Relotax

מיסוי באיחוד האמירויות -מיסוי חברות ויחידים לאחר רילוקיישן

שיתוף ב email
שיתוף ב print
שיתוף ב facebook
שיתוף ב whatsapp

עיקרי הדברים:

ראשית נציין כי לאחרונה נחתמה אמנת מס עם איחוד האמירויות – שעוד לא נכנסה לתוקף והיא תיכנס לתוקף בעת שתאושרר על ידי שתי המדינות – להורדת האמנת לחץ כאן.

שיטת המיסוי באיחוד האמירויות היא כל כך פשוטה עד כדי כך שניתן לסכמה במילים בודדות "פשוט, לא מוטלים מסי הכנסה באיחוד האמירויות ובדובאי". במדינה זו לא מוטל כל מס הכנסה על יחידים העושים רילוקיישן לאיחוד האמירויות  ועל חברות שנרשמות באיחוד האמירויות, למעט חברות אנרגיה ובנקים. 

חברות זרות ומקומיות, למעט בנקים וחברות אנרגיה, אינן משלמת מס הכנסה או מס חברות כלל לא לגבי רווחיהן במדינה ולא לגבי רווחיהן מחוץ למדינה. כמו כן, לא מוטל מס באיחוד האמירויות על רווחים ודיבידנד שמחלקת חברה תושבת איחוד האמירויות או חברה זרה לבעלי מניותיה שהם תושסי מס באיחוד האמירויות (לרבות ישראל העושים רילוקיישן לדובאי). אין חובת ניכוי מס במקור מכלל התשלומים. לא מוטל מס רווחי הון. יחד עם זאת, כל חברה חייבת להגיש דוחות על רווחיה.

גם יחידים העושים רילוקיישן או הגירה לאיחוד האמירויות אינם משלמים מס הכנסה כלל באמירויות על הכנסותיהם הן מהמדינה והן מחו"ל ואף אינם חייבים להגיש דוחות מס כלשהם, למעט מספר מקרים מיוחדים. ויודגש כי הפטור הזה חל גם אם היחיד עושה הגירה או רילוקיישן לדובאי באופן אמיתי ויוצר מגורים בדובאי ולאורך מספר שנים. 

אין מיסוי באיחוד האמירויות גם על ההון והעושר של היחיד ואין מס מתנות או ירושות. אין מס על השקעות נדל"ן בדובאי ואיחוד האמירויות. יחידים, שאינם אזרחי המדינה, אינם  משלמים גם דמי ביטוח לאומי באיחוד האמירויות לגבי הכנסותיהם. יתרה מכך, יחידים אינם חייבים להגיש דוחות כלל לגבי הכנסותיהם גם אם הם גרים באיחוד האמירויות דרך קבע, לאחר שעשו רילוקיישן או הגירה לאמירויות.

המס היחיד המוטל במדינה נכון להיום הוא מע"מ בשיעור של 5% על מכירת סחורות, יבוא סחורות ומתן שירותים. אם כי חשוב להדגיש כי במקרים רבים ניתן לקבל פטור גם ממע"מ על מתן שירותים ויצוא סחורות לחו"ל או לחברות באחד מאזורי הסחר החופשי.

חשוב להדגיש כי מאחר והמס באיחוד האמירויות עומד על אפס ברמת החברה וברמת היחיד לגבי כלל הרווחים (לרבות הרווחים שנובעים מפעילות במדינה) נוצר מצב שאין סיכון לכפל מס עם ישראל – מאחר ופשוט אין מס במדינה זו, בניגוד למדינות אחרות שהסיכון אליו עלול להתקיים במקרה של "כפל תושבות לצרכי מס או היעדר ניתוק תושבות מישראל). יתרון זה הינו מהותי לעומת חברות או מגורים במדינות אחרות- כך למשל בקפריסין בה מוטל מס של 12.5% (ככלל) נוצר תמיד סיכון של כפל מס חברות בין ישראל לקפריסין.

לא זו אף זו, הקרבה בין איחוד האמירויות לבין ישראל תאפשר לא רק רישום חברות בדובאי אלא גם לבצע את הניהול ושליטה ממש על החברה מהמדינה ואף לבצע הפעילות שלה מהאמירויות בצורה אמיתית דבר שיקטין הסיכון לטענות מצד רשויות המס בישראל.

נציין בתחילת שנת 2020 איחוד האמירויות נמחקה מהרשימה השחורה של האיחוד האירופי שהכניס אותה לרשימת המדינות השחורות המפוקפקת בשל שיטת המס המתוארת לעיל. וכיום איחוד האמירויות אינה חלק מאותה רשימה בעייתית דבר שמחזק את היתרונות הכרוכות ברישום חברה באיחוד האמירויות.

היבטי מיסוי בישראל – לאחר רילוקיישן לדובאי ו/או רישום חברה בדובאי

אומנם שיטת המיסוי באיחוד האמירויות מגלמת יתרונות מס משמעותיים למי שעושה רילוקיישן לדובאי, רושם חברה בדובאי ו/או מקים פעילות בה, אך יש להביא בחשבון את היבטי המס הישראלי שעלולים לחול על יחידים העושים רילוקיישן לדובאי או חברות שנרשמות באיחוד האמירויות.

 העובדה שיחיד או חברה פטורים ממס באיחוד האמירויות אינה קובעת באופן אוטומטי שהיחיד או החברה אינם חייבים במס ובביטוח לאומי בישראל. בשים לב להיבטי המס הישראלים יש לבצע את ההגירה, הרילוקיישן ו/או הקמת חברה במדינה  בזהירות רבה בכדי שלא לאבד את היתרונות האדירים שניתן להפיק מאיחוד האמירויות ודובאי.

