2020 איחוד האמירויות נמחקה מהרשימה השחורה של האיחוד האירופי שהכניס אותה לרשימת המדינות השחורות המפוקפקת בשל שיטת המס המתוארת לעיל. וכיום איחוד האמירויות אינה חלק מאותה רשימה בעייתית דבר שמחזק את היתרונות הכרוכות ברישום חברה באיחוד האמירויות.

כמו כן לאחרונה נחתמה אמנת מס עם איחוד האמירויות – שעוד לא נכנסה לתוקף והיא תיכנס לתוקף בעת שתאושרר על ידי שתי המדינות – להורדת האמנת לחץ כאן.

היבטי מס בישראל

אומנם שיטת המיסוי באיחוד האמירויות מגלמת יתרונות מס משמעותיים למי שפתח חברה בה, הקים פעילות בו ולמי שהיגר אליה אך יש להביא בחשבון את היבטי המס הישראלי שעלול לחול על יחידים וחברות תושבי ישראל. העובדה שיחיד או חברה פטורים ממס באיחוד האמירויות אינה קובעת באופן אוטומטי שהיחיד או החברה אינם חייבים במס ובביטוח לאומי בישראל. בשים לב להיבטי המס בישראל הגירה, רילוקיישן או הקמת חברה במדינה חייבת להתבצע בזהירות בכדי שלא לאבד את היתרונות האדירים שניתן להפיק מהמדינה.

כך למשל, ללא תכנון מס נכון, משקיע ישראלי אשר מוכר נכס נדל”ן במדינה יהיה פטור ממס באיחוד האמירויות אך יהיה חייב במס בישראל על כל הרווח וישלם את מלוא המס. ברור שזו תוצאה לא רצויה. כנ”ל לגבי שאר ההכנסות של היחיד או החברה- לקביעת פגישת יעוץ בעניין זה ניתן לפנות אלינו.

בהקשר של המס הישראלי יש לזכור את הכללים הבסיסיים האלה:

לגבי יחידים:

יחיד, להבדיל מחברה, ימשיך להיות חייב במס רגיל ודמי ביטוח לאומי מלאים על כלל הכנסותיו מחוץ לישראל אלא אם הוא מבצע ניתוק תושבות מלא ונכון מישראל. רק לאחר ניתוק התושבות של היחיד מישראל ניתן להפוך את חסכון המס שהושג במדינה הזרה, לרבות באמירויות, לחסכון סופי ואמיתי. במילים אחרות, תנאי בסיס להיעדר תשלום מס לגבי ההכנסות של היחיד הוא ניתוק תושבות מלא ונכון והגשת דוח ניתוק תושבות – לקביעת פגישת יעוץ בעניין זה ניתן לפנות אלינו.

 

לגבי חברות:

חברה שנרשמה באיחוד האמירויות המוחזקת על ידי תושב ישראלי (שלא ביצע ניתוק תושבות מס מלא ונכון) עלולה להתחייב במס בישראל באחד מהמקרים האלו שיש להיזהר מהם ולנסות ולהימנע מהם:

1. הניהול ושליטה על החברה מתבצעים על ידי בעל המניות שממשיך לגור בישראל (מבחן הניהול ושליטה). במקרה כזה החברה תיחשב לפי סעיף 1 לפקודת מס הכנסה כחברה תושבת ישראל לצרכי מס (למרות רישומה בחו”ל) ותהיה חייבת במס על כלל רווחיה בישראל ומחוץ לישראל. על כן, כל עוד בעל המניות גר בישראל אז יש להיזהר ממבחן הניהול ושליטה, אחרת מאבדים את הפטור בפועל ממס – להרחבה לגבי מבחן זה לחץ כאן.

2.     החברה מבצעת פעילות עסקית בישראל. במקרה כזה אומנם לא תיחשב החברה כחברה תושבת ישראל לצרכי מס אך היא תתחייב במס חברות בישראל בשיעור של 23% על רווחיה שניתן לייחסם לישראל (סוגיית היחוס של הרווח למדינות השונות הינה סוגיה קשה בפני עצמה). יושם אל לב כי בהיעדר אמנת מס אין צורך בקיום מוסד קבע בישראל בכדי לחייב את החברה במס .

3.     החברה הזרה נחשבת כחברת חמי”ז – חברת משלח יד זרה- לפי סעיף 75ב1  לפקודת מס הכנסה. חברת משלח יד זרה היא חברה שהתאגדה ומנוהלת מחו”ל ומוחזקת בשיעור של 75% על ידי תושבי ישראל אשר מבצעים בשמה את השירותים ובלבד שהחברה עוסקת בתחום שנכלל בצו מס הכנסה (קביעת משלח יד מיוחד), תשס”ג-2003. רשימת השירותים שנכללו בצו משלח יד מיוחד הינה ארוכה וכוללת: תכנות מחשבים, הנדסה, יעוץ, ניהול פרוייקטים וחברות וכדו.

ככל שחברה זרה תסווג כחברת משלח יד מיוחד אז רווחי החברה ימסו בפועל כאילו החברה הייתה חברה ישראלית (דיבידנד רעיוני) מאחר ורווחי החברה יחשבו כאילו הופקו על ידי בעל המניות (אם הוא תושב ישראלי ולא ביצע ניתוק תושבות) וימוסו בשיעור מס חברות 23% – היינו יחול מס כאילו החברה הינה חברה תושבת ישראל ובכך מאבדים את הפטור שהעניקה איחוד האמירויות.

4.     החברה הינה חברת ארנק לפי סעיף 62א לפקודה- במקרה כזה רווחי החברה ייוחסו לבעלי המניות. ככל שבעלי המניות הם תושבי ישראל אז הרווח ימוסה במס בישראל ואף בשיעורי המס שחלים על יחידים שלא לדבר על ביטוח לאומי. על כן, יש להיזהר מסיווג כחברת ארנק כל עוד בעל המניות הינו תושב ישראל.

אם עוקפים את ארבע הבעיות לעיל אז החסכון במס יכול להיות אדיר.

הוצאת ויזות עבודה ועסקים

החוק המקומי מאפשר קבלת ויזת עסקים למי שמקים חברה במדינה, ויזת עבודה למי שמועסק על ידי חברה מקומית או ויזת משקיע בנדל"ן לתקופה של 2-10 שנים.

צור קשר רילוטקס
נושא הפניה- סמן את הנושא הרלוונטי או "אחר":
מיסוי בינלאומי ליחידים טארק בשיר

"מיסוי בינלאומי ליחידים"

טארק בשיר -עו”ד ורו”ח (שותף)

הספר יצא לאור בחודש יוני 2021 על ידי חברת רילוטקס בע”מ (RELOTAX LTD) והוא מתפרס על פני  715 עמודים. הספר כולל ניתוח מעמיק של כלל הסוגיות הקשורות למיסוי בינלאומי ליחידים המהגרים או עושים רילוקיישן לחו”ל, לתושבים חוזרים, לישראלים המפיקים הכנסות בחו”ל, לחוקרים וסטודנטים, לנוודים דיגטליים, למיסוי מניות/אופציות בידי עובדי רילוקיישן, למס יציאה ועוד .