בהקשר של המס הישראלי יש לזכור את הכללים הבסיסיים האלה:

לגבי יחידים – מיסוי רילוקיישן לדובאי:

יחיד אשר עושה רילוקיישן לחו"ל, להבדיל מחברה, ימשיך להיות חייב במס רגיל ודמי ביטוח לאומי מלאים על כלל הכנסותיו מחוץ לישראל אלא אם הוא מבצע ניתוק תושבות מלא ונכון מישראל. רק לאחר ניתוק התושבות של היחיד מישראל ניתן להפוך את חסכון המס שהושג במדינה הזרה, לרבות באמירויות, לחסכון סופי ואמיתי. במילים אחרות, תנאי בסיס להיעדר תשלום מס לגבי ההכנסות של היחיד הוא ניתוק תושבות מלא ונכון והגשת דוח ניתוק תושבות – לקביעת פגישת יעוץ בעניין זה ניתן לפנות אלינו.

לגבי חברות:

חברה שנרשמה באיחוד האמירויות המוחזקת על ידי תושב ישראלי (שלא ביצע ניתוק תושבות מס מלא ונכון) עלולה להתחייב במס בישראל באחד מהמקרים האלו שיש להיזהר מהם ולנסות ולהימנע מהם:

1. הניהול ושליטה על החברה מתבצעים על ידי בעל המניות שממשיך לגור בישראל (מבחן הניהול ושליטה). במקרה כזה החברה תיחשב לפי סעיף 1 לפקודת מס הכנסה כחברה תושבת ישראל לצרכי מס (למרות רישומה בחו"ל) ותהיה חייבת במס על כלל רווחיה בישראל ומחוץ לישראל. על כן, כל עוד בעל המניות גר בישראל אז יש להיזהר ממבחן הניהול ושליטה, אחרת מאבדים את הפטור בפועל ממס – להרחבה לגבי מבחן זה לחץ כאן.

2.החברה מבצעת פעילות עסקית בישראל. במקרה כזה אומנם לא תיחשב החברה כחברה תושבת ישראל לצרכי מס אך היא תתחייב במס חברות בישראל בשיעור של 23% על רווחיה שניתן לייחסם לישראל (סוגיית היחוס של הרווח למדינות השונות הינה סוגיה קשה בפני עצמה). יושם אל לב כי בהיעדר אמנת מס אין צורך בקיום מוסד קבע בישראל בכדי לחייב את החברה במס .

3.החברה הזרה נחשבת כחברת חמי"ז – חברת משלח יד זרה- לפי סעיף 75ב1  לפקודת מס הכנסה. חברת משלח יד זרה היא חברה שהתאגדה ומנוהלת מחו"ל ומוחזקת בשיעור של 75% על ידי תושבי ישראל אשר מבצעים בשמה את השירותים ובלבד שהחברה עוסקת בתחום שנכלל בצו מס הכנסה (קביעת משלח יד מיוחד), תשס"ג-2003. רשימת השירותים שנכללו בצו משלח יד מיוחד הינה ארוכה וכוללת: תכנות מחשבים, הנדסה, יעוץ, ניהול פרוייקטים וחברות וכדו.

ככל שחברה זרה תסווג כחברת משלח יד מיוחד אז רווחי החברה ימסו בפועל כאילו החברה הייתה חברה ישראלית (דיבידנד רעיוני) מאחר ורווחי החברה יחשבו כאילו הופקו על ידי בעל המניות (אם הוא תושב ישראלי ולא ביצע ניתוק תושבות) וימוסו בשיעור מס חברות 23% – היינו יחול מס כאילו החברה הינה חברה תושבת ישראל ובכך מאבדים את הפטור שהעניקה איחוד האמירויות.

4.החברה הינה חברת ארנק לפי סעיף 62א לפקודה- במקרה כזה רווחי החברה ייוחסו לבעלי המניות. ככל שבעלי המניות הם תושבי ישראל אז הרווח ימוסה במס בישראל ואף בשיעורי המס שחלים על יחידים שלא לדבר על ביטוח לאומי. על כן, יש להיזהר מסיווג כחברת ארנק כל עוד בעל המניות הינו תושב ישראל.

אם עוקפים את ארבע הבעיות לעיל אז החסכון במס יכול להיות אדיר.

הוצאת ויזת עבודה או ויזת עסקים לדובאי

החוק באיחוד האמירויות, לרבות דובאי, מאפשר קבלת ויזת עסקים ומגורים למי שרושם חברה באיחוד האמירויות לתקופה של שלוש שנים לדובאי (הניתנת להארכה). לאחר הקמת החברה ניתן להוציא גם ויזת עבודה באיחוד האמירויות לעובדי החברה. כמו כן ניתן לההוציא ויזת משקיע בנדל"ן לתקופה של 2-10 שנים.

מיסוי בינלאומי ליחידים טארק בשיר

"מיסוי בינלאומי ליחידים"

טארק בשיר -עו"ד ורו"ח (שותף)

הספר יצא לאור בחודש יוני 2021 על ידי חברת רילוטקס בע"מ (RELOTAX LTD) והוא מתפרס על פני  715 עמודים. הספר כולל ניתוח מעמיק של כלל הסוגיות הקשורות למיסוי בינלאומי ליחידים המהגרים או עושים רילוקיישן לחו"ל, לתושבים חוזרים, לישראלים המפיקים הכנסות בחו"ל, לחוקרים וסטודנטים, לנוודים דיגטליים, למיסוי מניות/אופציות בידי עובדי רילוקיישן, למס יציאה ועוד .